Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Mapisarema 101:1-8

Rwiyo rwaDhavhidhi. 101  Ndichaimba nezvomutsa worudo nokururamisira.+Ndichakuimbirai, haiwa Jehovha.+   Ndichaita nokungwara nenzira isina mhosva.+Muchauya rini kwandiri?+Ndichafamba-famba mumba mangu nomwoyo wakarurama.+   Handizoisi chinhu chisingabatsiri pamberi pemaziso angu.+Ndakavenga zvinoitwa nevaya vanotsauka;+Hazvindinamatiri.+   Mwoyo usina kururama ngaubve kwandiri;+Hapana chakaipa chandinoziva.+   Munhu wose anochera shamwari yake pakavanda,+Ndinomuita kuti anyarare.+Ani naani anozvikudza uye ane mwoyo unozvitutumadza,+Handigoni kumushivirira.+   Maziso angu ari pane vakatendeka vari panyika,+Kuti vagare neni.+Munhu anofamba nenzira isina mhosva,+Ndiye achandishumira.+   Hapana munyengeri+ achagara mumba mangu.Ani naani anoreva nhema, haazosimbiswi kwazvo+Pamberi pangu.+   Mangwanani oga oga ndichaita kuti vakaipa vose vari panyika vanyarare,+Kuti ndiparadze vanhu vose vanoita zvinhu zvinokuvadza+ vari muguta+ raJehovha.

Mashoko Emuzasi