Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 32:1-11

Rwiyo rwaDhavhidhi. Maskiri. 32  Anofara munhu anoregererwa kumukira kwake, ane chivi chinofukidzwa.+   Anofara munhu asingaverengerwi kukanganisa naJehovha,+ Ane mafungiro asina unyengeri.+   Pandakaramba ndakanyarara, mapfupa angu akasakara nokugomera kwandaiita zuva rose.+   Nokuti ruoko rwenyu rwaindiremera masikati nousiku.+ Unyoro hwoupenyu hwangu hwachinjwa somunguva yokupisa kukuru kwezhizha.+ Sera.   Ndakazoreurura chivi changu kwamuri, uye handina kufukidza kukanganisa kwangu.+ Ndakati: “Ndichareurura kudarika kwangu kuna Jehovha.”+ Imi makaregerera kukanganisa kwezvivi zvangu.+ Sera.   Saka munhu wose akavimbika achanyengetera kwamuri+ Panguva bedzi yamungawanika.+ Kana ari mafashamo emvura yakawanda, haazomubati.+   Muri nzvimbo yangu yokuvanda; muchandichengetedza pakutambudzika.+ Muchandikomba muchishevedzera nomufaro pakundipukunyutsa.+ Sera.   “Ndichaita kuti uve nenjere uye ndichakurayiridza nzira yaunofanira kufamba nayo.+ Ndichakupa zano ziso rangu rakakutarira.+   Regai kuita sebhiza kana senyurusi zvisinganzwisisi,+ Zvine simba rinofanira kudzorwa nematomu kana kuti chidzoreso+ Zvisati zvauya pedyo newe.”+ 10  Munhu akaipa ane marwadzo mazhinji;+ Asi uya anovimba naJehovha, anokombwa nomutsa worudo.+ 11  Farisisai muna Jehovha mufare, imi makarurama;+ Shevedzerai nomufaro, imi mose mune mwoyo yakarurama.+

Mashoko Emuzasi