Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 17:1-15

Munyengetero waDhavhidhi. 17  Inzwai zvakarurama, haiwa Jehovha; teererai kuchema kwangu kwokuteterera;+ Teererai munyengetero wangu unopiwa nemiromo isinganyengeri.+   Kutongwa kwangu ngakubve pamberi penyu;+ Maziso enyu ngaaone kururama.+   Makanzvera mwoyo wangu, makandiongorora usiku,+ Makandinatsa; muchaona kuti handina kuruka mazano.+ Muromo wangu hauzodariki.+   Kana ari mabasa evanhu, Neshoko remiromo yenyu ini ndakachenjerera makwara egororo.+   Nhanho dzangu ngadzirambire pamakwara enyu,+ Pasingazotsvedzemuki tsoka dzangu.+   Haiwa Mwari, ndinodana kwamuri, nokuti muchandipindura.+ Rerekerai nzeve yenyu kwandiri. Inzwai zvandinotaura.+   Itai kuti mabasa enyu omutsa worudo ave anoshamisa,+ haiwa imi Muponesi wevaya vanotsvaka kwokupotera Pane vaya vanomukira ruoko rwenyu rworudyi.+   Ndichengetei semboni yeziso,+ Ndivanzei mumumvuri wemapapiro enyu,+   Nokuda kwevakaipa vakandipamba. Vavengi vanorwisa mweya wangu vanoramba vachindipoteredza.+ 10  Vakazvifukidza nemafuta avo;+ Vakataura vachizvikudza nemiromo yavo;+ 11  Vanotikomba kwose kwatinotsika;+ Vanoramba vakatarira kuti vawisire pasi.+ 12  Akafanana neshumba inosuwa kubvambura-bvambura+ Nomwana weshumba akagara munzvimbo dzakavanda. 13  Haiwa Jehovha, simukai; nanganai naye chiso nechiso;+ Mukotamisei; pukunyutsai mweya wangu pamunhu akaipa muchishandisa bakatwa renyu,+ 14  Haiwa Jehovha, ndipukunyutsei pavanhu noruoko rwenyu,+ Pavanhu vari mumamiriro ezvinhu epanguva ino,+ vane mugove muupenyu huno,+ Vane matumbu amunozadza nepfuma yenyu yakavanzwa,+ Vanogutswa nevanakomana+ Uye vanochengetera vanakomana vavo zvavanosiya.+ 15  Asi ini ndichaona chiso chenyu mukururama;+ Ndichagutswa pandinomuka kuti ndione mufananidzo wenyu.+

Mashoko Emuzasi