Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 118:1-29

118  Ongai Jehovha, nokuti akanaka;+ Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi.+   Zvino Israeri ngaati: “Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi.”+   Zvino vaya veimba yaAroni ngavati:+ “Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi.”+   Zvino vaya vanotya Jehovha ngavati:+ “Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi.”+   Ndakadana Jah ndichitambudzika;+ Jah akapindura, akandiisa munzvimbo yakakura.+   Jehovha ari kurutivi rwangu; handizotyi.+ Munhu wepanyika angandiitei?+   Jehovha ari kurutivi rwangu pakati pevaya vanondibatsira,+ Zvokuti ndichaona vaya vanondivenga vari pasi.+   Zviri nani kupotera kuna Jehovha+ Pane kuvimba nomunhu wepanyika.+   Zviri nani kupotera kuna Jehovha+ Pane kuvimba nevanokudzwa.+ 10  Marudzi ose akandikomba.+ Ndakaramba ndichiadzivisa ndichishandisa zita raJehovha.+ 11  Akandikomba, chokwadi, akaita kuti ini ndikombwe.+ Ndakaramba ndichiadzivisa ndichishandisa zita raJehovha. 12  Iwo akandikomba sezvinoita nyuchi;+ Akadzimwa somoto wemakwenzi eminzwa.+ Ndakaramba ndichiadzivisa ndichishandisa zita raJehovha.+ 13  Iwe wakandisunda nesimba kuti ndiwire pasi,+ Asi Jehovha akandibatsira.+ 14  Jah ndiye anondidzivirira uye ndiye simba rangu,+ Anova ruponeso rwangu.+ 15  Inzwi rokushevedzera kwokufara noruponeso+ Riri mumatende+ evakarurama.+ Ruoko rworudyi rwaJehovha ruri kuratidza simba.+ 16  Ruoko rworudyi rwaJehovha ruri kukwidziridzwa;+ Ruoko rworudyi rwaJehovha ruri kuratidza simba.+ 17  Handizofi, asi ndicharamba ndichirarama,+ Kuti ndizivise mabasa aJah.+ 18  Jah akandiruramisa zvinorwadza,+ Asi haana kundiisa kurufu.+ 19  Imi ndivhurirei magedhi okururama.+ Ndichapinda nepaari; ndicharumbidza Jah.+ 20  Iri ndiro gedhi raJehovha.+ Vakarurama vachapinda nepariri.+ 21  Ndichakurumbidzai, nokuti makandipindura+ Uye makava ruponeso rwangu.+ 22  Dombo rakarambwa nevavaki+ Razova musoro wekona.+ 23  Iri rakabva kuna Jehovha;+ Rinoshamisa mumaziso edu.+ 24  Iri ndiro zuva rakaitwa naJehovha;+ Tichafara nokufarisisa mariri.+ 25  Aa, zvino, Jehovha, ndapota ponesai!+ Aa, zvino, Jehovha, ndapota itai kuti zvibudirire!+ 26  Ngaakomborerwe Iye anouya nomuzita raJehovha;+ Takakukomborerai tiri mumba maJehovha.+ 27  Jehovha ndiye Mwari,+ Uye anotipa chiedza.+ Haiwa, imi vanhu shongedzai nematavi+ mudungwe wevanhu vanofamba pamutambo,+ Kusvikira kunyanga dzeatari.+ 28  Ndimi Mwari wangu, ndichakurumbidzai;+ Mwari wangu—ndichakukudzai.+ 29  Ongai Jehovha, nokuti akanaka;+ Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi.+

Mashoko Emuzasi