Pisarema 25:1-22

Rwiyo rwaDhavhidhi. א [ʼAʹleph]* 25  Ndinosimudzira mweya wangu kwamuri, haiwa Jehovha.+ ב [Behth]   Haiwa Mwari wangu, ndakavimba nemi;+Haiwa dai ndikasanyadziswa.Vavengi vangu ngavarege kupembera nomufaro pamusoro pangu.+ ג [Giʹmel]   Uyewo, hapana achanyadziswa pane vaya vanotarisira kwamuri.+Vanonyengera vasingabudiriri ndivo vachanyadziswa.+ ד [Daʹleth]   Itai kuti ndizive nzira dzenyu, haiwa Jehovha;+Ndidzidzisei makwara enyu.+ ה [Heʼ]   Ndifambisei muchokwadi chenyu mundidzidzise,+Nokuti muri Mwari wangu woruponeso.+ו [Waw]Ndakatarisira kwamuri zuva rose.+ ז [Zaʹyin]   Yeukai ngoni dzenyu,+ haiwa Jehovha, nomutsa wenyu worudo,+Nokuti zvave zviripo kubvira kunguva isingagumi.+ ח [Chehth]   Haiwa musayeuka zvivi zvandakaita ndichiri muduku uye kumukira kwangu.+Ndiyeukei maererano nomutsa wenyu worudo,+Nokuda kwokunaka kwenyu, haiwa Jehovha.+ ט [Tehth]   Jehovha akanaka uye akarurama.+Ndokusaka achirayiridza vatadzi nezvenzira yakarurama.+ י [Yohdh]   Achaita kuti vanyoro vafambe mune zvaakatonga,+Uye achadzidzisa vanyoro nzira yake.+ כ [Kaph] 10  Makwara ose aJehovha mutsa worudo nechokwadiKune vaya vanochengeta sungano+ yake nezviyeuchidzo zvake.+ ל [Laʹmedh] 11  Nokuda kwezita renyu, haiwa Jehovha,+Kanganwiraiwo kukanganisa kwangu, nokuti kukuru.+ מ [Mem] 12  Zvino, ndiani munhu anotya Jehovha?+Iye achamurayiridza nezvenzira yaachasarudza.+ נ [Nun] 13  Mweya wake uchagara mune zvakanaka,+Vana vake vachaita kuti nyika ive yavo.+ ס [Saʹmekh] 14  Kuva shamwari yepedyo yaJehovha ndokwevaya vanomutya,+Uyewo sungano yake, kuti aite kuti vaizive.+ ע [ʽAʹyin] 15  Maziso angu anotarira kuna Jehovha nguva dzose,+Nokuti ndiye anobudisa tsoka dzangu mumambure.+ פ [Peʼ] 16  Tendeudzirai chiso chenyu kwandiri, mundinzwire nyasha;+Nokuti ndiri ndoga uye ndinotambudzika.+ צ [Tsa·dhehʹ] 17  Kutambudzika kwomwoyo wangu kwawanda;+Haiwa ndibudisei munhamo dzangu.+ ר [Rehsh] 18  Onai kutambudzika kwangu nokunetseka kwangu,+Moregerera zvivi zvangu zvose.+ 19  Onai kuti vavengi vangu vawanda sei,+Uye vandivenga nokuvenga kwechisimba.+ ש [Shin] 20  Rindai mweya wangu mundinunure.+Dai ndikasanyadziswa, nokuti ndakapotera kwamuri.+ ת [Taw] 21  Kuvimbika nokururama ngazvindichengetedze,+Nokuti ndakatarisira kwamuri.+ 22  Haiwa Mwari, dzikinurai Israeri mukutambudzika kwake kwose.+

Mashoko Emuzasi

Pis 25:1 Iri ndiro bhii rokutanga rearufabheti yechiHebheru. Pakutanga Pisarema iri rakanyorwa mukutevedzana kwearufabheti.