Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 28:1-9

Rwiyo rwaDhavhidhi. 28  Haiwa Jehovha, ndinoramba ndichishevedzera kwamuri.+ Haiwa imi Dombo rangu, regai kuramba musingandinzwi,+ Kuti murege kuramba makandinyararira+ Uye kuti ndirege kuva sevaya vari kuburukira mugomba.+   Inzwai inzwi rokuteterera kwangu pandinochemera kubatsirwa nemi, Pandinosimudzira maoko angu+ kuimba yomukatikati yenzvimbo yenyu tsvene.+   Musandikweva pamwe chete nevanhu vakaipa nevanoita zvinhu zvinokuvadza,+ Vaya vanotaura zvorugare neshamwari dzavo+ asi mumwoyo mavo muine zvinhu zvinokuvadza.+   Vapei zvinoenderana nezvavanoita,+ Zvinoenderana nokuipa kwemabasa avo.+ Vapei zvinoenderana nebasa remaoko avo.+ Vatsivei zvavanoita.+   Nokuti havafungi nezvemabasa aJehovha,+ Kana basa remaoko ake.+ Iye achavaputsa uye haazovavaki.   Jehovha ngaarumbidzwe, nokuti anzwa inzwi rokuteterera kwangu.+   Jehovha ndiye simba+ rangu nenhoo yangu.+ Mwoyo wangu wakavimba naye,+ Ndakabatsirwa, zvokuti mwoyo wangu unopembera nomufaro,+ Ndichamurumbidza norwiyo rwangu.+   Jehovha ndiye simba revanhu vake,+ Uye iye inhare yokuponeswa kukuru kwomuzodziwa wake.+   Ponesai vanhu venyu, mukomborere nhaka yenyu;+ Vafudzei, muvatakure nokusingagumi.+

Mashoko Emuzasi