Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 102:1-28

Munyengetero womunhu anotambudzika paanoshayiwa simba, odururira kunetseka kwake pamberi paJehovha.+ 102  Haiwa Jehovha, inzwai munyengetero wangu;+ Kuchemera kwangu kubatsirwa ngakuuye kwamuri.+   Musandivanzira chiso chenyu pazuva randinenge ndichitambudzika kwazvo.+ Rerekerai nzeve yenyu kwandiri;+ Pazuva randinoshevedza, kurumidzai, ndipindurei.+   Nokuti mazuva angu asvika pakuguma sezvinongoita utsi,+ Uye mapfupa angu atsvuka kuti piriviri sechoto.+   Mwoyo wangu warohwa sezvinomera uye waoma,+ Nokuti ndakanganwa kudya zvokudya zvangu.+   Nokuda kwokugomera kwangu+ Mapfupa angu anamatirana nenyama yangu.+   Ndava sesekwe romuromo murefu romusango.+ Ndaita sezizi duku romunzvimbo dzakaitwa matongo.   Ndaonda, Uye ndaita seshiri iri yoga iri padenga reimba.+   Vavengi vangu vanondizvidza zuva rose.+ Vaya vanondiita benzi vakapika neni.+   Nokuti ndakadya madota sezvokudya;+ Uye zvinhu zvandinonwa ndakazvivhenganisa nokuchema,+ 10  Nokuda kwokutsamwa kwenyu nehasha dzenyu;+ Nokuti makandisimudza, kuti mundirase.+ 11  Mazuva angu akaita somumvuri wapera,+ Uye ini ndaoma sezvinomera.+ 12  Asi imi, haiwa Jehovha, muchagara nokusingagumi,+ Chiyeuchidzo chenyu chichavapo kwezvizvarwa nezvizvarwa.+ 13  Imi muchasimuka, muchanzwira Ziyoni ngoni,+ Nokuti ndiwo mwaka wokurifarira, Nokuti nguva yakatarwa yasvika.+ 14  Nokuti vashumiri venyu vakafarira matombo aro,+ Vanonzwira nyasha guruva raro.+ 15  Marudzi achatya zita raJehovha,+ Uye madzimambo ose epanyika achatya kubwinya kwenyu.+ 16  Nokuti Jehovha achavaka Ziyoni;+ Achaoneka ari mukubwinya kwake.+ 17  Achateerera munyengetero wevaya vakapfekenurwa zvinhu zvose,+ Haazozvidzi munyengetero wavo.+ 18  Izvi zvakanyorerwa chizvarwa chomunguva yemberi;+ Uye vanhu vachasikwa vacharumbidza Jah.+ 19  Nokuti akatarira pasi ari munzvimbo yake tsvene yakakwirira,+ Jehovha akatarira panyika ari kumatenga,+ 20  Kuti anzwe kugomera kwomusungwa,+ Kuti asunungure vaya vakatemerwa kufa;+ 21  Kuti zita raJehovha riziviswe muZiyoni+ Uye kurumbidzwa kwake kuziviswe muJerusarema,+ 22  Marudzi paanoungana,+ Noumambo kuti hushumire Jehovha.+ 23  Akatapudzira simba rangu panzira,+ Akatapudza mazuva angu.+ 24  Ini ndakati: “Haiwa Mwari wangu, Musandibvisa ndava pahafu yemazuva angu;+ Makore enyu anosvika kuzvizvarwa zvose.+ 25  Imi makavaka nheyo dzenyika kare kare,+ Uye matenga ibasa remaoko enyu.+ 26  Izvo zvichaparara, asi imi mucharamba muripo;+ Zvose zvazvo zvichasakara sezvinoita nguo.+ Muchazvitsiva sezvinoitwa chipfeko, uye zvichapedza jana razvo.+ 27  Asi imi munoramba makadaro, uye makore enyu haazoperi.+ 28  Vanakomana vevashumiri venyu vacharamba vachigara;+ Uye vana vavo vachasimbiswa kwazvo pamberi penyu.”+

Mashoko Emuzasi