Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 136:1-26

136  Ongai Jehovha, nokuti akanaka:+ Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+   Ongai Mwari wavanamwari:+ Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+   Ongai Ishe wemadzishe:+ Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+   Iye Muiti wezvinhu zvinoshamisa, zvinhu zvikuru zvaanoita ari oga:+ Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+   Iye akaita matenga nokunzwisisa:+ Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+   Iye akatambanudza nyika pamusoro pemvura:+ Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+   Iye akaita zviedza zvikuru:+ Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+   Zuva, kuti ritonge masikati:+ Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+   Mwedzi nenyeredzi, kuti zvitonge pamwe chete usiku:+ Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+ 10  Iye akauraya matangwe eIjipiti:+ Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+ 11  Iye akabudisa vaIsraeri pakati pavo:+ Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+ 12  Noruoko rune simba uye noruoko rwakatambanudzwa:+ Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi; 13  Iye akakamura Gungwa Dzvuku nepakati:+ Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+ 14  Iye akaita kuti vaIsraeri vapfuure nepakati paro:+ Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+ 15  Iye akazunzira Farao neuto rake rehondo muGungwa Dzvuku:+ Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+ 16  Iye akafambisa vanhu vake nomurenje:+ Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+ 17  Iye akaparadza madzimambo makuru:+ Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+ 18  Iye akauraya madzimambo ane simba:+ Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+ 19  Kunyange Sihoni mambo wevaAmori:+ Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+ 20  NaOgi mambo weBhashani:+ Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+ 21  Iye akavapa nyika yavo kuti ive nhaka:+ Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+ 22  Kuti ive nhaka kumushumiri wake Israeri:+ Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+ 23  Iye akatiyeuka patakanga takaderera:+ Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+ 24  Iye airamba achitibvuta kumhandu dzedu:+ Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+ 25  Iye anopa zvipenyu zvose zvenyama zvokudya:+ Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi;+ 26  Ongai Mwari wokumatenga:+ Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi.+

Mashoko Emuzasi