Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 19:1-14

Kumutungamiriri. Rwiyo rwaDhavhidhi. 19  Matenga anozivisa kubwinya kwaMwari;+ Nzvimbo huru yokudenga inozivisa basa remaoko ake.+   Zuva rimwe pashure perimwe zuva rinoita kuti kutaura kubude,+ Usiku humwe pashure pohumwe usiku hunoratidza zivo.+   Hapana kutaura, uye hapana mashoko; Hapana inzwi razvo rinonzwika.+   Tambo yazvo yokuyeresa yakabuda ikaenda munyika yose,+ Uye mashoko azvo kumugumo wenyika inobereka.+ Akadzika tende mazviri nokuda kwezuva,+   Rinoita somunhu ari kuroora paanenge achibuda muimba yake yomuchato;+ Rinopembera nomufaro sezvinoita munhu ane simba kuti amhanye mugwara.+   Rinobuda richibva kune mumwe mugumo wematenga, Kutenderera kwaro kunogumira kune mimwe migumo yawo;+ Hapana chakavanzwa pakupisa kwaro.+   Mutemo+ waJehovha wakakwana,+ unodzosa mweya.+ Chiyeuchidzo+ chaJehovha chakavimbika,+ chinochenjedza asina zivo.+   Mirayiro+ inobva kuna Jehovha yakarurama,+ inoita kuti mwoyo ufare;+ Murayiro+ waJehovha wakachena,+ unoita kuti maziso apenye.+   Kutya+ Jehovha kwakachena, kunoramba kuripo nokusingaperi. Zvakatongwa+ naJehovha ndezvechokwadi;+ zvakaratidza kuti zvakarurama.+ 10  Zvinodiwa kupfuura ndarama, chokwadi kupfuura ndarama yakawanda kwazvo yakanatswa;+ Uye zvinotapira kupfuura uchi,+ nouchi hunoyerera hwomumazinga.+ 11  Uyewo, mushumiri wenyu akanyeverwa nazvo;+ Kuzvichengeta kunounza mubayiro mukuru.+ 12  Kukanganisa—ndiani angakuziva?+ Itii handina mhosva yezvivi zvakavanzika.+ 13  Dzorai mushandi wenyu kuti arege kuita mabasa okuzvikudza;+ Musaarega achindikunda.+ Kana zvakadaro ndichava akakwana,+ Ndichange ndaramba ndisina mhosva yokudarika kuzhinji. 14  Mashoko omuromo wangu nokufungisisa kwomwoyo wangu+ Ngazvive zvinofadza pamberi penyu, haiwa Jehovha, Dombo+ rangu noMudzikinuri wangu.+

Mashoko Emuzasi