Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 119:1-176

א [ʼAʹleph]* 119  Vanofara vasina mhosva panzira dzavo,+ Vaya vanofamba mumutemo waJehovha.+   Vanofara vaya vanochengeta zviyeuchidzo zvake;+ Vanoramba vachimutsvaka nomwoyo wose.+   Chokwadi havana kuita zvisina kururama.+ Vakafamba munzira dzake.+   Imi makapa mirayiro yenyu muchiita zvokurayira+ Kuti inyatsochengetwa.+   Haiwa, kudai nzira dzangu dzakanga dzakasimbiswa kwazvo+ Kuti ndichengete mirau yenyu!+   Ipapo handinganyadziswi,+ Pandinonyatsotarira kumirayiro yenyu yose.+   Ndichakurumbidzai nomwoyo wakarurama,+ Pandinodzidza zvamakatonga zvakarurama.+   Ndinoramba ndichichengeta mirayiro yenyu.+ Haiwa, musandisiya zvachose.+ ב [Behth]   Jaya+ ringachenesa nzira yaro sei? Nokuramba rakarinda maererano neshoko renyu.+  10  Ndakakutsvakai nomwoyo wangu wose.+ Musaita kuti nditsauke pamirayiro yenyu.+  11  Ndakachengeta shoko renyu mumwoyo mangu,+ Kuti ndirege kukutadzirai.+  12  Rumbidzwai, haiwa Jehovha. Ndidzidzisei mirau yenyu.+  13  Ndakazivisa nemiromo yangu+ Zvose zvamakatonga nomuromo wenyu.+  14  Ndakapembera nomufaro munzira yezviyeuchidzo zvenyu,+ Sezvandakaita nokuda kwezvimwe zvinhu zvose zvinokosha.+  15  Ndichafungisisa mirayiro yenyu,+ Uye ndichanyatsotarira kumakwara enyu.+  16  Ndichada kwazvo mirau yenyu.+ Handizokanganwi shoko renyu.+ ג [Giʹmel]  17  Itirai mushumiri wenyu zvakakodzera, kuti ndirarame+ Uye kuti ndichengete shoko renyu.+  18  Vhurai maziso angu, kuti nditarire+ Zvinhu zvinoshamisa zviri mumutemo wenyu.+  19  Ndinongovawo zvangu mutorwa munyika.+ Musandivanzira mirayiro yenyu.+  20  Mweya wangu wapera simba nokusuwa+ Zvamakatonga nguva dzose.+  21  Makatuka vanozvikudza, vaya vakatukwa,+ Vanotsauka pamitemo yenyu.+  22  Ndibvisirei kushorwa nokuzvidzwa,+ Nokuti ndakachengeta zviyeuchidzo zvenyu.+  23  Kunyange machinda akagara pasi; akataurirana pamusoro pangu.+ Asi mushumiri wenyu anofungisisa mirau yenyu.+  24  Uyewo, ndinoda kwazvo zviyeuchidzo zvenyu,+ Sevarume vanondipa mazano.+ ד [Daʹleth]  25  Mweya wangu wave wakanamatira kuguruva.+ Ndichengetedzei ndiri mupenyu maererano neshoko renyu.+  26  Ndakazivisa nzira dzangu, kuti mundipindure.+ Ndidzidzisei mirau yenyu.+  27  Itai kuti ndinzwisise nzira yemirayiro yenyu,+ Kuti ndifungisise mabasa enyu anoshamisa.+  28  Mweya wangu wave usingarari neshungu.+ Ndimutsei maererano neshoko renyu.+  29  Ndibvisirei nzira yenhema,+ Mundinzwire nyasha nomutemo wenyu.+  30  Ndakasarudza nzira yokutendeka.+ Ndakaona kuti zvamakatonga zvakakodzera.+  31  Ndakanamatira kuzviyeuchidzo zvenyu.+ Haiwa Jehovha, musandinyadzisa.+  32  Ndichamhanya nenzira yemirayiro yenyu,+ Nokuti munoita kuti mwoyo wangu uve nenzvimbo yacho.+ ה [Heʼ]  33  Haiwa, Jehovha, ndirayiridzei nzira yemirau yenyu,+ Kuti ndiichengete kusvikira pakupedzisira.+  34  Itai kuti ndinzwisise, kuti ndichengete mutemo wenyu+ Uye kuti ndiuchengete nomwoyo wose.+  35  Ndifambisei mugwara remirayiro yenyu,+ Nokuti ndakarifarira.+  36  Itai kuti mwoyo wangu ude zviyeuchidzo zvenyu,+ Kwete kuwana mubereko.+  37  Itai kuti maziso angu arege kutarira zvinhu zvisina zvazvinobatsira;+ Ndichengetedzei ndiri mupenyu panzira yenyu.+  38  Itirai mushumiri wenyu zvamakataura+ Zvichaita kuti akutyei.+  39  Bvisai kuzvidzwa kwangu, kwandave ndichitya,+ Nokuti zvamakatonga zvakanaka.+  40  Tarirai! Ndakasuwa mirayiro yenyu.+ Ndichengetedzei ndiri mupenyu maererano nokururama kwenyu.+ ו [Waw]  41  Mutsa wenyu worudo ngauuye kwandiri, haiwa Jehovha,+ Ruponeso rwenyu maererano nezvamakataura,+  42  Kuti neshoko ndipindure uya ari kundizvidza,+ Nokuti ndakavimba neshoko renyu.+  43  Musabvisa zvachose shoko rechokwadi pamuromo wangu,+ Nokuti ndakamirira zvamakatonga.+  44  Ndichachengeta mutemo wenyu nguva dzose,+ Nokusingagumi, kunyange nokusingaperi.+  45  Ndichafamba-famba munzvimbo yakakura,+ Nokuti ndakatsvaka mirayiro yenyu.+  46  Ndichataurawo nezvezviyeuchidzo zvenyu pamberi pemadzimambo,+ Handizonyari.+  47  Ndichada kwazvo mirayiro yenyu+ Yandinoda.+  48  Ndichasimudzira zvanza zvangu kumirayiro yenyu yandakada,+ Ndichafungisisa mirau yenyu.+ ז [Zaʹyin]  49  Yeukai shoko ramakataura kumushumiri wenyu,+ Ramakaita kuti ndimirire.+  50  Uku ndiko kunyaradzwa kwangu mukutambudzika kwangu,+ Nokuti zvamakataura zvakandichengetedza ndiri mupenyu.+  51  Vanozvikudza vakandinyomba zvakanyanya.+ Asi handina kutsauka pamutemo wenyu.+  52  Ndakayeuka zvamakatonga kubvira kare kare, haiwa Jehovha,+ Uye izvo zvinondinyaradza.+  53  Kutsamwa kukuru kwakandibata nokuda kwevakaipa,+ Vari kusiya mutemo wenyu.+  54  Mirau yenyu yakava nziyo kwandiri+ Muimba yandaigara ndiri mutorwa.+  55  Ndakayeuka zita renyu usiku, haiwa Jehovha,+ Kuti ndichengete mutemo wenyu.+  56  Izviwo zvakava zvangu, Nokuti ndakachengeta mirayiro yenyu.+ ח [Chehth]  57  Jehovha ndiye mugove wangu;+ Ndakavimbisa kuchengeta mashoko enyu.+  58  Ndakaita kuti mundinzwire nyasha nomwoyo wangu wose.+ Ndinzwirei nyasha maererano nezvamakataura.+  59  Ndakafunga nezvenzira dzangu,+ Kuti ndidzose tsoka dzangu kuzviyeuchidzo zvenyu.+  60  Ndakakurumidza, handina kunonoka+ Kuchengeta mirayiro yenyu.+  61  Tambo dzevakaipa dzakandikomba.+ Ini handina kukanganwa mutemo wenyu.+  62  Ndinomuka pakati pousiku kuti ndikuongei+ Nokuda kwezvamakatonga zvakarurama.+  63  Ndiri shamwari yevaya vose vanokutyai,+ Neyevaya vanochengeta mirayiro yenyu.+  64  Mutsa wenyu worudo, haiwa Jehovha, wazadza nyika.+ Ndidzidzisei mirau yenyu.+ ט [Tehth]  65  Makaitira mushumiri wenyu zvakanaka,+ Haiwa Jehovha, maererano neshoko renyu.+  66  Ndidzidzisei zvakanaka,+ kuchenjera+ nezivo,+ Nokuti ndakatenda mirayiro yenyu.+  67  Ndisati ndava kutambudzika ndaitadza ndisingazivi,+ Asi zvino ndakachengeta zvamakataura.+  68  Makanaka uye muri kuita zvakanaka.+ Ndidzidzisei mirau yenyu.+  69  Vanozvikudza vakandizora nhema.+ Asi ini ndichachengeta mirayiro yenyu nomwoyo wangu wose.+  70  Mwoyo yavo yaoma semafuta akagwamba.+ Asi ini ndave ndichida kwazvo mutemo wenyu.+  71  Zvakandinakira kuti ndakatambudzika,+ Kuti ndidzidze mirau yenyu.+  72  Mutemo+ womuromo wenyu wakanaka kwandiri,+ Kupfuura zviuru zvendarama nesirivha.+ י [Yohdh]  73  Maoko enyu ndiwo akandiita, akandisimbisa kwazvo.+ Itai kuti ndinzwisise, kuti ndidzidze mirayiro yenyu.+  74  Vaya vanokutyai ndivo vanondiona vofara,+ Nokuti ndakamirira shoko renyu.+  75  Ndinonyatsoziva, haiwa Jehovha, kuti zvamakatonga ndizvo zvakarurama+ Uye kuti makanditambudza nokutendeka.+  76  Ndapota, mutsa wenyu worudo ngaundinyaradze,+ Maererano nezvamakataura kumushumiri wenyu.+  77  Ngoni dzenyu ngadziuye kwandiri, kuti ndirambe ndichirarama;+ Nokuti ndinoda mutemo wenyu kwazvo.+  78  Vanozvikudza ngavanyadziswe, nokuti vakanditsausa pasina chikonzero.+ Asi ini ndinofungisisa mirayiro yenyu.+  79  Vaya vanokutyai ngavadzoke kwandiri,+ Vaya vanozivawo zviyeuchidzo zvenyu.+  80  Mwoyo wangu ngauve usina mhosva mumirau yenyu,+ Kuti ndirege kunyadziswa.+ כ [Kaph]  81  Mweya wangu wapera simba nokuda kworuponeso rwenyu;+ Ndakamirira shoko renyu.+  82  Maziso angu apera simba nokuda kweshoko renyu,+ Pandinenge ndichiti: “Muchandinyaradza rini?”+  83  Ndava sehombodo+ iri muutsi. Asi handina kukanganwa mirau yenyu.+  84  Mazuva omushumiri wenyu mangani?+ Muchatonga vaya vanonditambudza rini?+  85  Vanozvikudza vakachera makomba kuti vandibate,+ Vaya vasingawirirani nomutemo wenyu.+  86  Mirayiro yenyu yose yakatendeka.+ Vakanditambudza pasina chikonzero. Haiwa, ndibatsirei.+  87  Vangadai vakandiparadza panyika munguva duku;+ Asi ini handina kusiya mirayiro yenyu.+  88  Ndichengetedzei ndiri mupenyu maererano nomutsa wenyu worudo,+ Kuti ndichengete chiyeuchidzo chomuromo wenyu.+ ל [Laʹmedh]  89  Nokusingagumi, haiwa Jehovha,+ Shoko renyu rimire kumatenga.+  90  Kutendeka kwenyu kunogara kwezvizvarwa nezvizvarwa.+ Makasimbisa nyika kwazvo, kuti irambe yakamira.+  91  Zvakaramba zviripo kusvikira nhasi maererano nezvamakatonga,+ Nokuti izvo zvose vashumiri venyu.+  92  Kudai mutemo wenyu usiri iwo wandinoda kwazvo,+ Ndingadai ndakaparara mukutambudzika kwangu.+  93  Handizokanganwi mirayiro yenyu nokusingagumi,+ Nokuti makandichengetedza nayo ndiri mupenyu.+  94  Ndiri wenyu. Haiwa ndiponesei,+ Nokuti ndakatsvaka mirayiro yenyu.+  95  Vakaipa vakandimirira, kuti vandiparadze.+ Ndinoramba ndichiteerera zviyeuchidzo zvenyu.+  96  Ndakaona kukwana kwose kuchiguma.+ Asi murayiro wenyu wakakura kwazvo. מ [Mem]  97  Ndinoda mutemo wenyu sei!+ Ndinoufungisisa zuva rose.+  98  Murayiro wenyu unoita kuti ndive akachenjera kupfuura vavengi vangu,+ Nokuti ndowangu nokusingagumi.+  99  Ndine njere kupfuura vadzidzisi vangu vose,+ Nokuti ndinofungisisa zviyeuchidzo zvenyu.+ 100  Ndinonzwisisa kupfuura varume vakuru,+ Nokuti ndakachengeta mirayiro yenyu.+ 101  Ndakadzivisa tsoka dzangu kufamba mumakwara ose akaipa,+ Kuti ndichengete shoko renyu.+ 102  Handina kutsauka pane zvamakatonga,+ Nokuti imi makandirayiridza.+ 103  Zvamunotaura zvave zvichitsvedzerera sei mukanwa mangu, Kupfuura zvinoita uchi mukanwa mangu!+ 104  Ndinonzwisisa zvinhu nokuda kwemirayiro yenyu.+ Ndokusaka ndakavenga makwara ose enhema.+ נ [Nun] 105  Shoko renyu irambi retsoka dzangu,+ Nechiedza panzira yangu.+ 106  Ndakapika, uye ndichazviita,+ Kuti ndichengete zvamakatonga zvakarurama.+ 107  Ndakatambudzwa kwazvo.+ Haiwa Jehovha, ndichengetedzei ndiri mupenyu maererano neshoko renyu.+ 108  Ndapota farirai zvinopiwa zvokuzvidira zvomuromo wangu, haiwa Jehovha,+ Uye ndidzidzisei zvamakatonga.+ 109  Ndinogara ndakabatira mweya wangu muchanza changu;+ Asi handina kukanganwa mutemo wenyu.+ 110  Vakaipa vakanditeyera musungo,+ Asi handina kutsauka pamirayiro yenyu.+ 111  Ndakaita kuti zviyeuchidzo zvenyu zvive zvangu nokusingagumi,+ Nokuti ndizvo zvinopembererwa nomufaro nomwoyo wangu.+ 112  Ndakaita kuti mwoyo wangu ude kuita mirau yenyu+ Nokusingagumi, kusvikira pakupedzisira.+ ס [Saʹmekh] 113  Ndakavenga vane mwoyo miviri,+ Asi ndakada mutemo wenyu.+ 114  Muri nzvimbo yangu yokuvanda nenhoo yangu.+ Ndakamirira shoko renyu.+ 115  Ibvai kwandiri, imi vanoita zvakaipa,+ Kuti ndichengete mirayiro yaMwari wangu.+ 116  Nditsigirei maererano nezvamakataura, kuti ndirambe ndichirarama,+ Musandinyadzisa nokuda kwetariro yangu.+ 117  Nditsigirei, kuti ndiponeswe,+ Uye ndicharamba ndakatarira mirau yenyu nguva dzose.+ 118  Makakanda kure vose vaya vakatsauka pamirau yenyu;+ Nokuti kunyengera kwavo inhema.+ 119  Makaita kuti vakaipa vose vepanyika varege kuvapo setsvina yakaita furo.+ Naizvozvo ndakada zviyeuchidzo zvenyu.+ 120  Muviri wangu wakabvunda nokukutyai;+ Uye ndave ndichitya zvamakatonga.+ ע [ʽAʹyin] 121  Ndakaruramisira uye ndakaita zvakarurama.+ Haiwa, musandisiya ndiri kune vaya vanondibiridzira!+ 122  Ivai chokumbofanobata chomushumiri wenyu nokuda kwezvakanaka.+ Vanozvikudza ngavarege kundibiridzira.+ 123  Maziso angu apera simba nokuda kworuponeso rwenyu+ Uye nokuda kwezvamunotaura zvakarurama.+ 124  Itirai mushumiri wenyu maererano nomutsa wenyu worudo,+ Mundidzidzise mirau yenyu.+ 125  Ndiri mushumiri wenyu.+ Itai kuti ndinzwisise,+ Kuti ndizive zviyeuchidzo zvenyu.+ 126  Inguva yokuti Jehovha aite chimwe chinhu.+ Ivo vakaputsa mutemo wenyu.+ 127  Ndokusaka ndakada mirayiro yenyu+ Kupfuura ndarama, kunyange ndarama yakanatswa.+ 128  Ndokusaka ndakati mirayiro yose yezvinhu zvose yakarurama;+ Ndakavenga makwara ose enhema.+ פ [Peʼ] 129  Zviyeuchidzo zvenyu zvinoshamisa.+ Ndokusaka mweya wangu wakazvichengeta.+ 130  Kuziviswa kwemashoko enyu kunopa chiedza,+ Kuchiita kuti vasina zivo vanzwisise.+ 131  Ndakashama muromo wangu kwazvo, kuti ndifemereke,+ Nokuti ndakasuwa mirayiro yenyu.+ 132  Tendeukirai kwandiri mundinzwire nyasha,+ Maererano nezvamakatongera vaya vanoda zita renyu.+ 133  Simbisai tsoka dzangu pane zvamakataura,+ Uye ngaparege kuva nechinhu chinokuvadza chingandidzvinyirira.+ 134  Ndidzikinurei pamunhu chero upi zvake anobiridzira,+ Uye ndichachengeta mirayiro yenyu.+ 135  Itai kuti chiso chenyu chipenyere mushumiri wenyu,+ Ndidzidzisei mirau yenyu.+ 136  Hova dzemvura dzakayerera mumaziso angu+ Nokuti havana kuchengeta mutemo wenyu.+ צ [Tsa·dhehʹ] 137  Makarurama, haiwa Jehovha,+ Zvamakatonga zvakarurama.+ 138  Makarayira zviyeuchidzo+ zvenyu mukururama Nomukutendeka+ kukuru. 139  Kubishaira kwangu kwandipedza,+ Nokuti mhandu dzangu dzakanganwa mashoko enyu.+ 140  Zvamakataura zvakanatswa kwazvo,+ Uye mushumiri wenyu anozvida.+ 141  Handikoshi uye ndinozvidzwa.+ Asi handina kukanganwa mirayiro yenyu.+ 142  Kururama kwenyu kururama kunogara nokusingagumi,+ Uye mutemo wenyu ichokwadi.+ 143  Kutambudzika nokunetseka zvakandiwana.+ Asi ndaida kwazvo mirayiro yenyu.+ 144  Kururama kwezviyeuchidzo zvenyu kunogara nokusingagumi.+ Itai kuti ndinzwisise, kuti ndirambe ndichirarama.+ ק [Qohph] 145  Ndakashevedzera nomwoyo wangu wose.+ Ndipindurei, haiwa Jehovha.+ Ndichachengeta mirau yenyu.+ 146  Ndakashevedzera kwamuri. Haiwa, ndiponesei!+ Ndichachengeta zviyeuchidzo zvenyu.+ 147  Ndakafumomuka utonga huchangotsvuka,+ kuti ndichemere kubatsirwa.+ Ndakamirira mashoko enyu.+ 148  Maziso angu akatangira nguva yokurinda kwousiku,+ Kuti ndifungisise pamusoro pezvamakataura.+ 149  Haiwa, inzwai inzwi rangu maererano nomutsa wenyu worudo.+ Haiwa Jehovha, ndichengetedzei ndiri mupenyu maererano nezvamakatonga.+ 150  Vaya vanotevera kusazvibata+ vakauya pedyo; Ivo vakaenda kure nomutemo wenyu.+ 151  Muri pedyo, haiwa Jehovha,+ Mirayiro yenyu yose ichokwadi.+ 152  Ndakaziva zvimwe zviyeuchidzo zvenyu kare kare,+ Nokuti makavaka nheyo dzazvo kuti dzigare nokusingagumi.+ ר [Rehsh] 153  Haiwa, onai kutambudzika kwangu, mundinunure;+ Nokuti handina kukanganwa mutemo wenyu.+ 154  Haiwa, revererai mhosva yangu, mundidzikinure;+ Ndichengetedzei ndiri mupenyu maererano nezvamakataura.+ 155  Ruponeso ruri kure nevakaipa,+ Nokuti havana kutsvaka mirau yenyu.+ 156  Ngoni dzenyu izhinji, haiwa Jehovha.+ Haiwa, ndichengetedzei ndiri mupenyu maererano nezvamakatonga.+ 157  Vanonditambudza uye mhandu dzangu vazhinji.+ Asi handina kutsauka pazviyeuchidzo zvenyu.+ 158  Ndakaona vaya vanonyengera,+ Uye ndinosemeswa, nokuti havana kuchengeta zvamakataura.+ 159  Haiwa, onai kuti ndinoda mirayiro yenyu.+ Haiwa Jehovha, ndichengetedzei ndiri mupenyu maererano nomutsa wenyu worudo.+ 160  Zviri mushoko renyu ichokwadi,+ Uye zvakarurama zvenyu zvose zvamakatonga zvinogara nokusingagumi.+ ש [Sin] kana kuti [Shin] 161  Machinda akanditambudza pasina chikonzero,+ Asi mwoyo wangu wave uchitya mashoko enyu.+ 162  Ndinopembera nomufaro pamusoro pezvamakataura+ Sezvinoita munhu paanowana zvakapambwa zvizhinji.+ 163  Ndakavenga nhema,+ uye ndinoramba ndichidzisema.+ Ndakada mutemo wenyu.+ 164  Ndakakurumbidzai kanomwe pazuva+ Nokuda kwezvamakatonga zvakarurama.+ 165  Rugare rukuru ndorwevaya vanoda mutemo wenyu,+ Uye hapana chinovagumbura.+ 166  Ndakatarisira ruponeso rwenyu, haiwa Jehovha,+ Uye ndakaita mirayiro yenyu.+ 167  Mweya wangu wakachengeta zviyeuchidzo zvenyu,+ Uye ndinozvida zvakanyanya.+ 168  Ndakachengeta mirayiro yenyu nezviyeuchidzo zvenyu,+ Nokuti nzira dzangu dzose dziri pamberi penyu.+ ת [Taw] 169  Kuchema kwangu kwokuteterera ngakusvike pamberi penyu, haiwa Jehovha.+ Haiwa, itai kuti ndinzwisise, maererano nezvamakataura.+ 170  Kukumbira kwangu kunzwirwa nyasha ngakuve pamberi penyu.+ Haiwa ndinunurei maererano neshoko renyu.+ 171  Miromo yangu ngaipupume nokurumbidza,+ Nokuti munondidzidzisa mirau yenyu.+ 172  Rurimi rwangu ngaruimbe zvamakataura,+ Nokuti mirayiro yenyu yose yakarurama.+ 173  Ruoko rwenyu ngarundibatsire,+ Nokuti ndakasarudza mirayiro yenyu.+ 174  Ndasuwa ruponeso rwenyu, haiwa Jehovha,+ Uye ndinoda mutemo wenyu kwazvo.+ 175  Mweya wangu ngaurambe uchirarama uye uchikurumbidzai,+ Uye zvamakatonga ngazvindibatsire.+ 176  Ndakadzungaira segwai rarasika.+ Haiwa, tsvakai mushumiri wenyu,+ Nokuti handina kukanganwa mirayiro yenyu.+

Mashoko Emuzasi

Pis 119:1 Iri ndiro bhii rokutanga rearufabheti yechiHebheru. Pakutanga Pisarema iri rakanyorwa mukutevedzana kwearufabheti.