Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Pisarema 31:1-24

Kumutungamiriri. Rwiyo rwaDhavhidhi. 31  Ndakapotera kwamuri,+ haiwa Jehovha.Haiwa dai ndikasambonyadziswa.+Ndipukunyutsei mukururama kwenyu.+   Rerekerai nzeve yenyu kwandiri.+Kurumidzai kundinunura.+Ivai nhare yematombo nokuda kwangu,+Imba yenhare kuti mundiponese.+   Nokuti muri ibwe rangu nenhare yangu;+Muchanditungamirira+ nokundifambisa nokuda kwezita renyu.+   Muchandibudisa mumambure avakandiisira pakavanda,+Nokuti muri nhare yangu.+   Ndinoisa simba rangu roupenyu muruoko rwenyu.+Makandidzikinura,+ haiwa Jehovha Mwari wechokwadi.+   Ndinovenga vaya vanoremekedza zvidhori zvisingabatsiri, zvisina maturo;+Asi ini ndinovimba naJehovha.+   Ndichafara nokufarira kwazvo mutsa wenyu worudo,+Pakuti makaona kutambudzika kwangu;+Makaziva nezvokutambudzika kwomweya wangu,+   Hamuna kundiisa muruoko rwomuvengi.+Makaita kuti tsoka dzangu dzimire munzvimbo yakakura.+   Haiwa Jehovha, ndinzwirei nyasha, nokuti ndiri kutambudzika kwazvo.+Ziso rangu,+ mweya wangu nedumbu rangu zvaneta nenhamo.+ 10  Nokuti upenyu hwangu hwaguma neshungu,+Uye makore angu nokugomera.+Simba rangu rapedzwa nokukanganisa kwangu,+Uye mapfupa angu aneta.+ 11  Ndava chinhu chinozvidzwa+ kune vaya vose vanondivenga,+Kunyanya kuvavakidzani vangu,+Uye chinhu chinotyisa kune vandinozivana navo.+Pavakandiona ndiri panze, vakanditiza.+ 12  Ndakanganwika somunhu akafa, asingachafungwi nezvake;+Ndaita somudziyo wakaputsika;+ 13  Nokuti ndakanzwa mashoko akaipa nevakawanda,+Zvinotyisa zviri kumativi ose.+Pavanondiunganira vose pamwe chete,+Vanoronga kuti vaparadze mweya wangu.+ 14  Asi ini—ndakavimba nemi, haiwa Jehovha.+Ndakati: “Muri Mwari wangu.”+ 15  Nguva dzangu dziri muruoko rwenyu.+Ndinunurei paruoko rwevavengi vangu uye pane vaya vari kunditevera.+ 16  Penyesai chiso chenyu pamushumiri wenyu.+Ndiponesei nomutsa wenyu worudo.+ 17  Haiwa Jehovha, dai ndikasanyadziswa, nokuti ndakashevedzera kwamuri.+Vakaipa ngavanyadziswe;+Ngavarambe vakanyarara vari muSheori.+ 18  Miromo yenhema ngaishayiwe chokutaura,+Iri kutaura zvakaipa nezvomunhu akarurama,+ isingadzorwi mukuzvikudza nokuzvidza.+ 19  Kunaka kwenyu kwakakura sei,+ kwamakachengetera vaya vanokutyai!+Kwamakaitira vaya vanopotera kwamuri,Pamberi pevanakomana vevanhu.+ 20  Muchavavanza munzvimbo yenyu yakavanda+Pakuungana kwevarume.+Muchavaviga mudumba renyu kuti vabve pandimi dzinopopota.+ 21  Jehovha ngaarumbidzwe,+Nokuti akandiitira mutsa worudo unoshamisa+ muguta rinomanikidzwa.+ 22  Pandakavhunduka, ini ndakati:+“Ndichaparadzwa pamberi penyu.”+Chokwadi makanzwa inzwi rokuteterera kwangu pandakachemera kubatsirwa kwamuri.+ 23  Haiwa idai Jehovha, imi mose vakavimbika vake.+Jehovha anochengetedza vakatendeka,+Asi anotsiva kwazvo munhu wose anoratidza kuzvikudza.+ 24  Shingai, mwoyo yenyu ngaisimbe,+Imi mose muri kumirira Jehovha.+

Mashoko Emuzasi