Pisarema 106:1-48

106  Rumbidzai Jah!+Ongai Jehovha, nokuti akanaka;+Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi.+   Ndiani angataura mabasa esimba aJehovha,+Kana kuti angaita kuti kurumbidzwa kwake kwose kunzwike?+   Vanofara vaya vanochengeta kururamisira,+Vanoita zvakarurama nguva dzose.+   Ndiyeukei, haiwa Jehovha, muchifarira vanhu venyu.+Nditarisirei noruponeso rwenyu,+   Kuti ndione zvakanaka zvinoitirwa vanhu venyu vamakasarudza,+Kuti ndifare nokufara kworudzi rwenyu,+Kuti ndizvirumbidze pamusoro penhaka yenyu.+   Takatadza sezvakangoita madzitateguru edu;+Takaita zvisina kururama; takaita zvakaipa.+   Kana ari madzitateguru edu aiva muIjipiti,Haana kunzwisisa mabasa enyu anoshamisa.+Haana kuyeuka ukuru hwomutsa wenyu worudo,+Asi akapandukira pagungwa, pedyo neGungwa Dzvuku.+   Iye akavaponesa nokuda kwezita rake,+Kuti azivise simba rake.+   Naizvozvo akatuka Gungwa Dzvuku, iro rikaoma zvishoma nezvishoma;+Akavafambisa nepamvura yakadzika sokunge kuti nomurenje;+ 10  Naizvozvo akavaponesa paruoko rweaivavenga,+Akavanunura paruoko rwomuvengi.+ 11  Mvura yakafukidza mhandu dzavo;+Hapana kana imwe chete yadzo yakasiyiwa.+ 12  Vakabva vatenda shoko rake;+Vakatanga kuimba vachimurumbidza.+ 13  Vakakurumidza kukanganwa mabasa ake;+Havana kumirira zano rake.+ 14  Asi vakaratidza chido chavo choudyire murenje,+Vakaedza Mwari vari murenje.+ 15  Akavapa zvavakakumbira,+Akatumira hosha inoonza mumweya yavo.+ 16  Vakatanga kuitira Mosesi shanje vari mumusasa,+Kunyange naAroni, mutsvene waJehovha.+ 17  Nyika yakabva yavhurika, ikamedza Dhatani,+Ikafukidza ungano yaAbhiramu.+ 18  Moto wakapisa ungano yavo;+Murazvo wakaparadza vakaipa.+ 19  Vakagadzirawo mhuru muHorebhi,+Vakakotamira mufananidzo wakaumbwa nesimbi yakanyungudutswa,+ 20  Zvokuti vakachinjanisa kubwinya kwangu+Nomufananidzo wenzombe, inodya zvinomera.+ 21  Vakakanganwa Mwari Muponesi wavo,+Muiti wezvinhu zvikuru muIjipiti,+ 22  Muiti wemabasa anoshamisa munyika yaHamu,+Muiti wezvinhu zvinotyisa paGungwa Dzvuku.+ 23  Akanga ava kuda kuvatsakatisa,+Dai asiri Mosesi munhu wake waakasarudza,Uyo akamira pakanga paputsika pamberi pake,+Kuti adzore hasha dzake arege kuvaparadza.+ 24  Vakazvidza nyika yakanaka;+Vakanga vasina kutenda shoko rake.+ 25  Vakaramba vachinyunyuta vari mumatende avo;+Havana kuteerera inzwi raJehovha.+ 26  Naizvozvo akasimudza ruoko rwake achipika pamusoro pavo,+Kuti aizoita kuti vafire murenje,+ 27  Uye kuti aizoita kuti vana vavo vafire pakati pemamwe marudzi,+Uye kuti aizovaparadzira pakati penyika dzacho.+ 28  Vakazvibatanidza naBhaari wePeori+Uye vakadya zvibayiro zvezvinhu zvakafa.+ 29  Zvavaimugumbura nezvavaiita,+Denda rakabva ratanga pakati pavo.+ 30  Finiyasi paakasimuka akapindira,+Denda racho rakabva raguma. 31  Zvino iye akanzi akaruramaKwezvizvarwa nezvizvarwa nokusingagumi.+ 32  Vakamutsamwisawo pamvura yeMeribha,+Zvokuti zvakaipira Mosesi nokuda kwavo.+ 33  Nokuti vakamushatirisa,Iye akatanga kutaura nehasha nemiromo yake.+ 34  Havana kutsakatisa marudzi acho,+Sezvavakanga vaudzwa naJehovha.+ 35  Vakavhengana nemarudzi acho,+Vakadzidza mabasa awo.+ 36  Vakaramba vachishumira zvidhori zvawo,+Izvi zvikava musungo kwavari.+ 37  Vaibayira vanakomana vavo+Nevanasikana vavo kumadhimoni.+ 38  Naizvozvo vakaramba vachiteura ropa risina mhosva,+Iro ropa revanakomana vavo nevanasikana vavo,Vavakabayira kuzvidhori zveKenani;+Uye nyika yakasvibiswa nokuteura ropa.+ 39  Vakava vasina kuchena nemabasa avo,+Vakaramba vachiita unzenza nezvavaiita.+ 40  Zvino Jehovha akatsamwira vanhu vake kwazvo,+Akasema nhaka yake.+ 41  Akaramba achivaisa mumaoko emamwe marudzi,+Kuti vaya vaivavenga vavatonge,+ 42  Kuti vavengi vavo vavadzvinyirire,Uye kuti vakundwe, vave mumaoko avo.+ 43  Aivanunura kazhinji,+Asi ivo vaimupandukira munzira yavo yokusateerera,+Uye vaininipiswa nokuda kwokukanganisa kwavo.+ 44  Aiona kutambudzika kwavo+Paainzwa kuchema kwavo kwokuteterera.+ 45  Aiyeuka sungano yake pamusoro pavo,+Uye aizvidemba maererano nokuwanda kwomutsa wake worudo mukuru.+ 46  Aiita kuti vanzwirwe tsitsiNavose vakanga vavatapa.+ 47  Tiponesei, haiwa Jehovha Mwari wedu,+Tiunganidzei kubva kumarudzi+Kuti tionge zita renyu dzvene,+Tikurumbidzei tichipembera nomufaro.+ 48  Jehovha Mwari waIsraeri ngaarumbidzwe+Narini kusvikira narini;Vanhu vose ngavati Ameni.+Rumbidzai Jah!+

Mashoko Emuzasi