Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Pisarema 146:1-10

146  Rumbidzai Jah!+Rumbidza Jehovha, haiwa iwe mweya wangu.+   Ndicharumbidza Jehovha muupenyu hwangu hwose.+Ndichaimbira Mwari wangu chero bedzi ndiripo.+   Usavimba nevanokudzwa,+Kana nomwanakomana womunhu wepanyika, asingagoni kuponesa.+   Simba rake roupenyu rinobuda,+ iye odzokera kuivhu rake;+Nezuva iroro pfungwa dzake dzinoparara.+   Anofara munhu anobatsirwa naMwari waJakobho,+Anotarira kuna Jehovha Mwari wake,+   Iye muiti wedenga nenyika,+Wegungwa, newezvose zviri mazviri,+Iye anoramba aine chokwadi nokusingagumi,+   Iye anoruramisira vanobiridzirwa,+Iye anopa vane nzara zvokudya.+Jehovha anosunungura vaya vakasungwa.+   Jehovha anosvinudza maziso emapofu;+Jehovha anosimudza vakakotamiswa;+Jehovha anoda vakarurama.+   Jehovha anorinda vatorwa;+Anobatsira nherera nechirikadzi,+Asi anoita kuti nzira+ yevakaipa ive isina kururama.+ 10  Jehovha acharamba ari mambo nokusingagumi,+Iye Mwari wako, haiwa iwe Ziyoni, kwezvizvarwa nezvizvarwa.+Rumbidzai Jah!+

Mashoko Emuzasi