Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 109:1-31

Kumutungamiriri. Rwiyo rwaDhavhidhi. 109  Haiwa Mwari wandinorumbidza,+ musaramba makanyarara.+   Nokuti muromo womunhu akaipa nomuromo unonyengera yakandishamira.+ Yakataura nezvangu norurimi rwenhema;+   Vakandikomba nemashoko okuvenga,+ Uye vanoramba vachindirwisa pasina chikonzero.+   Vanoramba vachindishora nokuda kworudo rwangu;+ Asi ini ndinonyengetera.+   Vanondiitira zvakaipa nokuda kwezvakanaka zvandinovaitira+ Uye vanondivenga nokuda kworudo rwangu.+   Gadzai munhu akaipa pamusoro pake, Mudzivisi+ ngaarambe akamira kurudyi rwake.   Paanotongwa, ngaanzi munhu akaipa; Munyengetero wake ngauve chivi.+   Mazuva ake ngaave mashoma;+ Mumwe munhu ngaatore nzvimbo yake youtariri.+   Vanakomana vake ngavave nherera+ Uye mudzimai wake ngaave chirikadzi.+ 10  Vanakomana vake ngavadzungaire;+ Vaite zvokupemha, Vatsvake zvokudya munzvimbo dzavo dzakaitwa matongo.+ 11  Anoita zvechimbadzo ngaateyere misungo zvose zvaainazvo,+ Vanhu vaasingazivi+ ngavapambe zvinhu zvaakashandira zvakaoma.+ 12  Ngaparege kuva nomunhu anomuitira mutsa worudo,+ Uye ngaparege kuva nomunhu anonzwira nyasha nherera dzake. 13  Vazukuru vake ngavaparadzwe.+ Zita ravo ngaridzimwe+ muchizvarwa chinotevera. 14  Kukanganisa kwemadzibaba ake ngakuyeukwe naJehovha,+ Chivi chaamai vake+—ngachirege kudzimwa.+ 15  Ngazvive pamberi paJehovha nguva dzose;+ Ngaaparadze kuyeukwa kwavo panyika;+ 16  Nokuti haana kuyeuka kuva nomutsa worudo,+ Asi akaramba achitevera munhu anotambudzika nomurombo+ Neakasuruvara pamwoyo, kuti amuuraye.+ 17  Akaramba achida kutuka,+ zvokuti kwakauya paari;+ Haana kufarira chikomborero,+ Zvokuti chakava kure naye;+ 18  Akapfeka kutukwa senguo yake.+ Naizvozvo kwakaita semvura mukati make+ Uye semafuta mumapfupa ake. 19  Ngazvive kwaari senguo yaanozviputira nayo+ Uye sebhandi raanoramba akazvisunga naro nguva dzose.+ 20  Iyi ndiyo mibayiro inobva kuna Jehovha youya anondishora+ Neyevaya vanotaura zvakaipa nezvomweya wangu.+ 21  Asi imi ndimi Jehovha Changamire+ Ishe. Ndiitirei zvakanaka nokuda kwezita renyu.+ Nokuti mutsa wenyu worudo wakanaka, ndinunurei.+ 22  Nokuti ndinotambudzika uye ndiri murombo,+ Mwoyo wangu wakabayiwa mukati mangu.+ 23  Ndinotofanira kuenda sezvinoita mumvuri paunopera;+ Ndapeperetswa semhashu. 24  Mabvi angu ava kubvunda nokutsanya,+ Nyama yangu yaonda, haisisina kana mafuta.+ 25  Ndava chinhu chinozvidzika kwavari.+ Vanondiona—votanga kudzungudza misoro yavo.+ 26  Ndibatsirei, haiwa Jehovha Mwari wangu;+ Ndiponesei maererano nomutsa wenyu worudo.+ 27  Ngavazive kuti urwu ruoko rwenyu;+ Kuti imi, haiwa Jehovha, makazviita.+ 28  Ivo ngavatuke,+ Asi imi, komborerai.+ Vakasimuka, asi ngavanyadziswe,+ Itai kuti mushumiri wenyu afare.+ 29  Vaya vanondishora ngavafukidzwe nokunyadziswa,+ Ngavazviputire nenyadzi dzavo sezvavanoita nejasi risina maoko.+ 30  Ndicharumbidza Jehovha kwazvo nomuromo wangu,+ Ndichamurumbidza ndiri pakati pevanhu vazhinji.+ 31  Nokuti iye achamira kuruoko rworudyi rwomurombo,+ Kuti amuponese pane vaya vanotonga mweya wake.

Mashoko Emuzasi