Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 18:1-50

Kumutungamiriri. Rwiyo rwomushumiri waJehovha, rwaDhavhidhi, uyo akataura naJehovha mashoko orwiyo urwu pazuva raakanga anunurwa naJehovha muzvanza zvevavengi vake vose nomuruoko rwaSauro.+ Iye akati: 18  Haiwa Jehovha, imi simba rangu, ndichakudai kwazvo.+   Jehovha ndiye ibwe rangu nenhare yangu noMupukunyutsi wangu.+ Mwari wangu ndiye dombo rangu. Ndichapotera kwaari,+ Ndiye nhoo yangu nenyanga yangu yoruponeso, nzvimbo yangu yakakwirira yakachengeteka.+   Ndichashevedzera kuna Iye anofanira kurumbidzwa, iye Jehovha,+ Ndichaponeswa pavavengi vangu.+   Tambo dzorufu dzakandikomba;+ Mafashamo anongoerekana avapo evanhu pasina akarambawo achindityisa.+   Tambo dzeSheori dzakandikomba;+ Misungo yorufu yakanangana neni.+   Ndakaramba ndichidana kuna Jehovha ndichitambudzika, Ndakaramba ndichichemera Mwari wangu kuti ndibatsirwe.+ Akanzwa inzwi rangu ari mutemberi yake,+ Kuchema kwangu ndiri pamberi pake kuti ndibatsirwe kwakabva kwasvika munzeve dzake.+   Nyika yakatanga kuzununguka uye kudedera,+ Nheyo dzemakomo dzakazununguswa,+ Dzakaramba dzichizunungukira mberi neshure nokuti akanga atsamwiswa.+   Utsi hwakakwira huchibva mumhino dzake, moto waibva mumuromo make wakaramba uchiparadza;+ Mazimbe akapfuta achibva kwaari.   Akakotamisa matenga, akaburuka.+ Zarima raiva pasi petsoka dzake. 10  Akauya akatasva kerubhi achibhururuka,+ Akauya achibhururuka ari pamapapiro omudzimu.+ 11  Akabva aita kuti rima rive nzvimbo yake yokuvanda,+ Rakamukomba sedumba rake, Mvura yakasviba, makore matema.+ 12  Nokupenya kwaiva pamberi pake, makore ake akapfuura,+ Chimvuramabwe nemarasha omoto aibvira.+ 13  Jehovha akatanga kutinhira ari kumatenga,+ Wokumusorosoro akaita kuti inzwi rake rinzwike,+ Chimvuramabwe nemarasha omoto aibvira. 14  Akaramba achituma miseve yake, kuti avaparadzire;+ Akatumira mheni, kuti avavhiringidze.+ 15  Pasi pemvura pakaonekwa,+ Nheyo dzenyika inobereka dzakaiswa pachena+ Nokutuka kwenyu, haiwa Jehovha, nemhepo yokufema kwemhino dzenyu.+ 16  Aitumira ruoko rwake kubva kumusoro, ainditora,+ Aindibudisa mumvura zhinji.+ 17  Aindinunura pamuvengi wangu ane simba,+ Pane vaya vaindivenga; nokuti vakanga vakasimba kundipfuura.+ 18  Vakaramba vachindivinga muzuva renjodzi yangu,+ Asi Jehovha akava mutsigiri wangu.+ 19  Akandibudisa, akandiisa munzvimbo yakakura;+ Aindinunura, nokuti akanga andifarira.+ 20  Jehovha anondipa mubayiro unoenderana nokururama kwangu;+ Anondiripa zvinoenderana nokuchena kwemaoko angu.+ 21  Nokuti ndakachengeta nzira dzaJehovha,+ Handina kusiya Mwari wangu nokuita zvakaipa.+ 22  Nokuti zvose zvaakatonga zviri pamberi pangu,+ Uye handizobvisi mirau yake kwandiri.+ 23  Ndichava asina mhosva kwaari,+ Ndicharamba ndisingakanganisi.+ 24  Jehovha ngaandiripe zvinoenderana nokururama kwangu,+ Zvinoenderana nokuchena kwemaoko angu pamberi pake.+ 25  Muchava akavimbika kune akavimbika;+ Hamuzowaniriwo mhosva murume asina mhosva;+ 26  Muchava akachena kumunhu anoramba akachena;+ Muchava asina kururama kumunhu asina kururama;+ 27  Nokuti muchaponesa vanhu vanotambudzika;+ Asi muchaderedza maziso anozvikudza.+ 28  Nokuti imi muchabatidza rambi rangu, haiwa Jehovha;+ Mwari wangu achaita kuti rima rangu ripenye.+ 29  Nokuti nemi ndinogona kumhanyira boka revapambi;+ NaMwari wangu ndinogona kukwira rusvingo.+ 30  Kana ari Mwari wechokwadi, nzira yake yakakwana;+ Shoko raJehovha rakanatswa.+ Iye inhoo kuna vose vanopotera kwaari.+ 31  Nokuti ndiani mumwe Mwari aripo kunze kwaJehovha?+ Nderipi rimwe dombo riripo kunze kwaMwari wedu?+ 32  Mwari wechokwadi Ndiye anondisunga kwazvo nesimba,+ Achaita kuti nzira yangu ive yakakwana,+ 33  Achiita kuti tsoka dzangu dzive sedzenondo hadzi,+ Anoita kuti ndirambe ndakamira panzvimbo dzakanyanya kukwirira kwandiri.+ 34  Anodzidzisa maoko angu hondo,+ Maoko angu akunga uta hwemhangura.+ 35  Muchandipa nhoo yenyu yoruponeso,+ Ruoko rwenyu rworudyi ruchanditsigira,+ Kuzvininipisa kwenyu kuchaita kuti ndive mukuru.+ 36  Muchagadzira nzvimbo yakakura zvakakwana pasi pangu nokuda kwetsoka dzangu,+ Zviziso zvemakumbo angu hazvizogwedi-gwedi.+ 37  Ndichatevera vavengi vangu ndovabata; Handizodzoki kusvikira vaparadzwa.+ 38  Ndichavagura-gura zvokuti havazokwanisi kusimuka;+ Vachawira pasi petsoka dzangu.+ 39  Muchandisunga nesimba nokuda kwehondo; Muchaita kuti vaya vanondimukira vawire pasi pangu.+ 40  Muchaita kuti vavengi vangu vandifuratire votiza;+ Vaya vanondivenga kwazvo, ndichaita kuti vanyarare.+ 41  Vanochemera kubatsirwa, asi hapana muponesi,+ Vanochema kuna Jehovha, asi chokwadi haavapinduri.+ 42  Ndichavakuya-kuya kusvikira vatsetseka seguruva riri kupeperetswa nemhepo;+ Ndichavadurura sematope omumigwagwa.+ 43  Muchandipukunyutsa pakutsvakirwa mhosva nevanhu.+ Muchandigadza kuti ndive mukuru wemarudzi.+ Vanhu vandisina kuziva—vachandishandira.+ 44  Vachanditeerera vangonzwa runyerekupe;+ Vokune dzimwe nyika vachauya kwandiri vachidedera.+ 45  Vokune dzimwe nyika vachapera simba, Vachabuda mumasvingo avo okudzivirira vachibvunda.+ 46  Jehovha mupenyu,+ Dombo+ rangu ngarirumbidzwe, Mwari woruponeso rwangu ngaakwidziridzwe.+ 47  Mwari wechokwadi ndiye anondiitira mabasa okutsiva;+ Anokunda marudzi oaisa pasi pangu.+ 48  Anondipukunyutsa pavavengi vangu vakatsamwa;+ Muchandisimudzira pamusoro pevaya vanondimukira,+ Muchandinunura pamunhu anoita zvechisimba.+ 49  Haiwa Jehovha, ndokusaka ndichakurumbidzai ndiri pakati pemamwe marudzi,+ Uye ndichaimbira zita renyu.+ 50  Iye anoitira mambo wake mabasa makuru oruponeso+ Nokuva nomutsa worudo kumuzodziwa wake,+ Kuna Dhavhidhi nokuvana vake nokusingagumi.+

Mashoko Emuzasi