Pisarema 105:1-45

105  Ongai Jehovha, danai zita rake,+Zivisai mabasa ake pakati pemarudzi.+   Muimbirei, muimbirei rwiyo,+Fungisisai mabasa ake ose anoshamisa.+   Zvirumbidzei nokuda kwezita rake dzvene.+Mwoyo yevaya vari kutsvaka Jehovha ngaifare.+   Tsvakai Jehovha nesimba rake.+Tsvakai kunzwirwa nyasha naye nguva dzose.+   Yeukai mabasa ake anoshamisa aakaita,+Zvishamiso zvake nezvaakatonga nomuromo wake,+   Haiwa imi vana vomushumiri wake Abrahamu,+Imi vanakomana vaJakobho, vaakasarudza.+   Iye ndiJehovha Mwari wedu.+Zvaakatonga zviri munyika yose.+   Akayeuka sungano yake nokusingagumi,+Shoko raakarayira zvizvarwa zvine chiuru,+   Sungano yaakaita naAbrahamu,+Nemhiko yake yaakaita kuna Isaka,+ 10  Iyo mhiko yaakaita kuti irambe iripo somurau kunyange kuna Jakobho,Sesungano inogara nokusingagumi kunyange kuna Israeri,+ 11  Achiti: “Ndichakupa nyika yeKenani+Kuti ive mugove wenhaka yako.”+ 12  Izvi zvakaitika pavakanga vari vashomanana,+Chokwadi, pavakanga vari vashomanana, uye vari vatorwa mairi.+ 13  Vakaramba vachifamba-famba vachibva kune rumwe rudzi vachienda kune rumwe rudzi,+Vachibva kune humwe umambo vachienda kune vamwe vanhu.+ 14  Haana kubvumira kuti chero munhu upi zvake avabiridzire,+Asi akatsiura madzimambo nokuda kwavo,+ 15  Achiti: “Musabata vazodziwa vangu,+Musaitira vaprofita vangu chinhu chakaipa.”+ 16  Akarayira kuti nzara iuye panyika;+Akatyora tsvimbo dzose dzaiiswa zvingwa zvakaita serin’i.+ 17  Akatuma mumwe murume pamberi pavoIye Josefa, akatengeswa kuti ave muranda.+ 18  Vakarwadzisa tsoka dzake nezvisungo zvomumakumbo,+Vakasunga mweya wake nesimbi;+ 19  Kusvikira nguva yakauya shoko rake,+Zvakataurwa naJehovha zvakamunatsa.+ 20  Mambo akatuma shoko kuti amusunungure,+Iye mutongi wemarudzi, kuti amusunungure. 21  Akamugadza kuti ave tenzi weimba yake+Uye kuti ave mutongi wepfuma yake yose,+ 22  Kuti asunge machinda ake sezvaidiwa nomweya wake+Uye kuti adzidzise varume vakwegura uchenjeri.+ 23  Israeri akapinda muIjipiti,+Jakobho akagara ari mutorwa munyika yaHamu.+ 24  Akaramba achiita kuti vanhu vake vabereke kwazvo,+Zvishoma nezvishoma akaita kuti vave nesimba kupfuura mhandu dzavo.+ 25  Akarega mwoyo yavo ichichinja kuti vavenge vanhu vake,+Kuti vanyengere vashumiri vake.+ 26  Akatuma mushumiri wake Mosesi,+NaAroni waakanga asarudza.+ 27  Vakavaratidza zviratidzo zvake,+Nezvishamiso munyika yaHamu.+ 28  Akatuma rima akaita kuti kusvibe;+Havana kupandukira mashoko ake.+ 29  Akachinja mvura yavo ikava ropa,+Akauraya hove dzavo.+ 30  Nyika yavo yakazara nematatya,+Mudzimba dzomukati dzemadzimambo avo. 31  Akarayira kuti mbuo dziuye,+Unyunyu huuye munharaunda dzavo dzose.+ 32  Akaita kuti mvura yavo zhinji ive chimvuramabwe,+Moto une mirazvo panyika yavo.+ 33  Akarova mizambiringa yavo nemionde yavoUye akatyora miti yomunharaunda yavo.+ 34  Akarayira kuti mhashu dziuye,+Mhashu dzorumwewo rudzi dzisingaverengeki.+ 35  Dzakadya zvinomera zvose zvaiva munyika yavo;+Dzakadyawo zvibereko zvenyika yavo. 36  Akauraya matangwe ose omunyika yavo,+Iko kutanga kwesimba ravo rokubereka.+ 37  Akavabudisa vaine sirivha nendarama;+Hapana aigumburwa pamadzinza ake. 38  Vanhu veIjipiti vakafara ivo pavakabuda,Nokuti vakanga vava kuvatya.+ 39  Akavaisira gore kuti rivavharidzire,+Nomoto kuti uvape chiedza usiku.+ 40  Vakakumbira, akavapa zvihuta,+Uye akaramba achivagutsa nechingwa chaibva kudenga.+ 41  Akavhura dombo, mvura ikatanga kubuda;+Iyi yakayerera ichienda nomunzvimbo dzisina mvura sorwizi.+ 42  Nokuti akayeuka shoko rake dzvene raakataura kumushumiri wake Abrahamu.+ 43  Naizvozvo akabudisa vanhu vake vachipembera nomufaro,+Ivo vanhu vake vaakasarudza vachishevedzera nokufara.+ 44  Zvishoma nezvishoma akavapa nyika dzemamwe marudzi,+Vakaramba vachitora zvakashandirwa zvakaoma nemapoka emarudzi kuti zvive zvavo,+ 45  Kuti vachengete mirau yake+Nokuchengeta mitemo yake.+Rumbidzai Jah!+

Mashoko Emuzasi