Pisarema 27:1-14

Rwiyo rwaDhavhidhi. 27  Jehovha ndiye chiedza+ changu noruponeso rwangu.+Ndingatya aniko?+Jehovha ndiye nhare youpenyu hwangu.+Ndingadedereswa naaniko?+   Vanoita zvakaipa pavakaswedera pedyo neni kuti vadye nyama yangu,+Ivo zvavaiva mhandu dzangu nevavengi vangu,+Vakagumburwa vakawa.+   Kunyange boka rikandidzikira tende kuti rindirwise,+Mwoyo wangu hauzotyi.+Kunyange ndikamukirwa nehondo,+Panguva iyoyowo ndichavimba naye.+   Chinhu chimwe chete chandakakumbira Jehovha+Ndicho chandichatsvaka,+Kuti ndigare mumba maJehovha mazuva ose oupenyu hwangu,+Kuti ndione kufadza kwaJehovha+Uye kuti nditarire temberi yake ndichionga.+   Nokuti achandivanza munzvimbo yake yokuvanda pazuva redambudziko;+Achandiviga munzvimbo yakavanda yetende rake;+Achandiisa pamusoro pedombo.+   Zvino musoro wangu uchava pamusoro pevavengi vangu vakandikomba;+Ndichabayira zvibayiro zvokushevedzera kwokufara patende rake;+Ndichaimba, ndoimbira Jehovha rwiyo.+   Haiwa Jehovha, inzwai pandinoshevedza nenzwi rangu,+Ndinzwirei nyasha mundipindure.+   Mwoyo wangu wakati nezvenyu: “Tsvakai kunzwirwa nyasha neni.”+Haiwa Jehovha, ndichatsvaka kunzwirwa nyasha nemi.+   Musandivanzira chiso chenyu.+Musadzinga mushumiri wenyu makatsamwa.+Ivai rubatsiro rwangu.+Musandirasa uye musandisiya, haiwa Mwari woruponeso rwangu.+ 10  Kunyange kana baba vangu naamai vangu vaizondisiya,+Jehovha aizonditora.+ 11  Haiwa Jehovha, ndirayiridzei munzira yenyu,+Uye nditungamirirei mugwara rokururama nokuda kwevavengi vangu. 12  Musandiisa kumweya wemhandu dzangu;+Nokuti zvapupu zvenhema zvandimukira,+Naiye anobudisa chisimba.+ 13  Kudai ndakanga ndisina kuva nokutenda mukuona kunaka kwaJehovha munyika yevapenyu+—! 14  Tarisira kuna Jehovha;+ shinga uye mwoyo wako ngausimbe.+Chokwadi, tarisira kuna Jehovha.+

Mashoko Emuzasi