Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 144:1-15

Rwiyo rwaDhavhidhi. 144  Jehovha ngaarumbidzwe, iye Dombo rangu,+ Iye anodzidzisa maoko angu kurwa,+ Uye minwe yangu hondo;   Ndiye mutsa wangu worudo nenhare yangu,+ Nzvimbo yangu yakakwirira yakachengeteka noMupukunyutsi wangu,+ Nhoo+ yangu noMunhu wandakapotera kwaari,+ Iye anokunda marudzi achiaisa pasi pangu.+   Haiwa Jehovha, munhu chiiko zvamuine hanya naye,+ Iye mwanakomana womunhuwo zvake+ zvamunomufunga?   Munhu akafanana nemhepowo zvayo inofemwa;+ Mazuva ake akafanana nomumvuri unopfuura.+   Haiwa Jehovha, rerekai matenga enyu kuti muburuke;+ Batai makomo kuti apfungaire.+   Vhenekai nemheni kuti muvaparadzire;+ Budisai miseve yenyu kuti muvavhiringidze.+   Tambanudzai maoko enyu muri kumusoro;+ Ndisunungurei mundinunure pamvura zhinji,+ Paruoko rwevokune imwe nyika,+   Vane miromo yakataura zvinhu zvisiri zvechokwadi+ Vane maoko orudyi ari maoko orudyi enhema.+   Haiwa Mwari, ndichakuimbirai rwiyo rutsva.+ Ndichakuimbirai nechiridzwa chine tambo gumi,+ 10  Iye anopa madzimambo ruponeso,+ Iye akasunungura mushumiri wake Dhavhidhi pabakatwa rinokuvadza.+ 11  Ndisunungurei mundinunure muruoko rwevokune imwe nyika,+ Vane miromo yakataura zvinhu zvisiri zvechokwadi+ Uye vane maoko orudyi ari maoko orudyi enhema,+ 12  Vanoti: “Vanakomana vedu vakaita semiti miduku yatokura ivo vachiri vaduku,+ Vanasikana vedu vakaita semabwe epakona akavezwa sezvinoitwa epamuzinda, 13  Matura edu akazara, ane zvinhu zvemarudzi ose,+ Makwai edu ari kuwedzera nezviuru, rimwe chete richibereka zviuru gumi, kunze. 14  Mombe dzedu dzine mazamu, pasina inotsemuka uye inosvodza,+ Uye pasina kushevedzera munzvimbo dzedu dzinoungana vanhu.+ 15  Vanofara vanhu vanoitirwa saizvozvo!” Vanofara vanhu avo Mwari wavo ari Jehovha!+

Mashoko Emuzasi