Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 143:1-12

Rwiyo rwaDhavhidhi. 143  Haiwa Jehovha, inzwai munyengetero wangu;+ Teererai kuteterera kwangu.+ Ndipindurei nokutendeka mukururama kwenyu.+   Musatonga mushumiri wenyu;+ Nokuti hapana munhu mupenyu angava akarurama pamberi penyu.+   Nokuti muvengi akatevera mweya wangu;+ Akapwanyira upenyu hwangu pasi.+ Akaita kuti ndigare munzvimbo dzine rima sevaya vakafa kare kare.+   Simba+ rangu rinopera mukati mangu; Mwoyo wangu wakarukutika mukati mangu.+   Ndakayeuka mazuva ekare kare;+ Ndakafungisisa mabasa enyu ose;+ Ndakaramba ndichifunga nezvebasa remaoko enyu ndiine chido.+   Ndakatambanudzira maoko angu kwamuri;+ Kwamuri mweya wangu wakaita senyika yafa nenyota.+ Sera.   Haiwa, kurumidzai, ndipindurei, haiwa Jehovha.+ Simba rangu rapera.+ Musandivanzira chiso chenyu,+ Nokuti ndingafanana nevaya vanoburukira mugomba.+   Itai kuti ndinzwe mutsa wenyu worudo mangwanani,+ Nokuti ndinovimba nemi.+ Ndizivisei nzira yandinofanira kufamba nayo,+ Nokuti ndakasimudzira mweya wangu kwamuri.+   Ndinunurei pavavengi vangu, haiwa Jehovha.+ Ndakatovanda nemi.+ 10  Ndidzidzisei kuita kuda kwenyu,+ Nokuti ndimi Mwari wangu.+ Mudzimu wenyu wakanaka;+ Ngaunditungamirire munyika yokururama.+ 11  Ndichengetedzei ndiri mupenyu,+ haiwa Jehovha, nokuda kwezita renyu.+ Budisai mweya wangu mukutambudzika+ nokururama kwenyu.+ 12  Mumutsa wenyu worudo, itai kuti vavengi vangu vanyarare;+ Paradzai vose vaya vanovenga mweya wangu,+ Nokuti ndiri mushumiri wenyu.+

Mashoko Emuzasi