Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Pisarema 104:1-35

104  Rumbidza Jehovha, haiwa mweya wangu.+Haiwa Jehovha Mwari wangu, muri mukuru kwazvo.+Makapfeka kukudzwa nokubwinya,+   Muchizviputira nechiedza senguo,+Muchitatamura matenga sejira retende,+   Iye anovaka dzimba dzake dzepamusoro matanda acho akadzikwa mumvura,+Anoita kuti makore ave ngoro yake,+Anofamba ari pamapapiro emhepo,+   Anoita kuti ngirozi dzake dzive midzimu,+Vashumiri vake vave moto unoparadza.+   Akavaka nheyo dzenyika panzvimbo dzayo dzisingachinji;+Haizozununguswi nokusingagumi, kana kuti nokusingaperi.+   Makaifukidza nemvura yakadzika senguo.+Mvura yakanga yakamira pamusoro pemakomo.+   Yakatanga kutiza pamakaituka;+Yakatiza yavhunduka ruzha rwokutinhira kwenyu—   Makomo akakwira,+Mapani akadzika—Kunzvimbo yamakazvivakira nheyo.   Makaisa muganhu, waisingafaniri kupfuura,+Kuti irege kufukidzazve nyika.+ 10  Iye anotuma zvitubu mumipata ine hova;+Mvura yacho inoramba ichienda nepakati pemakomo. 11  Zvinoramba zvichipa mhuka dzose dzomusango mvura yokunwa;+Mbizi+ dzinogara dzichipedza nyota yadzo. 12  Zvisikwa zvinobhururuka zvokumatenga zvinogara pamusoro payo;+Zvinoramba zvichirira zviri mutumapazi tuzhinji.+ 13  Iye anodiridza makomo ari mudzimba dzake dzepamusoro.+Nyika inogutswa nezvibereko zvemabasa enyu.+ 14  Anomeresera mhuka uswa hwakasvibirira,+Nezvinomera kuti zvishandiswe nevanhu,+Kuti abudise zvokudya panyika,+ 15  Newaini inoita kuti mwoyo womunhuwo zvake ufare,+Kuti apenyese chiso nemafuta,+Nechingwa chinotsigira mwoyo womunhuwo zvake.+ 16  Miti yaJehovha inogutswa,Iyo misidhari yokuRebhanoni yaakadyara,+ 17  Umo shiri dzinovaka matendere.+Kana riri shuramurove, miti yomujunipa ndiyo imba yaro.+ 18  Makomo+ marefu ndeembudzi dzomumakomo;+Mabwe inzvimbo yokupotera yembira.+ 19  Iye akaita mwedzi kuti atare nguva;+Zuva rinoziva kwarinovira.+ 20  Munoita kuti pave nerima, kuti kuve usiku;+Mhuka dzose dzomusango dzinofamba-famba mariri. 21  Vana veshumba vava nezenze vanodzvovera mhuka+Uye kuti vatsvake zvokudya zvavo kubva kuna Mwari.+ 22  Zuva rinotanga kupenya+—ivo voendaUye vanorara munzvimbo dzavo dzokuvanda. 23  Munhu anobuda kuti aite basa rake,+Uye kuti ashande basa rake kusvikira manheru.+ 24  Haiwa Jehovha, mabasa enyu mazhinji sei!+Ose zvawo makaaita nouchenjeri.+Nyika izere nezvinhu zvamakaita.+ 25  Kana riri gungwa iri rakakura kwazvo uye rakafara,+Imomo mune zvinhu zvinofamba zvisingaverengeki,+Zvisikwa zvipenyu, zviduku pamwe chete nezvikuru.+ 26  Ngarava dzinofamba imomo;+Makaumbawo Revhiatani+ kuti itambire mariri.+ 27  Zvose zvazvo—zvinoramba zvakakumirirai+Kuti muzvipe zvokudya zvazvo mumwaka wazvo.+ 28  Zvinonhonga zvamunozvipa.+Munovhura ruoko rwenyu—izvo zvinogutswa nezvinhu zvakanaka.+ 29  Kana mukavanza chiso chenyu, zvinonetseka.+Kana mukabvisa simba razvo roupenyu, izvo zvinofa,+Uye zvinodzokera kuguruva razvo.+ 30  Kana mukatuma simba renyu rinoita basa, izvo zvinosikwa;+Munoita kuti chiso chevhu chive chitsva. 31  Kubwinya kwaJehovha kucharamba kuripo nokusingagumi.+Jehovha achafarira mabasa ake.+ 32  Anotarira nyika, iyo yodedera;+Anobata makomo, iwo opfungaira.+ 33  Ndichaimbira Jehovha muupenyu hwangu hwose;+Ndichaimbira Mwari wangu rwiyo chero bedzi ndichiri mupenyu.+ 34  Kufungisisa kwandinoita pamusoro pake ngakumufadze.+Ini ndichafarira Jehovha.+ 35  Vatadzi vachapedzwa chose panyika;+Vakaipa havazovipozve.+Rumbidza Jehovha, haiwa mweya wangu. Imi rumbidzai Jah!+

Mashoko Emuzasi