Pisarema 134:1-3

Rwiyo Rwokukwira. 134  Haiwa, rumbidzai Jehovha,+Imi mose vashumiri vaJehovha,+Imi munomira mumba maJehovha usiku.+   Simudzai maoko enyu muutsvene+Murumbidze Jehovha.+   Jehovha ngaakukomborerei muZiyoni,+Iye Muiti wedenga nenyika.+

Mashoko Emuzasi