Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 116:1-19

116  Ndinoda, nokuti Jehovha anonzwa+ Inzwi rangu, kuteterera kwangu.+   Nokuti akarerekera nzeve yake kwandiri,+ Ndichamudana mazuva angu ose.+   Tambo dzorufu dzakandikomba+ Uye mamiriro ezvinhu anotambudza eSheori akandiwana.+ Ndakaramba ndichiwana kutambudzika neshungu.+   Asi ndakadana zita raJehovha ndichiti:+ “Aa, Jehovha, pukunyutsai mweya wangu!”+   Jehovha ane nyasha uye akarurama;+ Mwari wedu ndiye anonzwira ngoni.+   Jehovha anorinda vasina zivo.+ Ndakanga ndiri murombo, iye akandiponesa.+   Dzokera kunzvimbo yako yokuzororera, haiwa iwe mweya wangu,+ Nokuti Jehovha akakuitira zvakakodzera.+   Nokuti makanunura mweya wangu parufu,+ Ziso rangu pamisodzi, tsoka yangu pakugumburwa.+   Ndichafamba+ pamberi paJehovha munyika dzevapenyu.+ 10  Ndakanga ndiine kutenda,+ nokuti ndakataura.+ Ini ndaitambudzika kwazvo. 11  Pandakavhunduka, ini ndakati:+ “Munhu wose murevi wenhema.”+ 12  Ndicharipa Jehovha nechii+ Nokuda kwezvose zvaakandibatsira nazvo?+ 13  Ndichatora kapu yokuponesa+ kukuru, Uye ndichadana zita raJehovha.+ 14  Ndicharipa mhiko dzangu kuna Jehovha,+ Chokwadi ndichazviita pamberi pevanhu vake vose. 15  Chinhu chinokosha kuna Jehovha Ndirwo rufu rwevakavimbika vake.+ 16  Zvino, haiwa Jehovha,+ Nokuti ndiri mushumiri wenyu.+ Ndiri mushumiri wenyu, mwanakomana womurandasikana wenyu.+ Makasunungura zvisungo zvangu.+ 17  Ndichakupai chibayiro chokuonga,+ Uye ndichadana zita raJehovha.+ 18  Ndicharipa mhiko dzangu kuna Jehovha,+ Chokwadi ndichazviita pamberi pevanhu vake vose,+ 19  Muzvivanze zveimba yaJehovha,+ Pakati pako, haiwa iwe Jerusarema.+ Rumbidzai Jah!+

Mashoko Emuzasi