Pisarema 135:1-21

135  Rumbidzai Jah!+Rumbidzai zita raJehovha,+Murumbidzei, haiwa imi vashumiri vaJehovha,+   Imi makamira muimba yaJehovha,+Muzvivanze zveimba yaMwari wedu.+   Rumbidzai Jah, nokuti Jehovha akanaka.+Imbirai zita rake, nokuti ndizvo zvinofadza.+   Nokuti Jah akasarudza Jakobho,+Israeri kuti ave pfuma yake chaiyo.+   Nokuti ini ndinonyatsoziva kuti Jehovha mukuru,+Uye kuti Ishe wedu anopfuura vamwe vanamwari vose.+   Jehovha akaita zvinhu zvose zvaaifarira kuita+Kumatenga nepanyika, mumakungwa nomumvura yose yakadzika.+   Anokwidza mhute kubva kumugumo wenyika;+Akagadzirira mvura inonaya pokubuda napo;+Anobudisa mhepo mumatura ake,+   Iye akauraya matangwe eIjipiti,+Zvose munhu nemhuka.+   Akatuma zviratidzo nezvishamiso pakati pako, haiwa iwe Ijipiti,+Pana Farao nepavashandi vake vose;+ 10  Ndiye akaparadza marudzi mazhinji+Akauraya madzimambo aiva nesimba,+ 11  Kunyange Sihoni mambo wevaAmori+NaOgi mambo weBhashani+Noumambo hwose hweKenani,+ 12  Ndiye akapa nyika yavo kuti ive nhaka,+Kuti ive nhaka yevanhu vake vaIsraeri.+ 13  Haiwa Jehovha, zita renyu rinogara nokusingagumi.+Haiwa Jehovha, chiyeuchidzo chenyu chinogara kwezvizvarwa nezvizvarwa.+ 14  Nokuti Jehovha acharwira mhosva yevanhu vake,+Uye achazvidemba pamusoro pevashumiri vake.+ 15  Zvidhori zvemamwe marudzi isirivha nendarama,+Iro basa remaoko omunhu wepanyika.+ 16  Zvine muromo, asi hazvigoni kutaura;+Zvine maziso, asi hazvigoni kuona;+ 17  Zvine nzeve, asi hazvigoni kunzwa.+Uyewo hazvina mhepo yokufema mumuromo mazvo.+ 18  Vaya vanozvigadzira vachanyatsofanana nazvo,+Ivo vanhu vose vanovimba nazvo.+ 19  Haiwa imi imba yaIsraeri, rumbidzai Jehovha.+Haiwa imi imba yaAroni, rumbidzai Jehovha.+ 20  Haiwa imi imba yaRevhi, rumbidzai Jehovha.+Imi vanotya Jehovha, rumbidzai Jehovha.+ 21  Jehovha ngaarumbidzwe muZiyoni,+Iye anogara muJerusarema.+Rumbidzai Jah!+

Mashoko Emuzasi