Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 17:1-15

Munyengetero waDhavhidhi. 17  Inzwai zvakarurama, haiwa Jehovha; teererai kuchema kwangu kwokuteterera;+Teererai munyengetero wangu unopiwa nemiromo isinganyengeri.+   Kutongwa kwangu ngakubve pamberi penyu;+Maziso enyu ngaaone kururama.+   Makanzvera mwoyo wangu, makandiongorora usiku,+Makandinatsa; muchaona kuti handina kuruka mazano.+Muromo wangu hauzodariki.+   Kana ari mabasa evanhu,Neshoko remiromo yenyu ini ndakachenjerera makwara egororo.+   Nhanho dzangu ngadzirambire pamakwara enyu,+Pasingazotsvedzemuki tsoka dzangu.+   Haiwa Mwari, ndinodana kwamuri, nokuti muchandipindura.+Rerekerai nzeve yenyu kwandiri. Inzwai zvandinotaura.+   Itai kuti mabasa enyu omutsa worudo ave anoshamisa,+ haiwa imi Muponesi wevaya vanotsvaka kwokupoteraPane vaya vanomukira ruoko rwenyu rworudyi.+   Ndichengetei semboni yeziso,+Ndivanzei mumumvuri wemapapiro enyu,+   Nokuda kwevakaipa vakandipamba.Vavengi vanorwisa mweya wangu vanoramba vachindipoteredza.+ 10  Vakazvifukidza nemafuta avo;+Vakataura vachizvikudza nemiromo yavo;+ 11  Vanotikomba kwose kwatinotsika;+Vanoramba vakatarira kuti vawisire pasi.+ 12  Akafanana neshumba inosuwa kubvambura-bvambura+Nomwana weshumba akagara munzvimbo dzakavanda. 13  Haiwa Jehovha, simukai; nanganai naye chiso nechiso;+Mukotamisei; pukunyutsai mweya wangu pamunhu akaipa muchishandisa bakatwa renyu,+ 14  Haiwa Jehovha, ndipukunyutsei pavanhu noruoko rwenyu,+Pavanhu vari mumamiriro ezvinhu epanguva ino,+ vane mugove muupenyu huno,+Vane matumbu amunozadza nepfuma yenyu yakavanzwa,+Vanogutswa nevanakomana+Uye vanochengetera vanakomana vavo zvavanosiya.+ 15  Asi ini ndichaona chiso chenyu mukururama;+Ndichagutswa pandinomuka kuti ndione mufananidzo wenyu.+

Mashoko Emuzasi