Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 30:1-12

Rwiyo. Rumbo rwaDhavhidhi rwokutsaurira imba.+ 30  Ndichakukudzai, haiwa Jehovha, nokuti makandisimudza+ Uye hamuna kuita kuti vavengi vangu vafare pamusoro pangu.+   Haiwa Jehovha Mwari wangu, ndakakuchemerai kuti ndibatsirwe, mukandiporesa.+   Haiwa Jehovha, makabudisa mweya wangu muSheori;+ Makaita kuti ndirambe ndiri mupenyu, kuti ndirege kuenda kugomba.+   Imbirai Jehovha, haiwa imi vakavimbika vake,+ Ongai chiyeuchidzo chake chitsvene;+   Nokuti kutsamwirwa naye ndokwenguva pfupi,+ Kufarirwa naye ndekwoupenyu hwose.+ Kusvimha misodzi kungavapo manheru,+ asi mangwanani kunova nokushevedzera kwokufara.+   Ini pandakanga ndakagara zvakanaka ndakati:+ “Handichazombozununguswi.”+   Haiwa Jehovha, makaita kuti gomo rangu rimire nesimba nokuti maindifarira.+ Makavanza chiso chenyu; ndikava munhu anonetseka.+   Haiwa Jehovha, ndakaramba ndichishevedzera kwamuri;+ Uye ndakaramba ndichiteterera Jehovha kuti andinzwire nyasha.+   Ropa rangu rinobatsirei pandinoburukira mugomba?+ Guruva ringakurumbidzai here?+ Ringataura nezvechokwadi chenyu here?+ 10  Inzwai, haiwa Jehovha, mundinzwire nyasha.+ Haiwa Jehovha, ivai mubatsiri wangu.+ 11  Makachinja kuchema kwangu kuti kuve kutamba;+ Makasunungura masaga angu, uye munoramba makandisunga nokufara,+ 12  Kuitira kuti kukudzwa kwangu kukuimbirei uye kurege kunyarara.+ Haiwa Jehovha Mwari wangu, ndichakurumbidzai nokusingagumi.+

Mashoko Emuzasi