Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Mako 4:1-41

4  Zvino akatangazve kudzidzisa ari parutivi pegungwa.+ Boka guru kwazvo revanhu rakaungana pedyo naye, zvokuti akakwira muchikepe, akagara imomo ari mugungwa, asi boka rose revanhu raiva parutivi pegungwa rakanga riri pamhenderekedzo.+  Naizvozvo akatanga kuvadzidzisa zvinhu zvizhinji achishandisa mifananidzo+ uye akati kwavari paaivadzidzisa:+  “Teererai. Tarirai! Mudyari akaenda kunodyara.+  Paaidyara, imwe mbeu yakawira parutivi pomugwagwa, shiri dzikauya dzikaidya yose.+  Imwe yakawira panzvimbo ine matombo, paisinawo kuva neivhu rakawanda, uye yakabva yangomera nokuti yakanga isina ivhu rakadzika.+  Asi zuva parakabuda, yakatsva, uye yakaoma nokuti yakanga isina midzi.+  Imwe mbeu yakawira pakati peminzwa, uye minzwa yakakura ikaivhunga, uye haina kubereka zvibereko.+  Asi imwe yakawira paivhu rakanaka,+ ikamera, ikakura, uye yakatanga kubereka zvibereko, uye yakanga ichibereka zvine makumi matatu, nezvine makumi matanhatu uye zvine zana.”+  Naizvozvo akawedzera shoko rokuti: “Ane nzeve dzokunzwa ngaanzwe.”+ 10  Zvino paakanga ava oga, vaya vaaiva navo pamwe chete nevane gumi nevaviri vakatanga kumubvunza pamusoro pemifananidzo yacho.+ 11  Iye akati kwavari: “Imi makapiwa chakavanzika chitsvene+ choumambo hwaMwari, asi kune vaya vari kunze zvinhu zvose zvinoitika nemifananidzo,+ 12  kuti, kunyange vachitarira, vatarire asi varege kuona, uye, kunyange vachinzwa, vanzwe asi varege kunzwisisa, kana kunyange kutendeuka kuti vakanganwirwe.”+ 13  Uyezve, akati kwavari: “Hamuzivi mufananidzo uyu, saka muchanzwisisa sei mimwe mifananidzo yose? 14  “Mudyari anodyara shoko.+ 15  Saka, ava, ndivo iya iri parutivi pomugwagwa panodyarwa shoko; asi pavanenge vangorinzwa Satani anouya+ otora shoko rakadyarwa mavari.+ 16  Saizvozvowo ava ndivo iya yakadyarwa panzvimbo dzine matombo: pavanenge vangonzwa shoko chete, vanorigamuchira nomufaro.+ 17  Zvisinei ivo havana midzi mavari, asi vanopfuurira kwenguva yakati; zvino panongomuka kutambura kana kutambudzwa nokuda kweshoko, ivo vanogumburwa.+ 18  Kune imwezve inodyarwa pakati peminzwa; iyi ndivo vaya vakanzwa shoko,+ 19  asi kuzvidya mwoyo+ nezvinhu zvomumamiriro ezvinhu epanguva ino nesimba rinonyengera repfuma+ noruchiva+ rwezvimwe zvinhu zvose zvinopinda, zvovhunga shoko racho, uye haribereki zvibereko.+ 20  Pakupedzisira, iya yakadyarwa paivhu rakanaka ndivo vaya vanoteerera shoko, vorigamuchira, vobereka zvibereko zvine makumi matatu uye zvine makumi matanhatu uye zvine zana.”+ 21  Zvino akaenderera mberi achiti kwavari: “Rambi rinombounzwa kuti riiswe pasi pedengu rokuyeresa kana pasi pomubhedha here? Hariunzwi kuti riiswe pamusoro pechigadziko cherambi here?+ 22  Nokuti hapana chakavanzika chisingazoratidzwi; hapana chinhu chakanyatsovanzika chisingazoiswi pachena.+ 23  Munhu wose ane nzeve dzokunzwa, ngaanzwe.”+ 24  Akatizve kwavari: “Chenjererai zvamuri kunzwa.+ Chiyero chamuri kuyera nacho, muchayererwawo nacho,+ chokwadi, muchawedzerwa zvimwe.+ 25  Nokuti anazvo achawedzerwa zvimwe; asi uya asina, achatorerwa kunyange nezvaainazvo.”+ 26  Naizvozvo akaenderera mberi achiti: “Saizvozvo umambo hwaMwari hwakafanana neapo munhu anodyara mbeu muivhu,+ 27  anorara usiku omuka kwayedza, mbeu inomera yoreba, kuti zvinoitika sei iye haazivi.+ 28  Ivhu pacharo rinobereka zvibereko zvishoma nezvishoma, kutanga chipande, kwozotevera hura, pakupedzisira tsanga dzakasvika dziri pahura. 29  Asi kana zvibereko zvangoibva, iye anopinza jeko, nokuti nguva yokukohwa yasvika.” 30  Zvino akaenderera mberi achiti: “Tichafananidza umambo hwaMwari nechii, kana kuti tichahurondedzera nomufananidzo wechii?+ 31  Kufanana netsanga yemasitadhi, iyo panguva yayakadyarwa muvhu yakanga iri mbeu duku kupfuura dzimwe dzose dziri panyika+ 32  asi painenge yadyarwa, inomera yova huru pane mimwe miriwo yose uye inoita mapazi akakura,+ zvokuti shiri dzokudenga+ dzinokwanisa kuwana pokugara pasi pomumvuri wayo.”+ 33  Naizvozvo aitaura shoko kwavari achishandisa mifananidzo mizhinji+ yorudzi irworwo, kusvikira pavaikwanisa kunzwisisa. 34  Chokwadi, aisataura navo asingashandisi mufananidzo, asi aizotsanangurira vadzidzi vake zvinhu zvose vari voga.+ 35  Zvino pazuva iroro, ava manheru, akati kwavari: “Ngatiyambukirei mhiri.”+ 36  Naizvozvo, pashure pokunge vaendesa boka revanhu, vakaenda pamwe chete naye vari muchikepe, zvaakanga agara ari imomo, uye pakanga paine zvimwe zvikepe zvaaiva nazvo.+ 37  Zvino dutu rine simba kwazvo rakamuka, uye mafungu akaramba achipinda muchikepe, zvokuti chikepe chakanga chava kuda kuzara nemvura.+ 38  Asi iye akanga ari mushure, akarara pamutsago. Naizvozvo vakamumutsa, vakati kwaari: “Mudzidzisi, hamuna hanya here kuti tava kuda kuparara?”+ 39  Naizvozvo akamuka, akatuka mhepo yacho, akati kugungwa: “Shii! Nyarara!”+ Zvino mhepo yacho yakadzikama, kudzikama kukuru kukavapo.+ 40  Naizvozvo akati kwavari: “Nei muchitya? Nazvino hamusati mava nokutenda chero kupi zvako here?” 41  Asi vakatya kwazvo, uye vaitaurirana vachiti: “Iyeyu anombova ani, nokuti kunyange mhepo negungwa zvinomuteerera?”+

Mashoko Emuzasi