Pisarema 119:1-176

א [ʼAʹleph]* 119  Vanofara vasina mhosva panzira dzavo,+Vaya vanofamba mumutemo waJehovha.+   Vanofara vaya vanochengeta zviyeuchidzo zvake;+Vanoramba vachimutsvaka nomwoyo wose.+   Chokwadi havana kuita zvisina kururama.+Vakafamba munzira dzake.+   Imi makapa mirayiro yenyu muchiita zvokurayira+Kuti inyatsochengetwa.+   Haiwa, kudai nzira dzangu dzakanga dzakasimbiswa kwazvo+Kuti ndichengete mirau yenyu!+   Ipapo handinganyadziswi,+Pandinonyatsotarira kumirayiro yenyu yose.+   Ndichakurumbidzai nomwoyo wakarurama,+Pandinodzidza zvamakatonga zvakarurama.+   Ndinoramba ndichichengeta mirayiro yenyu.+Haiwa, musandisiya zvachose.+ ב [Behth]   Jaya+ ringachenesa nzira yaro sei?Nokuramba rakarinda maererano neshoko renyu.+  10  Ndakakutsvakai nomwoyo wangu wose.+Musaita kuti nditsauke pamirayiro yenyu.+  11  Ndakachengeta shoko renyu mumwoyo mangu,+Kuti ndirege kukutadzirai.+  12  Rumbidzwai, haiwa Jehovha.Ndidzidzisei mirau yenyu.+  13  Ndakazivisa nemiromo yangu+Zvose zvamakatonga nomuromo wenyu.+  14  Ndakapembera nomufaro munzira yezviyeuchidzo zvenyu,+Sezvandakaita nokuda kwezvimwe zvinhu zvose zvinokosha.+  15  Ndichafungisisa mirayiro yenyu,+Uye ndichanyatsotarira kumakwara enyu.+  16  Ndichada kwazvo mirau yenyu.+Handizokanganwi shoko renyu.+ ג [Giʹmel]  17  Itirai mushumiri wenyu zvakakodzera, kuti ndirarame+Uye kuti ndichengete shoko renyu.+  18  Vhurai maziso angu, kuti nditarire+Zvinhu zvinoshamisa zviri mumutemo wenyu.+  19  Ndinongovawo zvangu mutorwa munyika.+Musandivanzira mirayiro yenyu.+  20  Mweya wangu wapera simba nokusuwa+Zvamakatonga nguva dzose.+  21  Makatuka vanozvikudza, vaya vakatukwa,+Vanotsauka pamitemo yenyu.+  22  Ndibvisirei kushorwa nokuzvidzwa,+Nokuti ndakachengeta zviyeuchidzo zvenyu.+  23  Kunyange machinda akagara pasi; akataurirana pamusoro pangu.+Asi mushumiri wenyu anofungisisa mirau yenyu.+  24  Uyewo, ndinoda kwazvo zviyeuchidzo zvenyu,+Sevarume vanondipa mazano.+ ד [Daʹleth]  25  Mweya wangu wave wakanamatira kuguruva.+Ndichengetedzei ndiri mupenyu maererano neshoko renyu.+  26  Ndakazivisa nzira dzangu, kuti mundipindure.+Ndidzidzisei mirau yenyu.+  27  Itai kuti ndinzwisise nzira yemirayiro yenyu,+Kuti ndifungisise mabasa enyu anoshamisa.+  28  Mweya wangu wave usingarari neshungu.+Ndimutsei maererano neshoko renyu.+  29  Ndibvisirei nzira yenhema,+Mundinzwire nyasha nomutemo wenyu.+  30  Ndakasarudza nzira yokutendeka.+Ndakaona kuti zvamakatonga zvakakodzera.+  31  Ndakanamatira kuzviyeuchidzo zvenyu.+Haiwa Jehovha, musandinyadzisa.+  32  Ndichamhanya nenzira yemirayiro yenyu,+Nokuti munoita kuti mwoyo wangu uve nenzvimbo yacho.+ ה [Heʼ]  33  Haiwa, Jehovha, ndirayiridzei nzira yemirau yenyu,+Kuti ndiichengete kusvikira pakupedzisira.+  34  Itai kuti ndinzwisise, kuti ndichengete mutemo wenyu+Uye kuti ndiuchengete nomwoyo wose.+  35  Ndifambisei mugwara remirayiro yenyu,+Nokuti ndakarifarira.+  36  Itai kuti mwoyo wangu ude zviyeuchidzo zvenyu,+Kwete kuwana mubereko.+  37  Itai kuti maziso angu arege kutarira zvinhu zvisina zvazvinobatsira;+Ndichengetedzei ndiri mupenyu panzira yenyu.+  38  Itirai mushumiri wenyu zvamakataura+Zvichaita kuti akutyei.+  39  Bvisai kuzvidzwa kwangu, kwandave ndichitya,+Nokuti zvamakatonga zvakanaka.+  40  Tarirai! Ndakasuwa mirayiro yenyu.+Ndichengetedzei ndiri mupenyu maererano nokururama kwenyu.+ ו [Waw]  41  Mutsa wenyu worudo ngauuye kwandiri, haiwa Jehovha,+Ruponeso rwenyu maererano nezvamakataura,+  42  Kuti neshoko ndipindure uya ari kundizvidza,+Nokuti ndakavimba neshoko renyu.+  43  Musabvisa zvachose shoko rechokwadi pamuromo wangu,+Nokuti ndakamirira zvamakatonga.+  44  Ndichachengeta mutemo wenyu nguva dzose,+Nokusingagumi, kunyange nokusingaperi.+  45  Ndichafamba-famba munzvimbo yakakura,+Nokuti ndakatsvaka mirayiro yenyu.+  46  Ndichataurawo nezvezviyeuchidzo zvenyu pamberi pemadzimambo,+Handizonyari.+  47  Ndichada kwazvo mirayiro yenyu+Yandinoda.+  48  Ndichasimudzira zvanza zvangu kumirayiro yenyu yandakada,+Ndichafungisisa mirau yenyu.+ ז [Zaʹyin]  49  Yeukai shoko ramakataura kumushumiri wenyu,+Ramakaita kuti ndimirire.+  50  Uku ndiko kunyaradzwa kwangu mukutambudzika kwangu,+Nokuti zvamakataura zvakandichengetedza ndiri mupenyu.+  51  Vanozvikudza vakandinyomba zvakanyanya.+Asi handina kutsauka pamutemo wenyu.+  52  Ndakayeuka zvamakatonga kubvira kare kare, haiwa Jehovha,+Uye izvo zvinondinyaradza.+  53  Kutsamwa kukuru kwakandibata nokuda kwevakaipa,+Vari kusiya mutemo wenyu.+  54  Mirau yenyu yakava nziyo kwandiri+Muimba yandaigara ndiri mutorwa.+  55  Ndakayeuka zita renyu usiku, haiwa Jehovha,+Kuti ndichengete mutemo wenyu.+  56  Izviwo zvakava zvangu,Nokuti ndakachengeta mirayiro yenyu.+ ח [Chehth]  57  Jehovha ndiye mugove wangu;+Ndakavimbisa kuchengeta mashoko enyu.+  58  Ndakaita kuti mundinzwire nyasha nomwoyo wangu wose.+Ndinzwirei nyasha maererano nezvamakataura.+  59  Ndakafunga nezvenzira dzangu,+Kuti ndidzose tsoka dzangu kuzviyeuchidzo zvenyu.+  60  Ndakakurumidza, handina kunonoka+Kuchengeta mirayiro yenyu.+  61  Tambo dzevakaipa dzakandikomba.+Ini handina kukanganwa mutemo wenyu.+  62  Ndinomuka pakati pousiku kuti ndikuongei+Nokuda kwezvamakatonga zvakarurama.+  63  Ndiri shamwari yevaya vose vanokutyai,+Neyevaya vanochengeta mirayiro yenyu.+  64  Mutsa wenyu worudo, haiwa Jehovha, wazadza nyika.+Ndidzidzisei mirau yenyu.+ ט [Tehth]  65  Makaitira mushumiri wenyu zvakanaka,+Haiwa Jehovha, maererano neshoko renyu.+  66  Ndidzidzisei zvakanaka,+ kuchenjera+ nezivo,+Nokuti ndakatenda mirayiro yenyu.+  67  Ndisati ndava kutambudzika ndaitadza ndisingazivi,+Asi zvino ndakachengeta zvamakataura.+  68  Makanaka uye muri kuita zvakanaka.+Ndidzidzisei mirau yenyu.+  69  Vanozvikudza vakandizora nhema.+Asi ini ndichachengeta mirayiro yenyu nomwoyo wangu wose.+  70  Mwoyo yavo yaoma semafuta akagwamba.+Asi ini ndave ndichida kwazvo mutemo wenyu.+  71  Zvakandinakira kuti ndakatambudzika,+Kuti ndidzidze mirau yenyu.+  72  Mutemo+ womuromo wenyu wakanaka kwandiri,+Kupfuura zviuru zvendarama nesirivha.+ י [Yohdh]  73  Maoko enyu ndiwo akandiita, akandisimbisa kwazvo.+Itai kuti ndinzwisise, kuti ndidzidze mirayiro yenyu.+  74  Vaya vanokutyai ndivo vanondiona vofara,+Nokuti ndakamirira shoko renyu.+  75  Ndinonyatsoziva, haiwa Jehovha, kuti zvamakatonga ndizvo zvakarurama+Uye kuti makanditambudza nokutendeka.+  76  Ndapota, mutsa wenyu worudo ngaundinyaradze,+Maererano nezvamakataura kumushumiri wenyu.+  77  Ngoni dzenyu ngadziuye kwandiri, kuti ndirambe ndichirarama;+Nokuti ndinoda mutemo wenyu kwazvo.+  78  Vanozvikudza ngavanyadziswe, nokuti vakanditsausa pasina chikonzero.+Asi ini ndinofungisisa mirayiro yenyu.+  79  Vaya vanokutyai ngavadzoke kwandiri,+Vaya vanozivawo zviyeuchidzo zvenyu.+  80  Mwoyo wangu ngauve usina mhosva mumirau yenyu,+Kuti ndirege kunyadziswa.+ כ [Kaph]  81  Mweya wangu wapera simba nokuda kworuponeso rwenyu;+Ndakamirira shoko renyu.+  82  Maziso angu apera simba nokuda kweshoko renyu,+Pandinenge ndichiti: “Muchandinyaradza rini?”+  83  Ndava sehombodo+ iri muutsi.Asi handina kukanganwa mirau yenyu.+  84  Mazuva omushumiri wenyu mangani?+Muchatonga vaya vanonditambudza rini?+  85  Vanozvikudza vakachera makomba kuti vandibate,+Vaya vasingawirirani nomutemo wenyu.+  86  Mirayiro yenyu yose yakatendeka.+Vakanditambudza pasina chikonzero. Haiwa, ndibatsirei.+  87  Vangadai vakandiparadza panyika munguva duku;+Asi ini handina kusiya mirayiro yenyu.+  88  Ndichengetedzei ndiri mupenyu maererano nomutsa wenyu worudo,+Kuti ndichengete chiyeuchidzo chomuromo wenyu.+ ל [Laʹmedh]  89  Nokusingagumi, haiwa Jehovha,+Shoko renyu rimire kumatenga.+  90  Kutendeka kwenyu kunogara kwezvizvarwa nezvizvarwa.+Makasimbisa nyika kwazvo, kuti irambe yakamira.+  91  Zvakaramba zviripo kusvikira nhasi maererano nezvamakatonga,+Nokuti izvo zvose vashumiri venyu.+  92  Kudai mutemo wenyu usiri iwo wandinoda kwazvo,+Ndingadai ndakaparara mukutambudzika kwangu.+  93  Handizokanganwi mirayiro yenyu nokusingagumi,+Nokuti makandichengetedza nayo ndiri mupenyu.+  94  Ndiri wenyu. Haiwa ndiponesei,+Nokuti ndakatsvaka mirayiro yenyu.+  95  Vakaipa vakandimirira, kuti vandiparadze.+Ndinoramba ndichiteerera zviyeuchidzo zvenyu.+  96  Ndakaona kukwana kwose kuchiguma.+Asi murayiro wenyu wakakura kwazvo. מ [Mem]  97  Ndinoda mutemo wenyu sei!+Ndinoufungisisa zuva rose.+  98  Murayiro wenyu unoita kuti ndive akachenjera kupfuura vavengi vangu,+Nokuti ndowangu nokusingagumi.+  99  Ndine njere kupfuura vadzidzisi vangu vose,+Nokuti ndinofungisisa zviyeuchidzo zvenyu.+ 100  Ndinonzwisisa kupfuura varume vakuru,+Nokuti ndakachengeta mirayiro yenyu.+ 101  Ndakadzivisa tsoka dzangu kufamba mumakwara ose akaipa,+Kuti ndichengete shoko renyu.+ 102  Handina kutsauka pane zvamakatonga,+Nokuti imi makandirayiridza.+ 103  Zvamunotaura zvave zvichitsvedzerera sei mukanwa mangu,Kupfuura zvinoita uchi mukanwa mangu!+ 104  Ndinonzwisisa zvinhu nokuda kwemirayiro yenyu.+Ndokusaka ndakavenga makwara ose enhema.+ נ [Nun] 105  Shoko renyu irambi retsoka dzangu,+Nechiedza panzira yangu.+ 106  Ndakapika, uye ndichazviita,+Kuti ndichengete zvamakatonga zvakarurama.+ 107  Ndakatambudzwa kwazvo.+Haiwa Jehovha, ndichengetedzei ndiri mupenyu maererano neshoko renyu.+ 108  Ndapota farirai zvinopiwa zvokuzvidira zvomuromo wangu, haiwa Jehovha,+Uye ndidzidzisei zvamakatonga.+ 109  Ndinogara ndakabatira mweya wangu muchanza changu;+Asi handina kukanganwa mutemo wenyu.+ 110  Vakaipa vakanditeyera musungo,+Asi handina kutsauka pamirayiro yenyu.+ 111  Ndakaita kuti zviyeuchidzo zvenyu zvive zvangu nokusingagumi,+Nokuti ndizvo zvinopembererwa nomufaro nomwoyo wangu.+ 112  Ndakaita kuti mwoyo wangu ude kuita mirau yenyu+Nokusingagumi, kusvikira pakupedzisira.+ ס [Saʹmekh] 113  Ndakavenga vane mwoyo miviri,+Asi ndakada mutemo wenyu.+ 114  Muri nzvimbo yangu yokuvanda nenhoo yangu.+Ndakamirira shoko renyu.+ 115  Ibvai kwandiri, imi vanoita zvakaipa,+Kuti ndichengete mirayiro yaMwari wangu.+ 116  Nditsigirei maererano nezvamakataura, kuti ndirambe ndichirarama,+Musandinyadzisa nokuda kwetariro yangu.+ 117  Nditsigirei, kuti ndiponeswe,+Uye ndicharamba ndakatarira mirau yenyu nguva dzose.+ 118  Makakanda kure vose vaya vakatsauka pamirau yenyu;+Nokuti kunyengera kwavo inhema.+ 119  Makaita kuti vakaipa vose vepanyika varege kuvapo setsvina yakaita furo.+Naizvozvo ndakada zviyeuchidzo zvenyu.+ 120  Muviri wangu wakabvunda nokukutyai;+Uye ndave ndichitya zvamakatonga.+ ע [ʽAʹyin] 121  Ndakaruramisira uye ndakaita zvakarurama.+Haiwa, musandisiya ndiri kune vaya vanondibiridzira!+ 122  Ivai chokumbofanobata chomushumiri wenyu nokuda kwezvakanaka.+Vanozvikudza ngavarege kundibiridzira.+ 123  Maziso angu apera simba nokuda kworuponeso rwenyu+Uye nokuda kwezvamunotaura zvakarurama.+ 124  Itirai mushumiri wenyu maererano nomutsa wenyu worudo,+Mundidzidzise mirau yenyu.+ 125  Ndiri mushumiri wenyu.+ Itai kuti ndinzwisise,+Kuti ndizive zviyeuchidzo zvenyu.+ 126  Inguva yokuti Jehovha aite chimwe chinhu.+Ivo vakaputsa mutemo wenyu.+ 127  Ndokusaka ndakada mirayiro yenyu+Kupfuura ndarama, kunyange ndarama yakanatswa.+ 128  Ndokusaka ndakati mirayiro yose yezvinhu zvose yakarurama;+Ndakavenga makwara ose enhema.+ פ [Peʼ] 129  Zviyeuchidzo zvenyu zvinoshamisa.+Ndokusaka mweya wangu wakazvichengeta.+ 130  Kuziviswa kwemashoko enyu kunopa chiedza,+Kuchiita kuti vasina zivo vanzwisise.+ 131  Ndakashama muromo wangu kwazvo, kuti ndifemereke,+Nokuti ndakasuwa mirayiro yenyu.+ 132  Tendeukirai kwandiri mundinzwire nyasha,+Maererano nezvamakatongera vaya vanoda zita renyu.+ 133  Simbisai tsoka dzangu pane zvamakataura,+Uye ngaparege kuva nechinhu chinokuvadza chingandidzvinyirira.+ 134  Ndidzikinurei pamunhu chero upi zvake anobiridzira,+Uye ndichachengeta mirayiro yenyu.+ 135  Itai kuti chiso chenyu chipenyere mushumiri wenyu,+Ndidzidzisei mirau yenyu.+ 136  Hova dzemvura dzakayerera mumaziso angu+Nokuti havana kuchengeta mutemo wenyu.+ צ [Tsa·dhehʹ] 137  Makarurama, haiwa Jehovha,+Zvamakatonga zvakarurama.+ 138  Makarayira zviyeuchidzo+ zvenyu mukururamaNomukutendeka+ kukuru. 139  Kubishaira kwangu kwandipedza,+Nokuti mhandu dzangu dzakanganwa mashoko enyu.+ 140  Zvamakataura zvakanatswa kwazvo,+Uye mushumiri wenyu anozvida.+ 141  Handikoshi uye ndinozvidzwa.+Asi handina kukanganwa mirayiro yenyu.+ 142  Kururama kwenyu kururama kunogara nokusingagumi,+Uye mutemo wenyu ichokwadi.+ 143  Kutambudzika nokunetseka zvakandiwana.+Asi ndaida kwazvo mirayiro yenyu.+ 144  Kururama kwezviyeuchidzo zvenyu kunogara nokusingagumi.+Itai kuti ndinzwisise, kuti ndirambe ndichirarama.+ ק [Qohph] 145  Ndakashevedzera nomwoyo wangu wose.+ Ndipindurei, haiwa Jehovha.+Ndichachengeta mirau yenyu.+ 146  Ndakashevedzera kwamuri. Haiwa, ndiponesei!+Ndichachengeta zviyeuchidzo zvenyu.+ 147  Ndakafumomuka utonga huchangotsvuka,+ kuti ndichemere kubatsirwa.+Ndakamirira mashoko enyu.+ 148  Maziso angu akatangira nguva yokurinda kwousiku,+Kuti ndifungisise pamusoro pezvamakataura.+ 149  Haiwa, inzwai inzwi rangu maererano nomutsa wenyu worudo.+Haiwa Jehovha, ndichengetedzei ndiri mupenyu maererano nezvamakatonga.+ 150  Vaya vanotevera kusazvibata+ vakauya pedyo;Ivo vakaenda kure nomutemo wenyu.+ 151  Muri pedyo, haiwa Jehovha,+Mirayiro yenyu yose ichokwadi.+ 152  Ndakaziva zvimwe zviyeuchidzo zvenyu kare kare,+Nokuti makavaka nheyo dzazvo kuti dzigare nokusingagumi.+ ר [Rehsh] 153  Haiwa, onai kutambudzika kwangu, mundinunure;+Nokuti handina kukanganwa mutemo wenyu.+ 154  Haiwa, revererai mhosva yangu, mundidzikinure;+Ndichengetedzei ndiri mupenyu maererano nezvamakataura.+ 155  Ruponeso ruri kure nevakaipa,+Nokuti havana kutsvaka mirau yenyu.+ 156  Ngoni dzenyu izhinji, haiwa Jehovha.+Haiwa, ndichengetedzei ndiri mupenyu maererano nezvamakatonga.+ 157  Vanonditambudza uye mhandu dzangu vazhinji.+Asi handina kutsauka pazviyeuchidzo zvenyu.+ 158  Ndakaona vaya vanonyengera,+Uye ndinosemeswa, nokuti havana kuchengeta zvamakataura.+ 159  Haiwa, onai kuti ndinoda mirayiro yenyu.+Haiwa Jehovha, ndichengetedzei ndiri mupenyu maererano nomutsa wenyu worudo.+ 160  Zviri mushoko renyu ichokwadi,+Uye zvakarurama zvenyu zvose zvamakatonga zvinogara nokusingagumi.+ ש [Sin] kana kuti [Shin] 161  Machinda akanditambudza pasina chikonzero,+Asi mwoyo wangu wave uchitya mashoko enyu.+ 162  Ndinopembera nomufaro pamusoro pezvamakataura+Sezvinoita munhu paanowana zvakapambwa zvizhinji.+ 163  Ndakavenga nhema,+ uye ndinoramba ndichidzisema.+Ndakada mutemo wenyu.+ 164  Ndakakurumbidzai kanomwe pazuva+Nokuda kwezvamakatonga zvakarurama.+ 165  Rugare rukuru ndorwevaya vanoda mutemo wenyu,+Uye hapana chinovagumbura.+ 166  Ndakatarisira ruponeso rwenyu, haiwa Jehovha,+Uye ndakaita mirayiro yenyu.+ 167  Mweya wangu wakachengeta zviyeuchidzo zvenyu,+Uye ndinozvida zvakanyanya.+ 168  Ndakachengeta mirayiro yenyu nezviyeuchidzo zvenyu,+Nokuti nzira dzangu dzose dziri pamberi penyu.+ ת [Taw] 169  Kuchema kwangu kwokuteterera ngakusvike pamberi penyu, haiwa Jehovha.+Haiwa, itai kuti ndinzwisise, maererano nezvamakataura.+ 170  Kukumbira kwangu kunzwirwa nyasha ngakuve pamberi penyu.+Haiwa ndinunurei maererano neshoko renyu.+ 171  Miromo yangu ngaipupume nokurumbidza,+Nokuti munondidzidzisa mirau yenyu.+ 172  Rurimi rwangu ngaruimbe zvamakataura,+Nokuti mirayiro yenyu yose yakarurama.+ 173  Ruoko rwenyu ngarundibatsire,+Nokuti ndakasarudza mirayiro yenyu.+ 174  Ndasuwa ruponeso rwenyu, haiwa Jehovha,+Uye ndinoda mutemo wenyu kwazvo.+ 175  Mweya wangu ngaurambe uchirarama uye uchikurumbidzai,+Uye zvamakatonga ngazvindibatsire.+ 176  Ndakadzungaira segwai rarasika.+ Haiwa, tsvakai mushumiri wenyu,+Nokuti handina kukanganwa mirayiro yenyu.+

Mashoko Emuzasi

Pis 119:1 Iri ndiro bhii rokutanga rearufabheti yechiHebheru. Pakutanga Pisarema iri rakanyorwa mukutevedzana kwearufabheti.