Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 132:1-18

Rwiyo Rwokukwira. 132  Haiwa Jehovha, yeukai Dhavhidhi+ Kunyadziswa kwake kwose;+   Kupika kwaakaita kuna Jehovha,+ Mhiko yaakaita kune Ane Simba+ waJakobho achiti:+   “Handizopindi mutende reimba yangu.+ Handizokwiri pamubhedha wepokurara pangu pakuru,+   Handizobvumiri kuti maziso angu arare,+ Kana kubvumira kuti maziso angu anopenya akotsire,+   Kusvikira ndawanira Jehovha nzvimbo,+ Tebhenekeri huru nokuda kweAne Simba waJakobho.”+   Tarirai! Takanzwa nezvayo tiri muEfrata,+ Takaiwana muminda yomusango.+   Ngatipindei mutebhenekeri yake huru;+ Ngatikotamei tiri pachitsiko chetsoka dzake.+   Haiwa Jehovha, simukai, muende kunzvimbo yenyu yokuzororera,+ Imi neAreka+ yesimba renyu.+   Vapristi venyu ngavapfeke kururama,+ Vakavimbika venyu vashevedzere nomufaro.+ 10  Nokuda kwomushumiri wenyu Dhavhidhi,+ Musafuratidza chiso chomuzodziwa wenyu.+ 11  Jehovha akapika kuna Dhavhidhi,+ Chokwadi haazoregi kuzviita, achiti:+ “Mumwe pazvibereko zvedumbu rako+ Ndichamuisa pachigaro chako choumambo.+ 12  Kana vanakomana vako vakachengeta sungano yangu+ Nezviyeuchidzo zvangu zvandichavadzidzisa,+ Vanakomana vavowo+ Vachagara pachigaro chako choumambo nokusingaperi.”+ 13  Nokuti Jehovha akasarudza Ziyoni;+ Akarisuwa senzvimbo yake yokugara+ achiti: 14  “Iyi ndiyo nzvimbo yangu yokuzororera nokusingaperi;+ Ndichagara pano, nokuti ndakapasuwa.+ 15  Chokwadi ndichakomborera zvokudya zvaro.+ Ndichagutsa varombo varo nezvokudya.+ 16  Ndichapfekedza vapristi varo ruponeso;+ Chokwadi vakavimbika varo vachashevedzera nomufaro. 17  Ndichaita kuti nyanga yaDhavhidhi ikure imomo.+ Ndakarongedzera muzodziwa wangu rambi.+ 18  Ndichapfekedza vavengi vake nyadzi;+ Asi korona+ yake ichabudirira+ iri paari.”

Mashoko Emuzasi