Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 135:1-21

135  Rumbidzai Jah!+ Rumbidzai zita raJehovha,+ Murumbidzei, haiwa imi vashumiri vaJehovha,+   Imi makamira muimba yaJehovha,+ Muzvivanze zveimba yaMwari wedu.+   Rumbidzai Jah, nokuti Jehovha akanaka.+ Imbirai zita rake, nokuti ndizvo zvinofadza.+   Nokuti Jah akasarudza Jakobho,+ Israeri kuti ave pfuma yake chaiyo.+   Nokuti ini ndinonyatsoziva kuti Jehovha mukuru,+ Uye kuti Ishe wedu anopfuura vamwe vanamwari vose.+   Jehovha akaita zvinhu zvose zvaaifarira kuita+ Kumatenga nepanyika, mumakungwa nomumvura yose yakadzika.+   Anokwidza mhute kubva kumugumo wenyika;+ Akagadzirira mvura inonaya pokubuda napo;+ Anobudisa mhepo mumatura ake,+   Iye akauraya matangwe eIjipiti,+ Zvose munhu nemhuka.+   Akatuma zviratidzo nezvishamiso pakati pako, haiwa iwe Ijipiti,+ Pana Farao nepavashandi vake vose;+ 10  Ndiye akaparadza marudzi mazhinji+ Akauraya madzimambo aiva nesimba,+ 11  Kunyange Sihoni mambo wevaAmori+ NaOgi mambo weBhashani+ Noumambo hwose hweKenani,+ 12  Ndiye akapa nyika yavo kuti ive nhaka,+ Kuti ive nhaka yevanhu vake vaIsraeri.+ 13  Haiwa Jehovha, zita renyu rinogara nokusingagumi.+ Haiwa Jehovha, chiyeuchidzo chenyu chinogara kwezvizvarwa nezvizvarwa.+ 14  Nokuti Jehovha acharwira mhosva yevanhu vake,+ Uye achazvidemba pamusoro pevashumiri vake.+ 15  Zvidhori zvemamwe marudzi isirivha nendarama,+ Iro basa remaoko omunhu wepanyika.+ 16  Zvine muromo, asi hazvigoni kutaura;+ Zvine maziso, asi hazvigoni kuona;+ 17  Zvine nzeve, asi hazvigoni kunzwa.+ Uyewo hazvina mhepo yokufema mumuromo mazvo.+ 18  Vaya vanozvigadzira vachanyatsofanana nazvo,+ Ivo vanhu vose vanovimba nazvo.+ 19  Haiwa imi imba yaIsraeri, rumbidzai Jehovha.+ Haiwa imi imba yaAroni, rumbidzai Jehovha.+ 20  Haiwa imi imba yaRevhi, rumbidzai Jehovha.+ Imi vanotya Jehovha, rumbidzai Jehovha.+ 21  Jehovha ngaarumbidzwe muZiyoni,+ Iye anogara muJerusarema.+ Rumbidzai Jah!+

Mashoko Emuzasi