Pisarema 116:1-19

116  Ndinoda, nokuti Jehovha anonzwa+Inzwi rangu, kuteterera kwangu.+   Nokuti akarerekera nzeve yake kwandiri,+Ndichamudana mazuva angu ose.+   Tambo dzorufu dzakandikomba+Uye mamiriro ezvinhu anotambudza eSheori akandiwana.+Ndakaramba ndichiwana kutambudzika neshungu.+   Asi ndakadana zita raJehovha ndichiti:+“Aa, Jehovha, pukunyutsai mweya wangu!”+   Jehovha ane nyasha uye akarurama;+Mwari wedu ndiye anonzwira ngoni.+   Jehovha anorinda vasina zivo.+Ndakanga ndiri murombo, iye akandiponesa.+   Dzokera kunzvimbo yako yokuzororera, haiwa iwe mweya wangu,+Nokuti Jehovha akakuitira zvakakodzera.+   Nokuti makanunura mweya wangu parufu,+Ziso rangu pamisodzi, tsoka yangu pakugumburwa.+   Ndichafamba+ pamberi paJehovha munyika dzevapenyu.+ 10  Ndakanga ndiine kutenda,+ nokuti ndakataura.+Ini ndaitambudzika kwazvo. 11  Pandakavhunduka, ini ndakati:+“Munhu wose murevi wenhema.”+ 12  Ndicharipa Jehovha nechii+Nokuda kwezvose zvaakandibatsira nazvo?+ 13  Ndichatora kapu yokuponesa+ kukuru,Uye ndichadana zita raJehovha.+ 14  Ndicharipa mhiko dzangu kuna Jehovha,+Chokwadi ndichazviita pamberi pevanhu vake vose. 15  Chinhu chinokosha kuna JehovhaNdirwo rufu rwevakavimbika vake.+ 16  Zvino, haiwa Jehovha,+Nokuti ndiri mushumiri wenyu.+Ndiri mushumiri wenyu, mwanakomana womurandasikana wenyu.+Makasunungura zvisungo zvangu.+ 17  Ndichakupai chibayiro chokuonga,+Uye ndichadana zita raJehovha.+ 18  Ndicharipa mhiko dzangu kuna Jehovha,+Chokwadi ndichazviita pamberi pevanhu vake vose,+ 19  Muzvivanze zveimba yaJehovha,+Pakati pako, haiwa iwe Jerusarema.+Rumbidzai Jah!+

Mashoko Emuzasi