Pisarema 21:1-13

Kumutungamiriri. Rwiyo rwaDhavhidhi. 21  Haiwa Jehovha, mambo anofara nesimba renyu;+Anoda kufara kwazvo sei muruponeso rwenyu!+   Makamupa zvinodiwa nomwoyo wake,+Hamuna kumunyima zvinodiwa nemiromo yake.+ Sera.   Nokuti makamuchingura nezvikomborero zvezvinhu zvakanaka,+Nokuisa korona yendarama yakanatswa pamusoro wake.+   Akakukumbirai upenyu. Makamupa upenyu hwacho,+Mazuva mazhinji nokusingagumi kunyange nokusingaperi.+   Kuremekedzwa kwake kukuru muruponeso rwenyu.+Munoisa kukudzwa nokubwinya paari.+   Nokuti munoita kuti akomborerwe kwazvo nokusingaperi;+Munoita kuti anzwe achifara nokufarira chiso chenyu.+   Nokuti mambo ari kuvimba naJehovha,+Uye nomutsa worudo woWokumusorosoro. Iye haazozununguswi.+   Ruoko rwenyu ruchawana vavengi venyu vose;+Ruoko rwenyu rworudyi ruchawana vaya vanokuvengai.   Muchaita kuti vave sevira romoto panguva yakatarwa yamuchafunga nezvavo.+Jehovha achavamedza akatsamwa, uye moto uchavaparadza.+ 10  Muchaparadza zvibereko zvavo panyika,+Nevana vavo pavanakomana vevanhu.+ 11  Nokuti vakakuunzirai zvakaipa;+Vakafunga pfungwa dzavasingakwanisi kuita.+ 12  Nokuti muchaita kuti vafuratire vachitiza+Netambo dzenyu dzamunogadzirira zviso zvavo.+ 13  Haiwa kudzwai musimba renyu, haiwa Jehovha.+Tichaimba uye tichaimba rwiyo nokuda kwokuva nesimba kwenyu.+

Mashoko Emuzasi