Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 115:1-18

115  Isu hatina chatiinacho, haiwa Jehovha, isu hatina chatiinacho,+ Asi imi kudzai zita renyu+ Maererano nomutsa wenyu worudo, maererano nechokwadi chenyu.+   Marudzi angataurirei kuti:+ “Zvino Mwari wavo ari kupi?”+   Asi Mwari wedu ari kumatenga;+ Akaita zvinhu zvose zvaanofarira kuita.+   Zvidhori zvavo isirivha nendarama,+ Iro basa remaoko omunhu wepanyika.+   Zvine muromo, asi hazvigoni kutaura;+ Zvine maziso, asi hazvigoni kuona;+   Zvine nzeve, asi hazvigoni kunzwa.+ Zvine mhino, asi hazvigoni kunhuhwidza.+   Zvine maoko, asi hazvigoni kubata.+ Zvine tsoka, asi hazvigoni kufamba;+ Hazvitauri nepahuro pazvo.+   Vaya vanozvigadzira vachanyatsofanana nazvo,+ Vose vaya vanovimba nazvo.+   Haiwa imi vaIsraeri, vimbai naJehovha;+ Ndiye mubatsiri wenyu nenhoo yenyu.+ 10  Haiwa imi imba yaAroni, vimbai naJehovha;+ Ndiye mubatsiri wenyu nenhoo yenyu.+ 11  Imi munotya Jehovha, vimbai naJehovha;+ Ndiye mubatsiri wenyu nenhoo yenyu.+ 12  Jehovha akatiyeuka; achatikomborera,+ Achakomborera imba yaIsraeri,+ Achakomborera imba yaAroni.+ 13  Achakomborera vaya vanotya Jehovha,+ Vaduku pamwe chete nevakuru.+ 14  Jehovha achaita kuti muwedzere,+ Imi nevanakomana venyu.+ 15  Ndimi makakomborerwa naJehovha,+ Muiti wedenga nenyika.+ 16  Kana ari matenga, matenga ndeaJehovha,+ Asi nyika akaipa vanakomana vevanhu.+ 17  Vakafa havarumbidzi Jah,+ Kunyange vaya vanoburukira kurunyararo.+ 18  Asi isu ticharumbidza Jah+ Kubvira zvino kusvikira nokusingagumi.+ Rumbidzai Jah!+

Mashoko Emuzasi