Mako 9:1-50

9  Uyezve, akati kwavari: “Chokwadi ndinoti kwamuri, Pane vamwe vamire pano vasingazomboraviri rufu kusvikira vatanga vaona umambo hwaMwari hwatouya nesimba.”+  Naizvozvo kwapera mazuva matanhatu Jesu akaenda naPetro naJakobho naJohani, akakwira navo mugomo refu refu vari voga. Zvino akachinja chitarisiko pamberi pavo,+  nguo dzake dzokunze dzikan’aima, dzikachena kwazvo zvokuti hapana mugezi wenguo panyika aigona kudzichenesa zvakadaro.+  Uyewo, ivo vakaona Eriya naMosesi, uye vakanga vachikurukura naJesu.+  Saka Petro akabva ati kuna Jesu: “Rabhi, zvakanaka kuti tive pano, naizvozvo ngativakei matende matatu, rimwe renyu, rimwe raMosesi uye rimwe raEriya.”+  Chokwadi, iye haana kuziva kuti oita sei, nokuti vakatya kwazvo.  Zvino gore rakavapo, richivafukidza, uye inzwi+ rakabva mugore richiti: “Uyu ndiye Mwanakomana wangu,+ anodiwa; muteererei.”+  Zvisinei, vakabva vangotarira-tarira uye hapana wavakaona akanga achiri pamwe chete navo, kunze kwaJesu oga.+  Zvavakanga vachiburuka mugomo, akavarayira zvakajeka kuti varege kurondedzera+ kuvanhu zvavakaona, kusvikira Mwanakomana womunhu amuka kubva kuvakafa.+ 10  Zvino ivo vakachengeta shoko racho mumwoyo, asi vakataurirana chairehwa nouku kumuka kubva kuvakafa. 11  Vakatanga kumubvunza, vachiti: “Nei vanyori vachiti Eriya+ anofanira kutanga kuuya?”+ 12  Iye akati kwavari: “Eriya anotanga kuuya odzorera zvinhu zvose;+ asi sei zvakanyorwa pamusoro poMwanakomana womunhu kuti anofanira kutambura zvinhu zvizhinji+ obatwa seasingakoshi?+ 13  Asi ndinoti kwamuri, chokwadi Eriya+ akauya, uye vakamuitira zvinhu zvizhinji sezvavaida, sokunyorwa kwazvakaitwa pamusoro pake.”+ 14  Zvino, pavakanga vava kuda kusvika kwaiva nevamwe vadzidzi, vakaona boka guru revanhu rakavapoteredza uye vanyori vachiita nharo navo.+ 15  Asi boka rose revanhu parakangomuona rakashamiswa kwazvo, uye, vachimhanyira kwaari, vakatanga kumukwazisa. 16  Iye akavabvunza kuti: “Muri kuita nharo dzei navo?” 17  Mumwe wevaiva muboka racho revanhu akamupindura kuti: “Mudzidzisi, ndauya nomwanakomana wangu kwamuri nokuti ane mudzimu unoita kuti munhu asataura;+ 18  uye pose paunomubata unomurovera pasi, anopupa furo, ogeda-geda mazino, opera simba. Ndaudza vadzidzi venyu kuti vaudzinge, asi havana kukwanisa.”+ 19  Achipindura, iye akati kwavari: “Haiwa imi chizvarwa chisina kutenda,+ ndinofanira kuramba ndinemi kusvikira rini? Ndinofanira kukushivirirai kusvikira rini? Uya naye kwandiri.”+ 20  Naizvozvo vakaenda naye kwaari. Asi mudzimu wacho pawakamuona wakabva waita kuti mwana wacho agwinhe, uye pashure pokunge adonhera pasi akaramba achiumburuka, achipupa furo.+ 21  Zvino akabvunza baba vake kuti: “Izvi zvave zvichiitika kwaari kubvira rini?” Ivo vakati: “Kubvira achiri muduku; 22  uye kazhinji waimukanda mumoto nomumvura kuti umuparadze.+ Asi kana paine chamunogona kuita, tinzwirei tsitsi, mutibatsire.” 23  Jesu akati kwaari: “Kutaura ikoko kwokuti, ‘Kana muchigona’! Chokwadi, zvinhu zvose zvinogoneka kumunhu kana munhu wacho aine kutenda.”+ 24  Baba vomwana wacho muduku vakabva vashevedzera vachiti: “Ndine kutenda! Ndibatsirei pandinoda kutenda!”+ 25  Zvino Jesu achiona kuti boka revanhu rakanga richimhanyira kwavari, akatuka+ mudzimu wacho usina kuchena, achiti kwauri: “Iwe mudzimu unoita kuti munhu asataura uye ave matsi, ndinokurayira, buda maari uye usapindazve maari.” 26  Zvino pashure pokunge washevedzera uye waita kuti agwinhe kazhinji, iwo wakabuda;+ uye iye akaita seafa, zvokuti vazhinji vavo vakanga vachiti: “Afa!” 27  Asi Jesu akamubata ruoko, akamusimudza, uye iye akasimuka.+ 28  Naizvozvo pashure pokunge apinda mune imwe imba vadzidzi vake vakamubvunza vari voga kuti: “Nei tanga tisingagoni kuudzinga?”+ 29  Iye akati kwavari: “Rudzi urwu harugoni kubuda nechimwe chinhu kunze kwokushandisa munyengetero.”+ 30  Vakabva ipapo, vakaenda nomuGarireya, asi haana kuda kuti chero munhu upi zvake azvizive. 31  Nokuti akanga achidzidzisa vadzidzi vake, achivaudza kuti: “Mwanakomana womunhu achaiswa mumaoko evanhu, uye vachamuuraya,+ asi, pasinei nokuurayiwa, iye achamuka kwapera mazuva matatu.”+ 32  Zvisinei, vakanga vasinganzwisisi mashoko acho, uye vaitya kumubvunza.+ 33  Ivo vakasvika muKapenaume. Zvino paakanga ava mumba akavabvunza kuti: “Manga muchiitirana nharo pamusoro pei mumugwagwa?”+ 34  Ivo vakaramba vakanyarara, nokuti mumugwagwa vakanga vaitirana nharo dzokuti ndiani aiva mukuru.+ 35  Naizvozvo akagara pasi, akashevedza vane gumi nevaviri, akati kwavari: “Kana munhu achida kuva wokutanga, anofanira kuva wokupedzisira pane vamwe vose nomushumiri wevamwe vose.”+ 36  Zvino akatora mwana muduku, akamumisa pakati pavo, akamugumbatira, akati kwavari:+ 37  “Munhu wose anogamuchira mumwe wevana vaduku vakadai nokuda kwezita rangu, anondigamuchira; uye munhu wose anondigamuchira, haagamuchiri ini chete, asiwo iye akandituma.”+ 38  Johani akati kwaari: “Mudzidzisi, taona mumwe murume achidzinga madhimoni achishandisa zita renyu uye taedza kumudzivisa,+ nokuti anga asiri kufamba nesu.”+ 39  Asi Jesu akati: “Musaedza kumudzivisa, nokuti hapana munhu angaita mabasa esimba nezita rangu angakurumidza kundituka;+ 40  nokuti asingapesani nesu ndowedu.+ 41  Nokuti munhu wose anokupai kapu+ yemvura yokunwa nokuti muri vanhu vaKristu,+ chokwadi ndinokuudzai kuti, haangamborasikirwi nomubayiro wake. 42  Asi munhu wose anogumbura mumwe wevaduku ava vanotenda, zvaizomunakira kwazvo kudai guyo rakaita seriya rinotenderedzwa nembongoro raizosungirirwa mumutsipa make obva akandwa mugungwa.+ 43  “Zvino kana ruoko rwako rukaita kuti ugumburwe, rugure; zvakanaka kwazvo kuti upinde muupenyu wakaremara pane kuti upinde muGehena uine maoko maviri, mumoto usingagoni kudzimwa.+ 44  —— 45  Zvino kana tsoka yako ichiita kuti ugumburwe, igure; zvakanaka kwazvo kuti upinde muupenyu uchikamhina+ pane kuti ukandwe muGehena+ uine tsoka mbiri. 46  —— 47  Zvino kana ziso rako richiita kuti ugumburwe, rirase;+ zvakanaka kwazvo kuti upinde muumambo hwaMwari uine ziso rimwe chete pane kuti ukandwe muGehena+ uine maziso maviri, 48  umo honye dzezvitunha zvacho dzisingafi uye moto usingadzimwi.+ 49  “Nokuti munhu wose anofanira kurungwa+ nomoto. 50  Munyu wakanaka; asi kana munyu ukapererwa nokuvavira kwawo, muchaurunga nei?+ Ivai nomunyu+ mamuri, muchengete rugare+ pakati penyu.”

Mashoko Emuzasi