Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 138:1-8

Rwiyo rwaDhavhidhi. 138  Ndichakurumbidzai nomwoyo wangu wose.+ Ndichakuimbirai pamberi pevamwe vanamwari.+   Ndichakotama ndakatarira kutemberi yenyu tsvene,+ Ndicharumbidza zita renyu,+ Nokuda kwomutsa wenyu worudo+ uye nokuda kwechokwadi chenyu.+ Nokuti makakudza zvamakataura+ kutopfuura zita renyu rose.+   Pazuva randakashevedzera, makandipindurawo;+ Makashingisa mweya wangu nesimba.+   Madzimambo ose epanyika achakurumbidzai, haiwa Jehovha,+ Nokuti achange anzwa zvamunotaura nomuromo wenyu.   Achaimba nezvenzira dzaJehovha,+ Nokuti kubwinya kwaJehovha kukuru.+   Nokuti Jehovha akakwirira, uye anoona munhu anozvininipisa;+ Asi munhu anozvikudza anongomuziva ari kure.+   Kana ndikafamba pakati pokutambudzika, muchandichengetedza ndiri mupenyu.+ Muchatambanudza ruoko rwenyu nokuda kwehasha dzevavengi vangu,+ Uye ruoko rwenyu rworudyi ruchandiponesa.+   Jehovha achapedza zvinhu zvine chokuita neni.+ Haiwa Jehovha, mutsa wenyu worudo unogara nokusingagumi.+ Musarega mabasa emaoko enyu.+

Mashoko Emuzasi