Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 108:1-13

Rumbo. Rwiyo rwaDhavhidhi. 108  Mwoyo wangu wakasimba, haiwa Mwari.+ Ndichaimba uye ndichaimba rwiyo,+ Kukudzwa kwangu kuchaimbawo.+   Muka, haiwa iwe chiridzwa chine tambo; newewo, haiwa rudimbwa.+ Ndichamutsa mambakwedza.+   Ndichakurumbidzai pakati pemarudzi, haiwa Jehovha;+ Ndichakuimbirai ndiri pakati pemapoka emarudzi.+   Nokuti mutsa wenyu worudo mukuru kusvikira kumatenga,+ Nechokwadi chenyu kusvikira kumatenga.+   Haiwa kwidziridzwai pamusoro pematenga, haiwa Mwari;+ Kukudzwa kwenyu ngakuve pamusoro penyika yose.+   Kuti vamunoda vanunurwe,+ Haiwa, ponesai noruoko rwenyu rworudyi mundipindure.+   Mwari akataura muutsvene hwake+ achiti: “Ndichapembera nomufaro, ndichaganhura+ Shekemu kuti ive nhaka;+ Ndichayera bani reSukoti.+   Giriyedhi+ ndeyangu; Manase+ ndeyangu; Efremu inhare yomukuru wangu;+ Judha mudonzvo wangu womutungamiriri.+   Moabhi+ ihari yangu yokugezera.+ Ndichakanda hwashu yangu pamusoro peEdhomu.+ Ndichashevedzera mukukunda pamusoro peFiristiya.”+ 10  Ndiani achandiendesa kuguta rakavakirirwa?+ Ndiani achanditungamirira kusvikira kuEdhomu?+ 11  Haiwa Mwari, hamusi imi here makatirasa+ Uye musingaendi nemauto edu saMwari wedu?+ 12  Tibatsirei mukutambudzika,+ Sezvo kuponeswa nomunhu wepanyika kusingabatsiri.+ 13  Tichapiwa simba naMwari,+ Uye iye achatsika-tsika mhandu dzedu.+

Mashoko Emuzasi