Pisarema 14:1-7

Kumutungamiriri. Rwiyo rwaDhavhidhi. 14  Benzi rakati mumwoyo maro:“Jehovha haako.”+Vakaita zvakashata,+ vakaita zvinosemesa pane zvavakaita.Hapana anoita zvakanaka.+   Asi Jehovha akatarira pasi pavanakomana vevanhu ari kudenga,+Kuti aone kana paine munhu ane njere, munhu anotsvaka Jehovha.+   Vose vakatsauka,+ vose vane uori zvakafanana;+Hapana anoita zvakanaka,+Kana mumwe chete zvake.+   Pavanhu vanoita zvinhu zvinokuvadza hapana vane zivo here,+Zvavanodya vanhu vangu sokudya kwavanoita chingwa?+Havana kana kumbodana Jehovha.+   Vakatya kwazvo vari ikoko,+Nokuti Jehovha ari pakati pechizvarwa chomunhu akarurama.+   Imi mainyadzisa zvirongwa zvomunhu anotambudzika,Nokuti Jehovha ndiye nzvimbo yaanopotera.+   Haiwa, kudai muZiyoni maiva noruponeso rwaIsraeri!+Jehovha paanodzosa vaya vakatapwa pavanhu vake,+Jakobho ngaafare, Israeri ngaafare.+

Mashoko Emuzasi