Pisarema 114:1-8

114  Israeri paakabuda muIjipiti,+Imba yaJakobho ichibva kuvanhu vaitaura zvisinganzwisisiki,+   Judha akava nzvimbo yake tsvene,+Israeri akava nzvimbo yake huru yaaidzora.+   Gungwa rakazviona rikatiza;+Rwizi rwaJodhani rwakadzokera shure.+   Makomo akasvetuka-svetuka sezvinoita makondohwe,+Zvikomo zvakaita sezvinoita makwayana.   Wakanga waita sei, haiwa iwe gungwa, zvawakatiza,+Haiwa iwe Jodhani, zvawakadzokera shure?+   Haiwa imi makomo, zvamakasvetuka-svetuka sezvinoita makondohwe;+Haiwa imi zvikomo, sezvinoita makwayana?+   Rwadziwa nemhosva yaIshe, haiwa iwe nyika,+Nemhosva yaMwari waJakobho,   Iye anochinja dombo kuti rive dziva rine tsanga zhinji,+Iro dombo rakaoma kwazvo kuti rive chitubu chemvura.+

Mashoko Emuzasi