Pisarema 29:1-11

Rwiyo rwaDhavhidhi. 29  Haiwa imi vanakomana vevanhu vakasimba, ipai Jehovha,Ipai Jehovha rukudzo nesimba.+   Ipai Jehovha kukudzwa kwezita rake.+Kotamirai Jehovha makapfeka zvishongo zvitsvene.+   Inzwi raJehovha riri pamusoro pemvura;+Mwari anobwinya+ atinhira.+Jehovha ari pamusoro pemvura zhinji.+   Inzwi raJehovha rine simba;+Inzwi raJehovha rakanaka kwazvo.+   Inzwi raJehovha riri kutyora misidhari;Chokwadi, Jehovha anotyora-tyora misidhari yokuRebhanoni,+   Anoita kuti isvetuke-svetuke sezvinoita mhuru,+Rebhanoni neSiriyoni+ sezvinoita vanakomana venzombe dzomusango.   Inzwi raJehovha riri kutema richishandisa mirazvo yomoto;+   Inzwi raJehovha rinodederesa renje,+Jehovha anodederesa renje reKadheshi.+   Inzwi raJehovha rinoita kuti nondo hadzi dzimonyoroke nemarwadzo okubereka+Rinochenesa masango.+Mumwe nomumwe ari mutemberi yake anoti: “Kubwinya!”+ 10  Jehovha agere pamusoro pemafashamo;+Jehovha anogara samambo nokusingagumi.+ 11  Chokwadi Jehovha achapa vanhu vake simba.+Jehovha achakomborera vanhu vake norugare.+

Mashoko Emuzasi