Pisarema 126:1-6

Rwiyo Rwokukwira. 126  Jehovha paakadzosa nhapwa dzeZiyoni,+Takaita sevaya vairota.+   Panguva iyoyo miromo yedu yakazadzwa nokuseka,+Uye rurimi rwedu nokushevedzera kwokufara.+Panguva iyoyo pakati pemamwe marudzi, vakati:+“Jehovha akaita chinhu chikuru pane zvaakavaitira.”+   Jehovha akaita chinhu chikuru pane zvaakatiitira.+Tava kufara.+   Haiwa Jehovha, dzosai boka renhapwa dzedu,+Sehova dziri muNegebhu.+   Vaya vanodyara mbeu vaine misodzi+Vachakohwa vachishevedzera nomufaro.+   Iye anoenda achisvimha misodzi,+Akatakura homwe izere nembeu,+Achadzoka achishevedzera nomufaro,+Akatakura zvisote zvake.+

Mashoko Emuzasi