Pisarema 132:1-18

Rwiyo Rwokukwira. 132  Haiwa Jehovha, yeukai Dhavhidhi+Kunyadziswa kwake kwose;+   Kupika kwaakaita kuna Jehovha,+Mhiko yaakaita kune Ane Simba+ waJakobho achiti:+   “Handizopindi mutende reimba yangu.+Handizokwiri pamubhedha wepokurara pangu pakuru,+   Handizobvumiri kuti maziso angu arare,+Kana kubvumira kuti maziso angu anopenya akotsire,+   Kusvikira ndawanira Jehovha nzvimbo,+Tebhenekeri huru nokuda kweAne Simba waJakobho.”+   Tarirai! Takanzwa nezvayo tiri muEfrata,+Takaiwana muminda yomusango.+   Ngatipindei mutebhenekeri yake huru;+Ngatikotamei tiri pachitsiko chetsoka dzake.+   Haiwa Jehovha, simukai, muende kunzvimbo yenyu yokuzororera,+Imi neAreka+ yesimba renyu.+   Vapristi venyu ngavapfeke kururama,+Vakavimbika venyu vashevedzere nomufaro.+ 10  Nokuda kwomushumiri wenyu Dhavhidhi,+Musafuratidza chiso chomuzodziwa wenyu.+ 11  Jehovha akapika kuna Dhavhidhi,+Chokwadi haazoregi kuzviita, achiti:+“Mumwe pazvibereko zvedumbu rako+Ndichamuisa pachigaro chako choumambo.+ 12  Kana vanakomana vako vakachengeta sungano yangu+Nezviyeuchidzo zvangu zvandichavadzidzisa,+Vanakomana vavowo+Vachagara pachigaro chako choumambo nokusingaperi.”+ 13  Nokuti Jehovha akasarudza Ziyoni;+Akarisuwa senzvimbo yake yokugara+ achiti: 14  “Iyi ndiyo nzvimbo yangu yokuzororera nokusingaperi;+Ndichagara pano, nokuti ndakapasuwa.+ 15  Chokwadi ndichakomborera zvokudya zvaro.+Ndichagutsa varombo varo nezvokudya.+ 16  Ndichapfekedza vapristi varo ruponeso;+Chokwadi vakavimbika varo vachashevedzera nomufaro. 17  Ndichaita kuti nyanga yaDhavhidhi ikure imomo.+Ndakarongedzera muzodziwa wangu rambi.+ 18  Ndichapfekedza vavengi vake nyadzi;+Asi korona+ yake ichabudirira+ iri paari.”

Mashoko Emuzasi