Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 106:1-48

106  Rumbidzai Jah!+ Ongai Jehovha, nokuti akanaka;+ Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi.+   Ndiani angataura mabasa esimba aJehovha,+ Kana kuti angaita kuti kurumbidzwa kwake kwose kunzwike?+   Vanofara vaya vanochengeta kururamisira,+ Vanoita zvakarurama nguva dzose.+   Ndiyeukei, haiwa Jehovha, muchifarira vanhu venyu.+ Nditarisirei noruponeso rwenyu,+   Kuti ndione zvakanaka zvinoitirwa vanhu venyu vamakasarudza,+ Kuti ndifare nokufara kworudzi rwenyu,+ Kuti ndizvirumbidze pamusoro penhaka yenyu.+   Takatadza sezvakangoita madzitateguru edu;+ Takaita zvisina kururama; takaita zvakaipa.+   Kana ari madzitateguru edu aiva muIjipiti, Haana kunzwisisa mabasa enyu anoshamisa.+ Haana kuyeuka ukuru hwomutsa wenyu worudo,+ Asi akapandukira pagungwa, pedyo neGungwa Dzvuku.+   Iye akavaponesa nokuda kwezita rake,+ Kuti azivise simba rake.+   Naizvozvo akatuka Gungwa Dzvuku, iro rikaoma zvishoma nezvishoma;+ Akavafambisa nepamvura yakadzika sokunge kuti nomurenje;+ 10  Naizvozvo akavaponesa paruoko rweaivavenga,+ Akavanunura paruoko rwomuvengi.+ 11  Mvura yakafukidza mhandu dzavo;+ Hapana kana imwe chete yadzo yakasiyiwa.+ 12  Vakabva vatenda shoko rake;+ Vakatanga kuimba vachimurumbidza.+ 13  Vakakurumidza kukanganwa mabasa ake;+ Havana kumirira zano rake.+ 14  Asi vakaratidza chido chavo choudyire murenje,+ Vakaedza Mwari vari murenje.+ 15  Akavapa zvavakakumbira,+ Akatumira hosha inoonza mumweya yavo.+ 16  Vakatanga kuitira Mosesi shanje vari mumusasa,+ Kunyange naAroni, mutsvene waJehovha.+ 17  Nyika yakabva yavhurika, ikamedza Dhatani,+ Ikafukidza ungano yaAbhiramu.+ 18  Moto wakapisa ungano yavo;+ Murazvo wakaparadza vakaipa.+ 19  Vakagadzirawo mhuru muHorebhi,+ Vakakotamira mufananidzo wakaumbwa nesimbi yakanyungudutswa,+ 20  Zvokuti vakachinjanisa kubwinya kwangu+ Nomufananidzo wenzombe, inodya zvinomera.+ 21  Vakakanganwa Mwari Muponesi wavo,+ Muiti wezvinhu zvikuru muIjipiti,+ 22  Muiti wemabasa anoshamisa munyika yaHamu,+ Muiti wezvinhu zvinotyisa paGungwa Dzvuku.+ 23  Akanga ava kuda kuvatsakatisa,+ Dai asiri Mosesi munhu wake waakasarudza, Uyo akamira pakanga paputsika pamberi pake,+ Kuti adzore hasha dzake arege kuvaparadza.+ 24  Vakazvidza nyika yakanaka;+ Vakanga vasina kutenda shoko rake.+ 25  Vakaramba vachinyunyuta vari mumatende avo;+ Havana kuteerera inzwi raJehovha.+ 26  Naizvozvo akasimudza ruoko rwake achipika pamusoro pavo,+ Kuti aizoita kuti vafire murenje,+ 27  Uye kuti aizoita kuti vana vavo vafire pakati pemamwe marudzi,+ Uye kuti aizovaparadzira pakati penyika dzacho.+ 28  Vakazvibatanidza naBhaari wePeori+ Uye vakadya zvibayiro zvezvinhu zvakafa.+ 29  Zvavaimugumbura nezvavaiita,+ Denda rakabva ratanga pakati pavo.+ 30  Finiyasi paakasimuka akapindira,+ Denda racho rakabva raguma. 31  Zvino iye akanzi akarurama Kwezvizvarwa nezvizvarwa nokusingagumi.+ 32  Vakamutsamwisawo pamvura yeMeribha,+ Zvokuti zvakaipira Mosesi nokuda kwavo.+ 33  Nokuti vakamushatirisa, Iye akatanga kutaura nehasha nemiromo yake.+ 34  Havana kutsakatisa marudzi acho,+ Sezvavakanga vaudzwa naJehovha.+ 35  Vakavhengana nemarudzi acho,+ Vakadzidza mabasa awo.+ 36  Vakaramba vachishumira zvidhori zvawo,+ Izvi zvikava musungo kwavari.+ 37  Vaibayira vanakomana vavo+ Nevanasikana vavo kumadhimoni.+ 38  Naizvozvo vakaramba vachiteura ropa risina mhosva,+ Iro ropa revanakomana vavo nevanasikana vavo, Vavakabayira kuzvidhori zveKenani;+ Uye nyika yakasvibiswa nokuteura ropa.+ 39  Vakava vasina kuchena nemabasa avo,+ Vakaramba vachiita unzenza nezvavaiita.+ 40  Zvino Jehovha akatsamwira vanhu vake kwazvo,+ Akasema nhaka yake.+ 41  Akaramba achivaisa mumaoko emamwe marudzi,+ Kuti vaya vaivavenga vavatonge,+ 42  Kuti vavengi vavo vavadzvinyirire, Uye kuti vakundwe, vave mumaoko avo.+ 43  Aivanunura kazhinji,+ Asi ivo vaimupandukira munzira yavo yokusateerera,+ Uye vaininipiswa nokuda kwokukanganisa kwavo.+ 44  Aiona kutambudzika kwavo+ Paainzwa kuchema kwavo kwokuteterera.+ 45  Aiyeuka sungano yake pamusoro pavo,+ Uye aizvidemba maererano nokuwanda kwomutsa wake worudo mukuru.+ 46  Aiita kuti vanzwirwe tsitsi Navose vakanga vavatapa.+ 47  Tiponesei, haiwa Jehovha Mwari wedu,+ Tiunganidzei kubva kumarudzi+ Kuti tionge zita renyu dzvene,+ Tikurumbidzei tichipembera nomufaro.+ 48  Jehovha Mwari waIsraeri ngaarumbidzwe+ Narini kusvikira narini; Vanhu vose ngavati Ameni.+ Rumbidzai Jah!+

Mashoko Emuzasi