Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mako 6:1-56

6  Zvino akabva ikoko, akasvika munharaunda yokumusha kwake, uye vadzidzi vake vakamutevera.+  Sabata parakasvika, akatanga kudzidzisa musinagogi; uye vazhinji vevaya vaiteerera vakashamiswa, vakati: “Munhu uyu akawana kupi zvinhu izvi?+ Nei munhu uyu akapiwa uchenjeri uhwu, uye nei mabasa akadai esimba achiitwa nemaoko ake?  Uyu haasi iye muvezi,+ mwanakomana waMariya+ uye mukoma waJakobho+ naJosefa naJudhasi naSimoni+ here? Hanzvadzi dzake hadzisi pano pamwe chete nesu here?” Naizvozvo vakatanga kugumburwa naye.+  Asi Jesu akati kwavari: “Muprofita anokudzwa kumwe kwose asi kwete munharaunda yokumusha kwake+ nepakati pehama dzake uye mumba make.”+  Naizvozvo akanga asingakwanisi kuita mabasa esimba ikoko kunze kwokuisa maoko ake pavanhu vashomanana vairwara nokuvarapa.  Chokwadi, akashamiswa nokusava kwavo nokutenda. Uye akatenderera nomumisha yose, achidzidzisa.+  Zvino akashevedza vane gumi nevaviri, akatanga kuvatuma vaviri vaviri,+ uye akatanga kuvapa simba pamusoro pemidzimu isina kuchena.+  Akavarayirawo kuti varege kutakura chinhu nokuda kworwendo rwacho kunze kwomudonzvo woga, vasina chingwa, vasina homwe yezvokudya,+ vasina mari yemhangura muzvikwama zvavo zvaisungirwa pamabhandi,+  asi kuti vasunge hwashu, uye varege kupfeka nguo mbiri dzomukati.+ 10  Akatizve kwavari: “Kwose kwamunopinda mumba,+ garai imomo kusvikira mabuda munzvimbo iyoyo.+ 11  Nzvimbo yose isingakugamuchirii kana kukunzwai, pamunobuda imomo zunzai bukuta riri pasi petsoka dzenyu kuti zvive uchapupu kwavari.”+ 12  Naizvozvo vakaenda, vakaparidza kuti vanhu vapfidze;+ 13  uye vaidzinga madhimoni+ mazhinji nokuzora mafuta+ vanhu vairwara vazhinji nokuvarapa.+ 14  Zvino zvakasvika munzeve dzaMambo Herodhi, nokuti zita raJesu rakazivikanwa navose, uye vanhu vakanga vachiti: “Johani mubhabhatidzi amutswa kubva kuvakafa, uye nokuda kwaizvozvo ari kukwanisa kuita mabasa esimba.”+ 15  Asi vamwe vakanga vachiti: “NdiEriya.”+ Vamwezve vakanga vachiti: “Muprofita akafanana nomumwe wevaprofita.”+ 16  Asi Herodhi paakazvinzwa, akatanga kuti: “Johani wandakadimbura musoro, ndiye amutswa.”+ 17  Nokuti Herodhi akanga atuma munhu, akabata Johani, akamusunga ari mujeri nemhosva yaHerodhiyasi, mudzimai waFiripi, munun’una wake, nokuti iye akanga amuroora.+ 18  Nokuti Johani akanga audza Herodhi kazhinji, kuti: “Hazvibvumirwi nomutemo kuti imi muve nomudzimai womunun’una wenyu.”+ 19  Asi Herodhiyasi akanga achimuchengetera mafi+ uye aida kumuuraya, asi akanga asingagoni.+ 20  Nokuti Herodhi akanga achitya+ Johani, achiziva kuti munhu akarurama uye mutsvene;+ uye akanga achimuchengetedza. Pashure pokunge amunzwa+ akashaya kana chokuita, asi akaramba achimunzwa achifara. 21  Asi zuva rakakodzera+ rakasvika Herodhi paakagadzirira varume vake vane nzvimbo dzepamusoro nevatungamiriri vehondo nevakuru vakuru vokuGarireya kudya kwemanheru pazuva rokuberekwa kwake.+ 22  Zvino mwanasikana waHerodhiyasi iyeyu akauya, akatamba, akafadza Herodhi nevaya vakanga vakatsenhama+ naye. Mambo akati kumusikana wacho: “Ndikumbire chose chaunoda, uye ndichakupa.” 23  Chokwadi, akamupikira achiti: “Ndichakupa chose chaunondikumbira,+ kusvikira pahafu youmambo hwangu.”+ 24  Zvino iye akabuda, akati kuna amai vake: “Ndokumbirei?” Ivo vakati: “Musoro waJohani mubhabhatidzi.”+ 25  Akabva angopinda nechimbichimbi kuna mambo, akakumbira, achiti: “Ndinoda kuti mundipe iye zvino musoro waJohani Mubhabhatidzi uri mundiro huru.” 26  Kunyange zvazvo akashungurudzwa kwazvo, mambo haana kuda kurega kumuteerera, nokuda kwemhiko uye nokuda kwevaya vakanga vakatsenhama patafura.+ 27  Naizvozvo mambo akabva angotuma murindi, akamurayira kuti auye nomusoro wake. Akaenda, akamudimbura musoro ari mujeri,+ 28  akauya nomusoro wake uri mundiro huru, akaupa musikana wacho, musikana wacho akanoupa amai vake.+ 29  Vadzidzi vake pavakazvinzwa vakauya, vakatora chitunha chake, vakachiviga muguva.+ 30  Zvino vaapostora vakaungana pamberi paJesu, vakamuudza zvinhu zvose zvavakanga vaita uye vadzidzisa.+ 31  Iye akati kwavari: “Uyai, imi, muri moga kunzvimbo isina vanhu+ muzorore zvishoma.”+ Nokuti kwakanga kuine vazhinji vaiuya nevaienda, uye vakanga vasina nguva yokuzorora kunyange yokudya zvokudya.+ 32  Naizvozvo vakaenda vari muchikepe kunzvimbo yakanga isina vanhu.+ 33  Asi vanhu vakavaona vachienda uye vazhinji vakazviziva, uye vachibva mumaguta ose vakamhanyira ikoko netsoka vakavatangira kusvika.+ 34  Naizvozvo, achibuda, akaona boka guru revanhu, asi akasiririswa+ navo, nokuti vakanga vakaita semakwai asina mufudzi.+ Zvino akatanga kuvadzidzisa zvinhu zvizhinji.+ 35  Panguva ino yakanga yava awa yemanheru, uye vadzidzi vake vakauya kwaari, vakatanga kuti: “Nzvimbo ino haina vanhu, uye yatova awa yemanheru.+ 36  Vaendesei, kuti vapinde muruwa nomumisha yakapoteredza vazvitengere zvokudya.”+ 37  Achipindura, iye akati kwavari: “Imi vapei zvokudya.” Ivo vakati kwaari: “Toenda kunotenga zvingwa zvemadhinari mazana maviri tipe vanhu kuti vadye here?”+ 38  Iye akati kwavari: “Imi mune zvingwa zvingani? Endai munoona!” Pashure pokunge vatarira, vakati: “Zvishanu, pamwe chete nehove mbiri.”+ 39  Akarayira vanhu vose kuti vatsenhame mumapoka+ pauswa hwakasvibirira.+ 40  Ivo vakatsenhama pasi vari mapoka evane zana uye evane makumi mashanu.+ 41  Zvino achitora zvingwa zvishanu nehove mbiri akatarira kudenga, akakumbira chikomborero,+ uye akamedura+ zvingwa, akatanga kuzvipa vadzidzi, kuti izvi zviiswe pamberi pevanhu; uye hove mbiri akadzigovera vose. 42  Naizvozvo vose vakadya, vakaguta;+ 43  uye vakanhonga zvimedu, zvikaita tswanda gumi nembiri dzakazara, tisingabatanidzi hove. 44  Uyezve, vaya vakadya zvingwa vaiva varume zviuru zvishanu.+ 45  Pakarepo, akagombedzera vadzidzi vake kuti vakwire chikepe ndokufanotungamira mhiri pedyo neBhetisaidha, iye paakanga achiendesa boka revanhu.+ 46  Asi pashure pokuvaoneka akaenda mugomo kunonyengetera.+ 47  Zvino ava manheru, chikepe chakanga chava pakati pegungwa, asi iye akanga ari oga panyika yakaoma.+ 48  Asi paakavaona vachinetseka+ nokukwasva, nokuti mhepo yairwisana navo, panenge panguva yokurinda kwechina kwousiku akauya kwavari, achifamba pamusoro pegungwa; asi akanga achida kuvapfuura. 49  Vachimuona achifamba pamusoro pegungwa vakafunga kuti: “Idzangaradzimu!” uye vakaridza mhere.+ 50  Nokuti vose vakamuona uye vakanetseka. Asi akabva ataura navo, akati kwavari: “Shingai, ndini; musatya.”+ 51  Zvino akapinda muchikepe mavaiva, mhepo ikadzikama. Ivo vakashamiswa kwazvo mumwoyo mavo,+ 52  nokuti vakanga vasina kunzwisisa zvaireva zvingwa, asi mwoyo yavo yakaramba yakagomara pakunzwisisa.+ 53  Zvino pavakayambukira kunyika yakaoma, vakapinda muGenesareti, vakasungirira ngarava pedyo naipapo.+ 54  Asi pavakangobuda muchikepe, vanhu vakamuziva, 55  vakamhanya-mhanya munzvimbo iyoyo yose, vakatanga kutakura vaya vairwara patumibhedha vachienda navo kwavakanga vanzwa kuti akanga ari. 56  Kwose kwose kwaaipinda mumisha kana mumaguta kana mumaruwa+ vaiisa varwere pamisika, uye vaimuteterera kuti vabate+ chete masa+ yenguo yake yokunze. Naizvozvo vazhinji vakaibata vakaporeswa.+

Mashoko Emuzasi