Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 27:1-14

Rwiyo rwaDhavhidhi. 27  Jehovha ndiye chiedza+ changu noruponeso rwangu.+ Ndingatya aniko?+ Jehovha ndiye nhare youpenyu hwangu.+ Ndingadedereswa naaniko?+   Vanoita zvakaipa pavakaswedera pedyo neni kuti vadye nyama yangu,+ Ivo zvavaiva mhandu dzangu nevavengi vangu,+ Vakagumburwa vakawa.+   Kunyange boka rikandidzikira tende kuti rindirwise,+ Mwoyo wangu hauzotyi.+ Kunyange ndikamukirwa nehondo,+ Panguva iyoyowo ndichavimba naye.+   Chinhu chimwe chete chandakakumbira Jehovha+ Ndicho chandichatsvaka,+ Kuti ndigare mumba maJehovha mazuva ose oupenyu hwangu,+ Kuti ndione kufadza kwaJehovha+ Uye kuti nditarire temberi yake ndichionga.+   Nokuti achandivanza munzvimbo yake yokuvanda pazuva redambudziko;+ Achandiviga munzvimbo yakavanda yetende rake;+ Achandiisa pamusoro pedombo.+   Zvino musoro wangu uchava pamusoro pevavengi vangu vakandikomba;+ Ndichabayira zvibayiro zvokushevedzera kwokufara patende rake;+ Ndichaimba, ndoimbira Jehovha rwiyo.+   Haiwa Jehovha, inzwai pandinoshevedza nenzwi rangu,+ Ndinzwirei nyasha mundipindure.+   Mwoyo wangu wakati nezvenyu: “Tsvakai kunzwirwa nyasha neni.”+ Haiwa Jehovha, ndichatsvaka kunzwirwa nyasha nemi.+   Musandivanzira chiso chenyu.+ Musadzinga mushumiri wenyu makatsamwa.+ Ivai rubatsiro rwangu.+ Musandirasa uye musandisiya, haiwa Mwari woruponeso rwangu.+ 10  Kunyange kana baba vangu naamai vangu vaizondisiya,+ Jehovha aizonditora.+ 11  Haiwa Jehovha, ndirayiridzei munzira yenyu,+ Uye nditungamirirei mugwara rokururama nokuda kwevavengi vangu. 12  Musandiisa kumweya wemhandu dzangu;+ Nokuti zvapupu zvenhema zvandimukira,+ Naiye anobudisa chisimba.+ 13  Kudai ndakanga ndisina kuva nokutenda mukuona kunaka kwaJehovha munyika yevapenyu+—! 14  Tarisira kuna Jehovha;+ shinga uye mwoyo wako ngausimbe.+ Chokwadi, tarisira kuna Jehovha.+

Mashoko Emuzasi