Pisarema 102:1-28

Munyengetero womunhu anotambudzika paanoshayiwa simba, odururira kunetseka kwake pamberi paJehovha.+ 102  Haiwa Jehovha, inzwai munyengetero wangu;+Kuchemera kwangu kubatsirwa ngakuuye kwamuri.+   Musandivanzira chiso chenyu pazuva randinenge ndichitambudzika kwazvo.+Rerekerai nzeve yenyu kwandiri;+Pazuva randinoshevedza, kurumidzai, ndipindurei.+   Nokuti mazuva angu asvika pakuguma sezvinongoita utsi,+Uye mapfupa angu atsvuka kuti piriviri sechoto.+   Mwoyo wangu warohwa sezvinomera uye waoma,+Nokuti ndakanganwa kudya zvokudya zvangu.+   Nokuda kwokugomera kwangu+Mapfupa angu anamatirana nenyama yangu.+   Ndava sesekwe romuromo murefu romusango.+Ndaita sezizi duku romunzvimbo dzakaitwa matongo.   Ndaonda,Uye ndaita seshiri iri yoga iri padenga reimba.+   Vavengi vangu vanondizvidza zuva rose.+Vaya vanondiita benzi vakapika neni.+   Nokuti ndakadya madota sezvokudya;+Uye zvinhu zvandinonwa ndakazvivhenganisa nokuchema,+ 10  Nokuda kwokutsamwa kwenyu nehasha dzenyu;+Nokuti makandisimudza, kuti mundirase.+ 11  Mazuva angu akaita somumvuri wapera,+Uye ini ndaoma sezvinomera.+ 12  Asi imi, haiwa Jehovha, muchagara nokusingagumi,+Chiyeuchidzo chenyu chichavapo kwezvizvarwa nezvizvarwa.+ 13  Imi muchasimuka, muchanzwira Ziyoni ngoni,+Nokuti ndiwo mwaka wokurifarira,Nokuti nguva yakatarwa yasvika.+ 14  Nokuti vashumiri venyu vakafarira matombo aro,+Vanonzwira nyasha guruva raro.+ 15  Marudzi achatya zita raJehovha,+Uye madzimambo ose epanyika achatya kubwinya kwenyu.+ 16  Nokuti Jehovha achavaka Ziyoni;+Achaoneka ari mukubwinya kwake.+ 17  Achateerera munyengetero wevaya vakapfekenurwa zvinhu zvose,+Haazozvidzi munyengetero wavo.+ 18  Izvi zvakanyorerwa chizvarwa chomunguva yemberi;+Uye vanhu vachasikwa vacharumbidza Jah.+ 19  Nokuti akatarira pasi ari munzvimbo yake tsvene yakakwirira,+Jehovha akatarira panyika ari kumatenga,+ 20  Kuti anzwe kugomera kwomusungwa,+Kuti asunungure vaya vakatemerwa kufa;+ 21  Kuti zita raJehovha riziviswe muZiyoni+Uye kurumbidzwa kwake kuziviswe muJerusarema,+ 22  Marudzi paanoungana,+Noumambo kuti hushumire Jehovha.+ 23  Akatapudzira simba rangu panzira,+Akatapudza mazuva angu.+ 24  Ini ndakati: “Haiwa Mwari wangu,Musandibvisa ndava pahafu yemazuva angu;+Makore enyu anosvika kuzvizvarwa zvose.+ 25  Imi makavaka nheyo dzenyika kare kare,+Uye matenga ibasa remaoko enyu.+ 26  Izvo zvichaparara, asi imi mucharamba muripo;+Zvose zvazvo zvichasakara sezvinoita nguo.+Muchazvitsiva sezvinoitwa chipfeko, uye zvichapedza jana razvo.+ 27  Asi imi munoramba makadaro, uye makore enyu haazoperi.+ 28  Vanakomana vevashumiri venyu vacharamba vachigara;+Uye vana vavo vachasimbiswa kwazvo pamberi penyu.”+

Mashoko Emuzasi