Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 2:1-12

2  Marudzi ave achiitireiko mheremhere+ Uye mapoka emarudzi aramba achigunun’unirei chinhu chisina zvachinobatsira?+   Madzimambo epanyika anomira+ Uye machinda aungana pamwe chete+ Kuti varwe naJehovha+ uye kuti varwe nomuzodziwa wake,+   Vachiti: “Ngatidamburei zvisungo zvavo,+ Tirase tambo dzavo dzibve kwatiri!”+   Iye agere mumatenga+ achaseka; Jehovha achavanyomba.+   Panguva iyoyo achataura navo akatsamwa,+ Achavavhiringidza akavatsamwira kwazvo,+   Achiti: “Ini, iyeni, ndakagadza mambo wangu+ PaZiyoni,+ gomo rangu dzvene.”+   Regai nditaure nezvomurau waJehovha; Iye akati kwandiri: “Ndiwe mwanakomana wangu;+ Ini, nhasi, ndava baba vako.+   Ndikumbire,+ kuti ndikupe marudzi ave nhaka yako+ Nokumigumo yenyika kuti kuve kwako.+   Uchaaputsa netsvimbo youmambo yesimbi,+ Uchaaputsa-putsa somudziyo womuumbi.”+ 10  Zvino ivai nenjere, haiwa imi madzimambo; Ruramiswai, haiwa imi vatongi venyika.+ 11  Shumirai Jehovha muchimutya+ Uye farai muchidedera.+ 12  Tsvodai mwanakomana,+ kuti Iye arege kushatirwa kwazvo Uye imi murege kuparara munzira,+ Nokuti hasha dzake dzinokurumidza kumuka.+ Vanofara vose vanopotera kwaari.+

Mashoko Emuzasi