Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 143:1-12

Rwiyo rwaDhavhidhi. 143  Haiwa Jehovha, inzwai munyengetero wangu;+Teererai kuteterera kwangu.+Ndipindurei nokutendeka mukururama kwenyu.+   Musatonga mushumiri wenyu;+Nokuti hapana munhu mupenyu angava akarurama pamberi penyu.+   Nokuti muvengi akatevera mweya wangu;+Akapwanyira upenyu hwangu pasi.+Akaita kuti ndigare munzvimbo dzine rima sevaya vakafa kare kare.+   Simba+ rangu rinopera mukati mangu;Mwoyo wangu wakarukutika mukati mangu.+   Ndakayeuka mazuva ekare kare;+Ndakafungisisa mabasa enyu ose;+Ndakaramba ndichifunga nezvebasa remaoko enyu ndiine chido.+   Ndakatambanudzira maoko angu kwamuri;+Kwamuri mweya wangu wakaita senyika yafa nenyota.+ Sera.   Haiwa, kurumidzai, ndipindurei, haiwa Jehovha.+Simba rangu rapera.+Musandivanzira chiso chenyu,+Nokuti ndingafanana nevaya vanoburukira mugomba.+   Itai kuti ndinzwe mutsa wenyu worudo mangwanani,+Nokuti ndinovimba nemi.+Ndizivisei nzira yandinofanira kufamba nayo,+Nokuti ndakasimudzira mweya wangu kwamuri.+   Ndinunurei pavavengi vangu, haiwa Jehovha.+Ndakatovanda nemi.+ 10  Ndidzidzisei kuita kuda kwenyu,+Nokuti ndimi Mwari wangu.+Mudzimu wenyu wakanaka;+Ngaunditungamirire munyika yokururama.+ 11  Ndichengetedzei ndiri mupenyu,+ haiwa Jehovha, nokuda kwezita renyu.+Budisai mweya wangu mukutambudzika+ nokururama kwenyu.+ 12  Mumutsa wenyu worudo, itai kuti vavengi vangu vanyarare;+Paradzai vose vaya vanovenga mweya wangu,+Nokuti ndiri mushumiri wenyu.+

Mashoko Emuzasi