Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 104:1-35

104  Rumbidza Jehovha, haiwa mweya wangu.+ Haiwa Jehovha Mwari wangu, muri mukuru kwazvo.+ Makapfeka kukudzwa nokubwinya,+   Muchizviputira nechiedza senguo,+ Muchitatamura matenga sejira retende,+   Iye anovaka dzimba dzake dzepamusoro matanda acho akadzikwa mumvura,+ Anoita kuti makore ave ngoro yake,+ Anofamba ari pamapapiro emhepo,+   Anoita kuti ngirozi dzake dzive midzimu,+ Vashumiri vake vave moto unoparadza.+   Akavaka nheyo dzenyika panzvimbo dzayo dzisingachinji;+ Haizozununguswi nokusingagumi, kana kuti nokusingaperi.+   Makaifukidza nemvura yakadzika senguo.+ Mvura yakanga yakamira pamusoro pemakomo.+   Yakatanga kutiza pamakaituka;+ Yakatiza yavhunduka ruzha rwokutinhira kwenyu—   Makomo akakwira,+ Mapani akadzika— Kunzvimbo yamakazvivakira nheyo.   Makaisa muganhu, waisingafaniri kupfuura,+ Kuti irege kufukidzazve nyika.+ 10  Iye anotuma zvitubu mumipata ine hova;+ Mvura yacho inoramba ichienda nepakati pemakomo. 11  Zvinoramba zvichipa mhuka dzose dzomusango mvura yokunwa;+ Mbizi+ dzinogara dzichipedza nyota yadzo. 12  Zvisikwa zvinobhururuka zvokumatenga zvinogara pamusoro payo;+ Zvinoramba zvichirira zviri mutumapazi tuzhinji.+ 13  Iye anodiridza makomo ari mudzimba dzake dzepamusoro.+ Nyika inogutswa nezvibereko zvemabasa enyu.+ 14  Anomeresera mhuka uswa hwakasvibirira,+ Nezvinomera kuti zvishandiswe nevanhu,+ Kuti abudise zvokudya panyika,+ 15  Newaini inoita kuti mwoyo womunhuwo zvake ufare,+ Kuti apenyese chiso nemafuta,+ Nechingwa chinotsigira mwoyo womunhuwo zvake.+ 16  Miti yaJehovha inogutswa, Iyo misidhari yokuRebhanoni yaakadyara,+ 17  Umo shiri dzinovaka matendere.+ Kana riri shuramurove, miti yomujunipa ndiyo imba yaro.+ 18  Makomo+ marefu ndeembudzi dzomumakomo;+ Mabwe inzvimbo yokupotera yembira.+ 19  Iye akaita mwedzi kuti atare nguva;+ Zuva rinoziva kwarinovira.+ 20  Munoita kuti pave nerima, kuti kuve usiku;+ Mhuka dzose dzomusango dzinofamba-famba mariri. 21  Vana veshumba vava nezenze vanodzvovera mhuka+ Uye kuti vatsvake zvokudya zvavo kubva kuna Mwari.+ 22  Zuva rinotanga kupenya+—ivo voenda Uye vanorara munzvimbo dzavo dzokuvanda. 23  Munhu anobuda kuti aite basa rake,+ Uye kuti ashande basa rake kusvikira manheru.+ 24  Haiwa Jehovha, mabasa enyu mazhinji sei!+ Ose zvawo makaaita nouchenjeri.+ Nyika izere nezvinhu zvamakaita.+ 25  Kana riri gungwa iri rakakura kwazvo uye rakafara,+ Imomo mune zvinhu zvinofamba zvisingaverengeki,+ Zvisikwa zvipenyu, zviduku pamwe chete nezvikuru.+ 26  Ngarava dzinofamba imomo;+ Makaumbawo Revhiatani+ kuti itambire mariri.+ 27  Zvose zvazvo—zvinoramba zvakakumirirai+ Kuti muzvipe zvokudya zvazvo mumwaka wazvo.+ 28  Zvinonhonga zvamunozvipa.+ Munovhura ruoko rwenyu—izvo zvinogutswa nezvinhu zvakanaka.+ 29  Kana mukavanza chiso chenyu, zvinonetseka.+ Kana mukabvisa simba razvo roupenyu, izvo zvinofa,+ Uye zvinodzokera kuguruva razvo.+ 30  Kana mukatuma simba renyu rinoita basa, izvo zvinosikwa;+ Munoita kuti chiso chevhu chive chitsva. 31  Kubwinya kwaJehovha kucharamba kuripo nokusingagumi.+ Jehovha achafarira mabasa ake.+ 32  Anotarira nyika, iyo yodedera;+ Anobata makomo, iwo opfungaira.+ 33  Ndichaimbira Jehovha muupenyu hwangu hwose;+ Ndichaimbira Mwari wangu rwiyo chero bedzi ndichiri mupenyu.+ 34  Kufungisisa kwandinoita pamusoro pake ngakumufadze.+ Ini ndichafarira Jehovha.+ 35  Vatadzi vachapedzwa chose panyika;+ Vakaipa havazovipozve.+ Rumbidza Jehovha, haiwa mweya wangu. Imi rumbidzai Jah!+

Mashoko Emuzasi