Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 147:1-20

147  Rumbidzai Jah,+ Nokuti zvakanaka kuimbira Mwari wedu;+ Nokuti zvinofadza—kurumbidza kwakakodzera.+   Jehovha ari kuvaka Jerusarema;+ Anounganidza vakaparadzirwa vaIsraeri.+   Anoporesa+ vakaora mwoyo,+ Uye anosunga panovarwadza.+   Anoverenga nyeredzi kuti ingani;+ Anodzishevedza dzose nemazita adzo.+   Ishe wedu mukuru uye ane simba guru;+ Kunzwisisa kwake hakurondedzereki.+   Jehovha anobatsira vanyoro;+ Anowisira vakaipa pasi.+   Imbirai Jehovha muchibvumirana, muchimuonga;+ Imbirai Mwari wedu norudimbwa,+   Iye anofukidza matenga nemakore,+ Iye anogadzirira nyika mvura,+ Iye anoita kuti uswa hwakasvibirira humere+ pamakomo.   Anopa mhuka zvokudya zvadzo,+ Pamwe chete nemanyana emakunguo anoramba achishevedzera.+ 10  Haafariri simba rebhiza,+ Uyewo haafariri kumhanya kwemakumbo omunhu.+ 11  Jehovha anofarira vaya vanomutya,+ Vaya vanomirira mutsa wake worudo.+ 12  Kudza Jehovha,+ haiwa iwe Jerusarema. Rumbidza Mwari wako, haiwa iwe Ziyoni.+ 13  Nokuti akasimbisa mizariro yemagedhi ako; Akakomborera vanakomana vako vari mukati mako.+ 14  Anoisa rugare munharaunda yako;+ Anoramba achikugutsa nemafuta egorosi.+ 15  Anotuma zvaanotaura panyika;+ Shoko rake rinomhanya kwazvo. 16  Anopa chando sezvaanoita mvere dzemakwai;+ Anoparadzira mazaya echando sezvinongoitwa madota.+ 17  Anokanda mvura yake yakaita chando sezvimedu.+ Ndiani angamira kana chando chake chauya?+ 18  Anotuma shoko+ rake ozvinyungudutsa. Anoita kuti mhepo yake ivhuvhute;+ Mvura inoyerera. 19  Anozivisa Jakobho shoko rake,+ Uye Israeri mirau+ yake nezvaakatonga.+ 20  Haana kuitira chero rudzi rupi zvarwo saizvozvo;+ Kana zviri zvaakatonga, havana kuzviziva.+ Rumbidzai Jah!+

Mashoko Emuzasi