Pisarema 11:1-7

Kumutungamiriri. Rwiyo rwaDhavhidhi. 11  Ini ndakapotera kuna Jehovha.+Imi mungati sei kumweya wangu:“Tizirai kugomo renyu sezvinoita shiri!+   Nokuti tarirai! vakaipa vanokunga uta,+Vanokunga museve wavo pauta,Kuti vapfure vane mwoyo yakarurama murima.+   Nheyo padzinoputswa,+Munhu akarurama angaitei?”   Jehovha ari mutemberi yake tsvene.+Jehovha—chigaro chake choumambo chiri kumatenga.+Maziso ake anoona, maziso ake anopenya anoongorora+ vanakomana vevanhu.   Jehovha anoongorora munhu akarurama pamwe chete neakaipa,+Mweya wake unovenga munhu wose anoda zvechisimba.+   Achanayisira vakaipa zviteyeso, moto nesarufa+Nemhepo inopisa, kuti uve mugove wekapu yavo.+   Nokuti Jehovha akarurama;+ anoda mabasa akarurama.+Vakarurama ndivo vachaona chiso chake.+

Mashoko Emuzasi