Pisarema 13:1-6

Kumutungamiriri. Rwiyo rwaDhavhidhi. 13  Haiwa Jehovha, muchandikanganwa kusvikira rini?+ Nokusingaperi here?+Muchandivanzira chiso chenyu kusvikira rini?+   Ndicharamba ndichirwisa mumweya wangu kusvikira rini,Ndiine shungu mumwoyo mangu masikati?Muvengi wangu achakwidziridzwa kundipfuura kusvikira rini?+   Nditarirei; ndipindurei, haiwa Jehovha Mwari wangu.Penyesai maziso angu,+ kuti ndirege kurara murufu,+   Kuti muvengi wangu arege kuti: “Ndamukunda!”Kuti mhandu dzangu dzirege kufarira kuti ndadzedzereswa.+   Asi ini ndakavimba nomutsa wenyu worudo;+Mwoyo wangu ngaufarire kuponesa kwenyu.+   Ndichaimbira Jehovha, nokuti akandipa mubayiro.+

Mashoko Emuzasi