Pisarema 26:1-12

Rwiyo rwaDhavhidhi. 26  Nditongei,+ haiwa Jehovha, nokuti ndakafamba nokuvimbika kwangu,+Ndakavimba naJehovha, kuti ndisagweda-gweda.+   Ndiongororei, haiwa Jehovha, mundiedze;+Natsai itsvo dzangu nomwoyo wangu.+   Nokuti mutsa wenyu worudo uri pamberi pangu,Uye ndakafamba muchokwadi chenyu.+   Handina kugara nevanhu venhema;+Handifambidzani nevaya vanovanza zvavari.+   Ndakavenga ungano yevanoita zvakaipa,+Handigari nevakaipa.+   Ndichageza maoko angu mukusava nemhosva,+Ndichafora ndichitenderera atari yenyu, haiwa Jehovha,+   Kuti ndiite kuti kuonga kunzwiwe kwazvo,+Uye kuti ndizivise mabasa enyu ose anoshamisa.+   Jehovha, ndakada nzvimbo yenyu yamunogara iri muimba yenyu+Nenzvimbo inogara kubwinya kwenyu.+   Musaparadza mweya wangu pamwe chete nevatadzi,+Uyewo noupenyu hwangu pamwe chete nevanhu vane mhosva yeropa,+ 10  Vane maoko ane kusazvibata,+Vane ruoko rworudyi ruzere nepfumbamuromo.+ 11  Asi ini ndichafamba nokuvimbika kwangu.+Haiwa ndidzikinurei,+ mundinzwire nyasha.+ 12  Tsoka yangu ichamira panzvimbo yakati sandara;+Ndicharumbidza Jehovha pakati pemapoka evanhu vakaungana.+

Mashoko Emuzasi