Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Mapisarema 148:1-14

148  Rumbidzai Jah!+Rumbidzai Jehovha muri kumatenga,+Murumbidzei muri munzvimbo dzakakwirira.+   Murumbidzei, imi mose ngirozi dzake.+Murumbidzei, imi mose uto rake.+   Murumbidzei, imi zuva nomwedzi.+Murumbidzei, imi mose nyeredzi dzechiedza.+   Murumbidzei, imi matenga okumatenga,+Nemi mvura iri pamusoro pematenga.+   Ngazvirumbidze zita raJehovha;+Nokuti iye akarayira, izvo zvikasikwa.+   Iye anoramba akazvimisa nokusingaperi, nokusingagumi.+Akazvipa murau, uye hauzopfuuri.+   Rumbidzai Jehovha muri panyika,+Imi mazimhuka omugungwa nemi mose mvura yakadzika,+   Imi moto nechimvuramabwe, chando noutsi hutema-tema,+Iwe dutu guru, rinoita zvaakataura,+   Imi makomo nemi mose zvikomo,+Imi miti yemichero nemi mose misidhari,+ 10  Imi mhuka dzomusango nemi mose zvipfuwo,+Imi zvinhu zvinokambaira neshiri dzine mapapiro,+ 11  Imi madzimambo enyika+ nemi mose mapoka emarudzi,Imi machinda+ nemi mose vatongi venyika,+ 12  Imi majaya+ nemiwo mhandara,+Imi vakweguru+ pamwe chete nevakomana.+ 13  Zvose ngazvirumbidze zita raJehovha,+Nokuti zita rake roga ndiro riri kumusoro kusingasvikiki.+Kukudzwa kwake kuri kumusoro kwenyika nedenga.+ 14  Iye achakwidziridza nyanga yevanhu vake,+Uye kurumbidzwa kwevakavimbika vake vose,+Kwevanakomana vaIsraeri, ivo vanhu vari pedyo naye.+Rumbidzai Jah!+

Mashoko Emuzasi