Pisarema 123:1-4

Rwiyo Rwokukwira. 123  Ndakatarira kwamuri,+Haiwa Imi munogara kumatenga.+   Tarirai! Maziso evashumiri zvaanotarira kuruoko rwatenzi wavo,+Maziso omushandikadzi zvaanotarira kuruoko rwatenzikadzi wake,+Saizvozvowo maziso edu akatarira kuna Jehovha Mwari wedu+Kusvikira atinzwira nyasha.+   Tinzwirei nyasha, haiwa Jehovha, tinzwirei nyasha;+Nokuti takazadzwa nokuzvidzwa kuzhinji.+   Mweya yedu yakazara nokunyomba kuzhinji kwevaya vagere zvakanaka,+Nokuzvidza kwevaya vanozvitutumadza.+

Mashoko Emuzasi