Pisarema 149:1-9

149  Rumbidzai Jah!+Imbirai Jehovha rwiyo rutsva,+Uye kurumbidzwa kwake muungano yevakavimbika.+   Israeri ngaafarire Muiti wake Mukuru,+Vanakomana veZiyoni—ngavafarire Mambo wavo.+   Ngavarumbidze zita rake vachitamba.+Ngavamuimbire nemakandira norudimbwa.+   Nokuti Jehovha anofarira vanhu vake.+Anonatsa vanyoro noruponeso.+   Vakavimbika ngavapembere nomufaro nokukudzwa;Ngavashevedzere nomufaro vari pamibhedha yavo.+   Nziyo dzinorumbidza Mwari ngadzive pahuro dzavo,+Uye mapakatwa anocheka nekwose ngaave mumaoko avo,+   Kuti vatsive marudzi,+Vatuke mapoka emarudzi,+   Kuti vasunge madzimambo avo nengetani+Nevanokudzwa vavo nezvisungo zvomumakumbo zvesimbi,   Kuti vavaitire zvavakatongerwa zvakanyorwa.+Kukudzwa kwakadaro ndokwevakavimbika vake vose.+Rumbidzai Jah!+

Mashoko Emuzasi