Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 31:1-24

Kumutungamiriri. Rwiyo rwaDhavhidhi. 31  Ndakapotera kwamuri,+ haiwa Jehovha. Haiwa dai ndikasambonyadziswa.+ Ndipukunyutsei mukururama kwenyu.+   Rerekerai nzeve yenyu kwandiri.+ Kurumidzai kundinunura.+ Ivai nhare yematombo nokuda kwangu,+ Imba yenhare kuti mundiponese.+   Nokuti muri ibwe rangu nenhare yangu;+ Muchanditungamirira+ nokundifambisa nokuda kwezita renyu.+   Muchandibudisa mumambure avakandiisira pakavanda,+ Nokuti muri nhare yangu.+   Ndinoisa simba rangu roupenyu muruoko rwenyu.+ Makandidzikinura,+ haiwa Jehovha Mwari wechokwadi.+   Ndinovenga vaya vanoremekedza zvidhori zvisingabatsiri, zvisina maturo;+ Asi ini ndinovimba naJehovha.+   Ndichafara nokufarira kwazvo mutsa wenyu worudo,+ Pakuti makaona kutambudzika kwangu;+ Makaziva nezvokutambudzika kwomweya wangu,+   Hamuna kundiisa muruoko rwomuvengi.+ Makaita kuti tsoka dzangu dzimire munzvimbo yakakura.+   Haiwa Jehovha, ndinzwirei nyasha, nokuti ndiri kutambudzika kwazvo.+ Ziso rangu,+ mweya wangu nedumbu rangu zvaneta nenhamo.+ 10  Nokuti upenyu hwangu hwaguma neshungu,+ Uye makore angu nokugomera.+ Simba rangu rapedzwa nokukanganisa kwangu,+ Uye mapfupa angu aneta.+ 11  Ndava chinhu chinozvidzwa+ kune vaya vose vanondivenga,+ Kunyanya kuvavakidzani vangu,+ Uye chinhu chinotyisa kune vandinozivana navo.+ Pavakandiona ndiri panze, vakanditiza.+ 12  Ndakanganwika somunhu akafa, asingachafungwi nezvake;+ Ndaita somudziyo wakaputsika;+ 13  Nokuti ndakanzwa mashoko akaipa nevakawanda,+ Zvinotyisa zviri kumativi ose.+ Pavanondiunganira vose pamwe chete,+ Vanoronga kuti vaparadze mweya wangu.+ 14  Asi ini—ndakavimba nemi, haiwa Jehovha.+ Ndakati: “Muri Mwari wangu.”+ 15  Nguva dzangu dziri muruoko rwenyu.+ Ndinunurei paruoko rwevavengi vangu uye pane vaya vari kunditevera.+ 16  Penyesai chiso chenyu pamushumiri wenyu.+ Ndiponesei nomutsa wenyu worudo.+ 17  Haiwa Jehovha, dai ndikasanyadziswa, nokuti ndakashevedzera kwamuri.+ Vakaipa ngavanyadziswe;+ Ngavarambe vakanyarara vari muSheori.+ 18  Miromo yenhema ngaishayiwe chokutaura,+ Iri kutaura zvakaipa nezvomunhu akarurama,+ isingadzorwi mukuzvikudza nokuzvidza.+ 19  Kunaka kwenyu kwakakura sei,+ kwamakachengetera vaya vanokutyai!+ Kwamakaitira vaya vanopotera kwamuri, Pamberi pevanakomana vevanhu.+ 20  Muchavavanza munzvimbo yenyu yakavanda+ Pakuungana kwevarume.+ Muchavaviga mudumba renyu kuti vabve pandimi dzinopopota.+ 21  Jehovha ngaarumbidzwe,+ Nokuti akandiitira mutsa worudo unoshamisa+ muguta rinomanikidzwa.+ 22  Pandakavhunduka, ini ndakati:+ “Ndichaparadzwa pamberi penyu.”+ Chokwadi makanzwa inzwi rokuteterera kwangu pandakachemera kubatsirwa kwamuri.+ 23  Haiwa idai Jehovha, imi mose vakavimbika vake.+ Jehovha anochengetedza vakatendeka,+ Asi anotsiva kwazvo munhu wose anoratidza kuzvikudza.+ 24  Shingai, mwoyo yenyu ngaisimbe,+ Imi mose muri kumirira Jehovha.+

Mashoko Emuzasi