Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 105:1-45

105  Ongai Jehovha, danai zita rake,+ Zivisai mabasa ake pakati pemarudzi.+   Muimbirei, muimbirei rwiyo,+ Fungisisai mabasa ake ose anoshamisa.+   Zvirumbidzei nokuda kwezita rake dzvene.+ Mwoyo yevaya vari kutsvaka Jehovha ngaifare.+   Tsvakai Jehovha nesimba rake.+ Tsvakai kunzwirwa nyasha naye nguva dzose.+   Yeukai mabasa ake anoshamisa aakaita,+ Zvishamiso zvake nezvaakatonga nomuromo wake,+   Haiwa imi vana vomushumiri wake Abrahamu,+ Imi vanakomana vaJakobho, vaakasarudza.+   Iye ndiJehovha Mwari wedu.+ Zvaakatonga zviri munyika yose.+   Akayeuka sungano yake nokusingagumi,+ Shoko raakarayira zvizvarwa zvine chiuru,+   Sungano yaakaita naAbrahamu,+ Nemhiko yake yaakaita kuna Isaka,+ 10  Iyo mhiko yaakaita kuti irambe iripo somurau kunyange kuna Jakobho, Sesungano inogara nokusingagumi kunyange kuna Israeri,+ 11  Achiti: “Ndichakupa nyika yeKenani+ Kuti ive mugove wenhaka yako.”+ 12  Izvi zvakaitika pavakanga vari vashomanana,+ Chokwadi, pavakanga vari vashomanana, uye vari vatorwa mairi.+ 13  Vakaramba vachifamba-famba vachibva kune rumwe rudzi vachienda kune rumwe rudzi,+ Vachibva kune humwe umambo vachienda kune vamwe vanhu.+ 14  Haana kubvumira kuti chero munhu upi zvake avabiridzire,+ Asi akatsiura madzimambo nokuda kwavo,+ 15  Achiti: “Musabata vazodziwa vangu,+ Musaitira vaprofita vangu chinhu chakaipa.”+ 16  Akarayira kuti nzara iuye panyika;+ Akatyora tsvimbo dzose dzaiiswa zvingwa zvakaita serin’i.+ 17  Akatuma mumwe murume pamberi pavo Iye Josefa, akatengeswa kuti ave muranda.+ 18  Vakarwadzisa tsoka dzake nezvisungo zvomumakumbo,+ Vakasunga mweya wake nesimbi;+ 19  Kusvikira nguva yakauya shoko rake,+ Zvakataurwa naJehovha zvakamunatsa.+ 20  Mambo akatuma shoko kuti amusunungure,+ Iye mutongi wemarudzi, kuti amusunungure. 21  Akamugadza kuti ave tenzi weimba yake+ Uye kuti ave mutongi wepfuma yake yose,+ 22  Kuti asunge machinda ake sezvaidiwa nomweya wake+ Uye kuti adzidzise varume vakwegura uchenjeri.+ 23  Israeri akapinda muIjipiti,+ Jakobho akagara ari mutorwa munyika yaHamu.+ 24  Akaramba achiita kuti vanhu vake vabereke kwazvo,+ Zvishoma nezvishoma akaita kuti vave nesimba kupfuura mhandu dzavo.+ 25  Akarega mwoyo yavo ichichinja kuti vavenge vanhu vake,+ Kuti vanyengere vashumiri vake.+ 26  Akatuma mushumiri wake Mosesi,+ NaAroni waakanga asarudza.+ 27  Vakavaratidza zviratidzo zvake,+ Nezvishamiso munyika yaHamu.+ 28  Akatuma rima akaita kuti kusvibe;+ Havana kupandukira mashoko ake.+ 29  Akachinja mvura yavo ikava ropa,+ Akauraya hove dzavo.+ 30  Nyika yavo yakazara nematatya,+ Mudzimba dzomukati dzemadzimambo avo. 31  Akarayira kuti mbuo dziuye,+ Unyunyu huuye munharaunda dzavo dzose.+ 32  Akaita kuti mvura yavo zhinji ive chimvuramabwe,+ Moto une mirazvo panyika yavo.+ 33  Akarova mizambiringa yavo nemionde yavo Uye akatyora miti yomunharaunda yavo.+ 34  Akarayira kuti mhashu dziuye,+ Mhashu dzorumwewo rudzi dzisingaverengeki.+ 35  Dzakadya zvinomera zvose zvaiva munyika yavo;+ Dzakadyawo zvibereko zvenyika yavo. 36  Akauraya matangwe ose omunyika yavo,+ Iko kutanga kwesimba ravo rokubereka.+ 37  Akavabudisa vaine sirivha nendarama;+ Hapana aigumburwa pamadzinza ake. 38  Vanhu veIjipiti vakafara ivo pavakabuda, Nokuti vakanga vava kuvatya.+ 39  Akavaisira gore kuti rivavharidzire,+ Nomoto kuti uvape chiedza usiku.+ 40  Vakakumbira, akavapa zvihuta,+ Uye akaramba achivagutsa nechingwa chaibva kudenga.+ 41  Akavhura dombo, mvura ikatanga kubuda;+ Iyi yakayerera ichienda nomunzvimbo dzisina mvura sorwizi.+ 42  Nokuti akayeuka shoko rake dzvene raakataura kumushumiri wake Abrahamu.+ 43  Naizvozvo akabudisa vanhu vake vachipembera nomufaro,+ Ivo vanhu vake vaakasarudza vachishevedzera nokufara.+ 44  Zvishoma nezvishoma akavapa nyika dzemamwe marudzi,+ Vakaramba vachitora zvakashandirwa zvakaoma nemapoka emarudzi kuti zvive zvavo,+ 45  Kuti vachengete mirau yake+ Nokuchengeta mitemo yake.+ Rumbidzai Jah!+

Mashoko Emuzasi