Mako 7:1-37

7  Zvino vaFarisi nevamwe vevanyori vakanga vabva kuJerusarema vakamuunganira.+  Pavakaona vamwe vevadzidzi vake vachidya zvokudya zvavo nemaoko akasviba, kureva kuti, asina kugezwa+  nokuti vaFarisi nevamwe vaJudha vose havadyi kana vasati vageza maoko avo kusvikira kugokora, vachibatisisa tsika yevanhu vomunguva yekare,  uye, kana vadzoka kubva kumusika, havadyi kana vasati vazvichenesa nokusasa; uye pane dzimwe tsika+ zhinji dzavakagamuchira kuti vabatisise, kubhabhatidza makapu nemajagi nemidziyo yemhangura;+  naizvozvo vaFarisi ava nevanyori vakamubvunza kuti: “Nei vadzidzi vako vasingazvibati maererano netsika yevanhu vomunguva yekare, asi vanodya zvokudya zvavo nemaoko akasviba?”+  Iye akati kwavari: “Isaya akaprofita zvakakodzera pamusoro penyu imi vanyengeri, sokunyorwa kwazvakaitwa kuti,+ ‘Vanhu ava vanondikudza nemiromo yavo, asi mwoyo yavo iri kure neni.+  Vanoramba vachindinamata pasina, nokuti vanodzidzisa mirayiro yevanhu sedzidziso.’+  Munobatisisa tsika yevanhu muchirega murayiro waMwari.”+  Uyezve, akati kwavari: “Munorerutsa murayiro+ waMwari nenzira youngwaru kuti muchengete tsika yenyu. 10  Somuenzaniso, Mosesi akati, ‘Kudza baba vako naamai vako,’+ uye, ‘Anotuka baba kana amai ngaafe.’+ 11  Asi imi munoti, ‘Kana munhu akati kuna baba vake kana amai vake: “Chose chandiinacho chandingakubatsirai nacho ikobhani,+ (zvinoreva kuti, chipo chakatsaurirwa+ kuna Mwari,)”’— 12  hamuchamuregizve achiitira baba vake kana amai vake kunyange chinhu chimwe chete,+ 13  nokudaro imi munoita kuti shoko raMwari+ rishaye simba netsika yenyu yamakagamuchidzana. Munoita zvinhu zvizhinji+ zvakafanana neizvi.” 14  Naizvozvo, achishevedza boka revanhu, akabva ati kwavari: “Nditeererei, imi mose, munzwisise.+ 15  Hapana chinhu chinobva kunze kwomunhu chinopinda maari chinogona kumusvibisa; asi zvinhu zvinobuda mumunhu ndizvo zvinosvibisa munhu.”+ 16  —— 17  Zvino akati apinda muimba yaiva kure neboka revanhu, vadzidzi vake vakatanga kumubvunza pamusoro pomufananidzo wacho.+ 18  Naizvozvo akati kwavari: “Nemiwo hamunzwisisi saivo here?+ Hamuzivi here kuti hapana chinhu chinobva kunze chinopinda mumunhu chinogona kumusvibisa, 19  sezvo chichipinda muura hwake, kwete mumwoyo make, chobudira mugomba retsvina?”+ Nokudaro akareva kuti zvokudya zvose zvakachena.+ 20  Uyezve, akati: “Zvinobuda mumunhu ndizvo zvinosvibisa munhu;+ 21  nokuti mukati, mumwoyo mevanhu,+ munobuda kufunga kunokuvadza: ufeve,+ umbavha, umhondi,+ 22  upombwe, kuchochora,+ mabasa akaipa, unyengeri, kusazvibata,+ ziso rine shanje, kumhura, kuzvikudza, upenzi. 23  Zvinhu zvose izvi zvakaipa zvinobuda mukati zvosvibisa munhu.”+ 24  Achibva ipapo akasimuka, akaenda munzvimbo dzeTire neSidhoni.+ Zvino akapinda mune imwe imba uye haana kuda kuti vanhu vazvizive. Asi aisagona kudzivisa kuonekwa;+ 25  uye mumwe mukadzi akanga aine mwanasikana muduku akanga aine mudzimu usina kuchena akanzwa nezvake, akabva auya, akagwadama patsoka dzake.+ 26  Mukadzi wacho akanga ari muGiriki, worudzi rwechiSirofenikiya; uye akaramba achimukumbira kuti adzinge dhimoni pamwanasikana wake.+ 27  Asi akatanga nokuti kwaari: “Rega vana vatange vaguta, nokuti hazvina kunaka kutora chingwa chevana+ wochikandira imbwa duku.”+ 28  Zvisinei, achipindura, iye akati kwaari: “Hungu, changamire, asi imbwa duku dziri pasi petafura dzinodya mafufu+ evana vaduku.”+ 29  Iye akati kwaari: “Nokuti wataura izvi, chienda; dhimoni rabuda mumwanasikana wako.”+ 30  Naizvozvo akaenda kumba kwake, akawana+ mwana wacho muduku akarara pamubhedha uye dhimoni rabuda. 31  Zvino achidzoka kubva kunzvimbo dzeTire akapfuura nomuSidhoni akaenda kugungwa reGarireya akapfuura nepakati penzvimbo dzeDhekaporisi.+ 32  Uye vakauya kwaari nomunhu akanga ari matsi uye ainetseka kutaura, vakamuteterera kuti aise ruoko rwake paari.+ 33  Zvino akamubvisa muboka revanhu chinyararire, akaisa minwe yake munzeve dzomurume wacho uye, pashure pokunge apfira mate, akabata rurimi rwake.+ 34  Achitarira kudenga+ akatura befu,+ akati kwaari: “Efufata,” zvinoreva kuti, “Vhurika.” 35  Naizvozvo nzeve dzake dzakavhurika,+ chaisunga rurimi rwake chikasununguka, akatanga kutaura zvakanaka. 36  Naizvozvo akavarayira kuti varege kuudza vanhu;+ asi paaivarayira kwazvo, vaibva vatonyanya kuzvizivisa.+ 37  Chokwadi, vakanga vachishamiswa+ zvokushamiswa zviya uye vakati: “Aita zvinhu zvose zvakanaka. Anoita kuti kunyange matsi dzinzwe uye vasingatauri vataure.”+

Mashoko Emuzasi