Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 139:1-24

Nokuda kwomutungamiriri. Rwiyo rwaDhavhidhi. 139  Haiwa Jehovha, makandiongorora, uye munondiziva.+   Munoziva kugara kwangu pasi nokusimuka kwangu.+ Makanzwisisa kufunga kwangu muri kure.+   Makayera kufamba kwangu nokuzvambarara kwangu,+ Kunyange nzira dzangu dzose munodziziva.+   Nokuti shoko risati ravapo parurimi rwangu,+ Tarirai! Haiwa Jehovha, imi munotoriziva rose.+   Makandikomba, shure nemberi; Uye munoisa ruoko rwenyu pandiri.   Kuziva kwakadaro kunondishamisa kwazvo.+ Kwakakwirira kwazvo zvokuti handigoni kukusvikira.+   Ndingaenda kupi kusina mudzimu wenyu,+ Ndingatizira kupi kuti ndibve pamberi pechiso chenyu?+   Kana ndikakwira kudenga, munenge muriko;+ Kana ndikatambanudza mubhedha wangu muSheori, tarirai! munenge murimo.+   Kudai ndaizotora mapapiro+ emambakwedza, Kuti ndigare kugungwa riri kure kwazvo,+ 10  Ruoko rwenyu rwaizonditungamirira ikokowo+ Uye ruoko rwenyu rworudyi rwaizondibata.+ 11  Kudai ndaizoti: “Chokwadi rima richakurumidza kundibata!”+ Usiku hwaizova chiedza kumativi angu ose.+ 12  Kunyange rima raisazova rakanyanyosviba nokuda kwenyu,+ Asi usiku hwaizopenya sezvinoita masikati;+ Rima raizongovawo chiedza.+ 13  Nokuti ndimi makagadzira itsvo dzangu;+ Makaramba makandivharidzira mudumbu raamai vangu.+ 14  Ndichakurumbidzai nokuti ndakaitwa nenzira inoshamisa, inotyisa.+ Mabasa enyu anoshamisa,+ Mweya wangu unonyatsozviziva.+ 15  Mapfupa angu akanga asina kuvanzwa kwamuri+ Pandakaitwa pakavanda,+ Pandakarukwa ndiri mumativi akadzikira+ kwazvo enyika. 16  Maziso enyu akaona muviri wangu uchangobva kuumbwa,+ Uye nhengo dzawo dzose dzakanga dzakanyorwa mubhuku renyu, Kuti mazuva api adzakaumbwa+ Uye pakanga pasati pava neimwe chete yadzo. 17  Naizvozvo, pfungwa dzenyu dzinokosha sei kwandiri!+ Haiwa Mwari, dzose zvadzo izhinji sei!+ 18  Kudai ndaizoedza kudziverenga, dzinopfuura kunyange jecha.+ Kana ndikamuka, ndinenge ndichinemi.+ 19  Haiwa, kudai imi, haiwa Mwari, maizouraya munhu akaipa!+ Kunyange vanhu vane mhosva yeropa+ vaizobva kwandiri, 20  Vaya vanotaura zvinhu pamusoro penyu maererano nepfungwa dzavo;+ Vakataura zita renyu pasina+—ivo vavengi venyu.+ 21  Handivengi vaya vanokuvengai kwazvo here, haiwa Jehovha,+ Uye handisemeswi nevaya vanokumukirai here?+ 22  Ndinovavenga kwazvo.+ Kwandiri vava vavengi chaivo.+ 23  Ndiongororei, haiwa Mwari, muzive mwoyo wangu.+ Ndinzverei, muzive pfungwa dzangu dzinonetsa,+ 24  Muone kana mandiri muine chero nzira ipi zvayo yakaipa,+ Munditungamirire panzira+ isingagumi.

Mashoko Emuzasi