Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 22:1-31

Kumutungamiriri wokuridza kunonzi Nondo Hadzi paMambakwedza. Rwiyo rwaDhavhidhi. 22  Mwari wangu, Mwari wangu, mandisiyirei?+ Nei muri kure nokundiponesa,+ Uye nemashoko okugomera kwangu?+   Haiwa Mwari wangu, ndinoramba ndichishevedza masikati asi hamupinduri;+ Nousiku, asi handina runyararo.+   Asi imi muri mutsvene,+ Munogara mukurumbidza kwaIsraeri.+   Madzibaba edu akavimba nemi;+ Akavimba nemi, uye makaramba muchiapukunyutsa.+   Akachema kwamuri,+ akapukunyuka;+ Akavimba nemi, uye haana kunyadziswa.+   Asi ini ndiri honye,+ handisi munhu, Ndiri chinhu chinozvidzwa nevanhu uye chinoshorwa nevanhu.+   Vaya vose vanondiona, vanondinyomba;+ Vanoramba vachishama miromo yavo kwazvo, vanoramba vachidzungudza misoro yavo,+ vachiti:   “Akazviisa kuna Jehovha.+ Iye ngaamupukunyutse!+ Ngaamununure, zvaakamufarira!”+   Nokuti Imi ndimi maindibudisa mudumbu,+ Ndimi maiita kuti ndivimbe nemi pandakanga ndichiri pamazamu aamai vangu.+ 10  Ndakaiswa kwamuri kubva muchibereko;+ Mave muri Mwari wangu kubvira ndiri mudumbu raamai vangu.+ 11  Musaramba muri kure neni, nokuti kutambudzika kuri pedyo,+ Nokuti hapana mumwe mubatsiri.+ 12  Nzombe duku zhinji dzakandikomba;+ Dzine simba dzokuBhashani dzakandipoteredza.+ 13  Dzakandishamira miromo yadzo,+ Seshumba iri kubvambura-bvambura uye iri kudzvova.+ 14  Ndakadururwa semvura,+ Mapfupa angu ose akaparadzaniswa.+ Mwoyo wangu waita senamo;+ Wanyunguduka mukatikati mangu.+ 15  Simba rangu raoma sechaenga,+ Rurimi rwangu runonamatidzwa kumatadza angu;+ Muri kundiisa muguruva rorufu.+ 16  Nokuti imbwa dzakandikomba;+ Ungano yevanoita zvakaipa yakandipoteredza.+ Vari kuruma maoko angu nemakumbo angu sezvinoita shumba.+ 17  Ndinogona kuverenga mapfupa angu ose.+ Ivo vanotarira, vanonyatsonditarira.+ 18  Vanogovana nguo dzangu,+ Vanokanda mijenya pazvipfeko zvangu.+ 19  Asi imi, haiwa Jehovha, haiwa imi musaramba muri kure.+ Haiwa imi simba rangu,+ chimbidzai kuzondibatsira.+ 20  Nunurai mweya wangu pabakatwa,+ Iwo mweya wangu mumwe chete patsoka yembwa;+ 21  Ndiponesei pamuromo weshumba,+ Uye ndipindurei mondiponesa panyanga dzenzombe dzomusango.+ 22  Ndichazivisa hama dzangu+ zita renyu;+ Ndichakurumbidzai ndiri pakati peungano.+ 23  Imi vanotya Jehovha, murumbidzei!+ Imi mose vana vaJakobho, mukudzei!+ Mutyei, imi mose vana vaIsraeri.+ 24  Nokuti haana kuzvidza+ Kana kusema kutambudzika kwomunhu anotambudzika;+ Uye haana kumuvanzira chiso chake,+ Uye paakamuchemera kuti abatsirwe, iye akanzwa.+ 25  Kurumbidza kwangu kuchabva kwamuri ndiri muungano huru;+ Ndicharipa mhiko dzangu ndiri pamberi pevaya vanomutya.+ 26  Vanyoro vachadya voguta;+ Vaya vanomutsvaka vacharumbidza Jehovha.+ Mwoyo yenyu ngairarame nokusingaperi.+ 27  Migumo yose yenyika ichayeuka, yodzokera kuna Jehovha.+ Mhuri dzose dzemarudzi dzichakotama pamberi penyu.+ 28  Nokuti umambo ndohwaJehovha,+ Ndiye ari kutonga marudzi.+ 29  Vapfumi vose vepanyika vachadya uye vachakotama;+ Vose vaya vari kuburukira kuguruva vachamupfugamira,+ Hapana achazombochengetedza mweya wake uri mupenyu.+ 30  Mwana achamushandira;+ Chizvarwa+ chinotevera chichaziviswa nezvaJehovha. 31  Vachauya vozivisa nezvokururama kwake+ Kuvanhu vachaberekwa, kuti akaita izvi.+

Mashoko Emuzasi