Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 103:1-22

Rwiyo rwaDhavhidhi. 103  Rumbidza Jehovha, haiwa mweya wangu,+ Kunyange zvose zviri mukati mangu, ngazvirumbidze zita rake dzvene.+   Rumbidza Jehovha, haiwa mweya wangu, Urege kukanganwa zvose zvaakaita,+   Iye anokanganwira kukanganisa kwako kwose,+ Anoporesa matenda ako ose,+   Anonunura upenyu hwako mugomba,+ Anokupfekedza korona yomutsa worudo nengoni,+   Anogutsa upenyu hwako hwose nezvakanaka;+ Uduku hwako hunoramba huchizvimutsidzira sohuya hwegondo.+   Jehovha ari kuita mabasa akarurama+ Uye ari kuita zvaakatonga nokuda kwavose vaya vari kubiridzirwa.+   Akazivisa Mosesi nzira dzake,+ Uye akazivisa vanakomana vaIsraeri zvaakaita.+   Jehovha ane ngoni nenyasha,+ Anononoka kutsamwa uye azere nomutsa worudo.+   Haazorambi achiwanira mhosva nguva dzose,+ Uyewo haazorambi akatsamwa nokusingagumi.+ 10  Haana kumbotiitira maererano nezvivi zvedu;+ Uyewo haana kutiitira zvatakafanirwa nazvo maererano nokukanganisa kwedu.+ 11  Nokuti sokukwirira kwakaita matenga kupfuura nyika,+ Ndizvo zvakaita ukuru hwomutsa wake worudo kune vaya vanomutya.+ 12  Sokuva kure kwakaita kunobuda zuva kubva kumavirira,+ Saizvozvowo akaisa kudarika kwedu kure nesu.+ 13  Sezvinoita baba vanonzwira ngoni vanakomana vavo,+ Jehovha akanzwira ngoni vaya vanomutya.+ 14  Nokuti iye anonyatsoziva maumbirwo atakaitwa,+ Achiyeuka kuti tiri guruva.+ 15  Kana ari munhuwo zvake, mazuva ake akaita seaya ouswa hwakasvibirira;+ Anotumbuka sezvinoita ruva romusango.+ 16  Nokuti kana mhepo ikangopfuura nepamusoro paro, harizovipo;+ Nzvimbo yaro haizorizivizve.+ 17  Asi mutsa worudo waJehovha uripo kubvira narini kusvikira narini+ Kune vaya vanomutya,+ Kururama kwake kuripo kusvikira kuvanakomana vevanakomana,+ 18  Kune vaya vanochengeta sungano yake+ Nokune vaya vanoyeuka mirayiro yake kuti vaiite.+ 19  Jehovha akasimbisa kwazvo chigaro chake mumatenga;+ Umambo hwake hunodzora zvinhu zvose.+ 20  Rumbidzai Jehovha, haiwa imi ngirozi+ dzake, dzine simba guru, dzinoita zvaanotaura,+ Nokuteerera inzwi reshoko rake.+ 21  Rumbidzai Jehovha, imi mose mauto ake,+ Imi vashumiri vake, vanoita kuda kwake.+ 22  Rumbidzai Jehovha, imi mose mabasa ake,+ Munzvimbo dzose dzaanodzora.+ Rumbidza Jehovha, haiwa mweya wangu.+

Mashoko Emuzasi