Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 115:1-18

115  Isu hatina chatiinacho, haiwa Jehovha, isu hatina chatiinacho,+Asi imi kudzai zita renyu+Maererano nomutsa wenyu worudo, maererano nechokwadi chenyu.+   Marudzi angataurirei kuti:+“Zvino Mwari wavo ari kupi?”+   Asi Mwari wedu ari kumatenga;+Akaita zvinhu zvose zvaanofarira kuita.+   Zvidhori zvavo isirivha nendarama,+Iro basa remaoko omunhu wepanyika.+   Zvine muromo, asi hazvigoni kutaura;+Zvine maziso, asi hazvigoni kuona;+   Zvine nzeve, asi hazvigoni kunzwa.+Zvine mhino, asi hazvigoni kunhuhwidza.+   Zvine maoko, asi hazvigoni kubata.+Zvine tsoka, asi hazvigoni kufamba;+Hazvitauri nepahuro pazvo.+   Vaya vanozvigadzira vachanyatsofanana nazvo,+Vose vaya vanovimba nazvo.+   Haiwa imi vaIsraeri, vimbai naJehovha;+Ndiye mubatsiri wenyu nenhoo yenyu.+ 10  Haiwa imi imba yaAroni, vimbai naJehovha;+Ndiye mubatsiri wenyu nenhoo yenyu.+ 11  Imi munotya Jehovha, vimbai naJehovha;+Ndiye mubatsiri wenyu nenhoo yenyu.+ 12  Jehovha akatiyeuka; achatikomborera,+Achakomborera imba yaIsraeri,+Achakomborera imba yaAroni.+ 13  Achakomborera vaya vanotya Jehovha,+Vaduku pamwe chete nevakuru.+ 14  Jehovha achaita kuti muwedzere,+Imi nevanakomana venyu.+ 15  Ndimi makakomborerwa naJehovha,+Muiti wedenga nenyika.+ 16  Kana ari matenga, matenga ndeaJehovha,+Asi nyika akaipa vanakomana vevanhu.+ 17  Vakafa havarumbidzi Jah,+Kunyange vaya vanoburukira kurunyararo.+ 18  Asi isu ticharumbidza Jah+Kubvira zvino kusvikira nokusingagumi.+Rumbidzai Jah!+

Mashoko Emuzasi