Pisarema 131:1-3

Rwiyo Rwokukwira. Rwiyo rwaDhavhidhi. 131  Haiwa Jehovha, mwoyo wangu wave usingazvikudzi,+Maziso angu ave asina manyawi;+Uyewo handina kufamba muzvinhu zvakakura kwazvo,+Kana muzvinhu zvinondishamisa kwazvo.+   Chokwadi ndakazorodza mweya wangu ndikaunyaradza+Somwana achangobva kurumurwa ari pana amai vake.+Kwandiri mweya wangu wakaita somwana achangobva kurumurwa.+   Israeri ngaamirire Jehovha+Kubvira zvino kusvikira nokusingagumi.+

Mashoko Emuzasi