Pisarema 136:1-26

136  Ongai Jehovha, nokuti akanaka:+Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+   Ongai Mwari wavanamwari:+Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+   Ongai Ishe wemadzishe:+Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+   Iye Muiti wezvinhu zvinoshamisa, zvinhu zvikuru zvaanoita ari oga:+Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+   Iye akaita matenga nokunzwisisa:+Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+   Iye akatambanudza nyika pamusoro pemvura:+Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+   Iye akaita zviedza zvikuru:+Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+   Zuva, kuti ritonge masikati:+Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+   Mwedzi nenyeredzi, kuti zvitonge pamwe chete usiku:+Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+ 10  Iye akauraya matangwe eIjipiti:+Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+ 11  Iye akabudisa vaIsraeri pakati pavo:+Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+ 12  Noruoko rune simba uye noruoko rwakatambanudzwa:+Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi; 13  Iye akakamura Gungwa Dzvuku nepakati:+Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+ 14  Iye akaita kuti vaIsraeri vapfuure nepakati paro:+Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+ 15  Iye akazunzira Farao neuto rake rehondo muGungwa Dzvuku:+Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+ 16  Iye akafambisa vanhu vake nomurenje:+Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+ 17  Iye akaparadza madzimambo makuru:+Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+ 18  Iye akauraya madzimambo ane simba:+Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+ 19  Kunyange Sihoni mambo wevaAmori:+Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+ 20  NaOgi mambo weBhashani:+Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+ 21  Iye akavapa nyika yavo kuti ive nhaka:+Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+ 22  Kuti ive nhaka kumushumiri wake Israeri:+Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+ 23  Iye akatiyeuka patakanga takaderera:+Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+ 24  Iye airamba achitibvuta kumhandu dzedu:+Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+ 25  Iye anopa zvipenyu zvose zvenyama zvokudya:+Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+ 26  Ongai Mwari wokumatenga:+Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi.+

Mashoko Emuzasi