Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 107:1-43

(Mapisarema 107 – 150) 107  Haiwa, ongai Jehovha, nokuti akanaka;+ Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi.+   Vakanunurwa naJehovha ngavataure saizvozvo,+ Vaakanunura muruoko rwemhandu,+   Vaakaunganidza kubva munyika zhinji,+ Kubva kunobuda zuva uye kubva kumavirazuva,+ Kubva kuchamhembe uye kubva kumaodzanyemba.+   Vakadzungaira vari murenje,+ vari mugwenga;+ Havana kuwana nzira inoenda kuguta ravaigona kugara.+   Vaiva nenzara, uyewo vaiva nenyota;+ Mweya yavo yaiva mukati mavo yakatanga kupera simba.+   Vakaramba vachichema kuna Jehovha pakutambudzika kwavo;+ Iye akavanunura munhamo dzavo,+   Akaita kuti vafambe munzira yakarurama,+ Kuti vasvike kuguta ravaigona kugara.+   Haiwa, vanhu ngavaonge Jehovha nokuda kwomutsa wake worudo+ Uye nokuda kwemabasa ake anoshamisa aakaitira vanakomana vevanhu.+   Nokuti akagutsa mweya une nyota;+ Akazadza mweya une nzara nezvinhu zvakanaka.+ 10  Paiva nevaya vaigara murima nomuzarima,+ Vasungwa vaitambudzika uye vakanga vakasungwa nesimbi.+ 11  Nokuti vakanga vapandukira+ mashoko aMwari;+ Vakanga vasina kuremekedza zano reWokumusorosoro.+ 12  Naizvozvo akakunda mwoyo yavo nokunetseka;+ Vakagumburwa, asi hapana akanga achivabatsira.+ 13  Vakatanga kushevedzera kuna Jehovha kuti vabatsirwe pakutambudzika kwavo;+ Iye akavaponesa panhamo dzavo sezvaaigara achiita.+ 14  Akavabudisa murima nomuzarima,+ Akatodambura zvisungo zvavo.+ 15  Haiwa, vanhu ngavaonge Jehovha nokuda kwomutsa wake worudo+ Uye nokuda kwemabasa ake anoshamisa aakaitira vanakomana vevanhu.+ 16  Nokuti akatyora masuo emhangura,+ Uye akatemawo mizariro yesimbi.+ 17  Vaya vaiva mapenzi, nokuda kwenzira yavo yokudarika+ Uye nokuda kwokukanganisa kwavo, vakazozvitambudza.+ 18  Mweya yavo yakatosema zvokudya zvemarudzi ose,+ Vakanga vava kusvika pamagedhi orufu.+ 19  Vakatanga kushevedzera kuna Jehovha kuti vabatsirwe pakutambudzika kwavo;+ Iye akavaponesa munhamo dzavo sezvaaigara achiita.+ 20  Akatuma shoko rake, akavaporesa,+ Akavapukunyutsa mumakomba avo.+ 21  Haiwa, vanhu ngavaonge Jehovha nokuda kwomutsa wake worudo+ Uye nokuda kwemabasa ake anoshamisa aakaitira vanakomana vevanhu.+ 22  Ngavape zvibayiro zvokuonga,+ Vazivise mabasa ake vachishevedzera nomufaro.+ 23  Vaya vanoburukira kugungwa vari mungarava,+ Vachiita bhizimisi pamusoro pemvura zhinji,+ 24  Ndivo vakaona mabasa aJehovha+ Nemabasa ake anoshamisa munzvimbo dzakadzika;+ 25  Matauriro aanoita shoko racho omutsa dutu guru,+ Zvokuti rinosimudza mafungu aro.+ 26  Vanokwira kudenga, Vanoburukira kunzvimbo dziri pasi. Mweya yavo inopera simba nokuda kwedambudziko.+ 27  Vanodzedzereka nokutatarika somunhu akadhakwa,+ Uchenjeri hwavo hwose hunovhiringidzika.+ 28  Vanotanga kuchema kuna Jehovha vachitambudzika,+ Iye anovabudisa munhamo dzavo.+ 29  Anodzikamisa dutu remhepo,+ Zvokuti mafungu egungwa anonyarara.+ 30  Vanofara nokuti aya adzikama, Uye iye anovatungamirira kunzvimbo yakachengeteka yavanofarira.+ 31  Haiwa, vanhu ngavaonge Jehovha nokuda kwomutsa wake worudo+ Uye nokuda kwemabasa ake anoshamisa aakaitira vanakomana vevanhu.+ 32  Ngavamurumbidze vari muungano yevanhu;+ Ngavamurumbidze vari panzvimbo inogara varume vakwegura.+ 33  Anochinja nzizi kuti dzive renje,+ Nenzvimbo dzine mvura inofashukira kuti dzive nyika yakaoma,+ 34  Nyika inobereka kuva nyika ine munyu,+ Nokuda kwokuipa kwevaya vanogara mairi. 35  Anochinja renje kuti rive dziva remvura rine tsanga zhinji,+ Nenyika yenzvimbo isina mvura kuti ive nzvimbo ine mvura inofashukira.+ 36  Anoita kuti vane nzara vagare ikoko,+ Zvokuti vanosimbisa guta ravanogona kugara.+ 37  Vanodyara minda nokusima minda yemizambiringa,+ Kuti ibereke zvirimwa zvizhinji.+ 38  Anovakomborera zvokuti zvinova zvizhinji kwazvo;+ Haaiti kuti zvipfuwo zvavo zvive zvishoma.+ 39  Zvakare zvinova zvishoma zvoti hwatata pasi+ Nokuda kwokumanikidzwa, dambudziko neshungu.+ 40  Ari kudurura kuzvidzwa pamusoro pevanokudzwa,+ Zvokuti anovadzungairisa munzvimbo isina chinhu, musina nzira.+ 41  Asi anodzivirira murombo pakutambudzika+ Uye anomuchinja kuti ave mhuri seboka rezvipfuwo.+ 42  Vakarurama vanozviona vofara;+ Asi kusarurama kwose kuchavhara muromo wakwo.+ 43  Ndiani akachenjera? Iye achaona zvinhu izvi,+ Ofungisisa mabasa aJehovha omutsa worudo.+

Mashoko Emuzasi